MSPH 95 INS 1936/2010-A-22
Č.j. MSPH 95 INS 1936/2010-A-22

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci insolvenčního návrhu věřitelů: A) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 4, U Nových domů I 525/1, IČ 16080556, zastoupeného JUDr. Bohumilem Měšťánkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Národní obrany 45/909, B) Jiří Rosenmüller, nar. 4.9.1963, bytem a místem podnikání v Kralupech nad Vltavou, Příčná 227, PSČ 27801, IČ 12386103, C) Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání v Roudnici nad Labem, Riegrova 1508, PSČ 41301, IČ 13351869, D) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání v Roudnici nad Labem, Přestavlky 102, PSČ 41301, IČ 62776908, E) DEMK, s.r.o. se sídlem v Horoměřicích, Nad Panskou zahradou 558, PSČ 25262, IČ 26440369, proti dlužníku: BARCHETTA s.r.o. se sídlem v Praze 9, Novosibiřská 206, PSČ 19016, IČ 27904717, o odvolání věřitelů A) až E) proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j.-A-6 ze dne 2. března 2010 se mění tak, že insolvenční návrh věřitele ze dne 24.2.2010 se neodmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 24.2.2010 doručeným zdejšímu soudu dne 1.3.2010 se domáhá věřitel A zjištění dlužníkova úpadku.

Usnesením ze dne 2.3.2010 č.j.-A-6 soud insolvenční návrh věřitele A podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl, neboť uvedené podání vykazovalo vážné procesní nedostatky (absence konkrétních okolností o existenci pohledávky věřitele a dlužníkova úpadku), pro které nebylo možno pokračovat v řízení. Uvedené usnesení bylo věřiteli A doručeno dne 5.3.2010.

Podáními ze dnů 25.2.2010 a 22.2.2010 doručenými zdejšímu soudu 4.3.2010, 8.3.2010 a 12.3.2010, označenými jako návrhy na zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem, přistoupili věřitelé B až E k danému insolvenčnímu procesu ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 a 2 IZ. Soud postupuje dle § 107 odst. 3 IZ doručil citované rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu všem dalším navrhovatelům, a to dne 9.3.2010 (věřitel B), 12.3.2010 (věřitelé C a D) a 17.3.2010 (věřitel E).

Podáním ze dne 16.3.2010 doručeným zdejšímu soudu dne 18.3.2010 se proti rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 2.3.2010 č.j. MPSH 95 INS 1936/2010-A-6, kterým byl odmítnut insolvenční návrh věřitele A, odvolal věřitel B (návrh na zrušení vydaného usnesení je podle jeho obsahu dle § 41 odst. 2 OSŘ a v souladu s ustanovením § 107 odst. 3 IZ odvoláním) a domáhal se zrušení předmětného usnesení, a to z důvodu, že v dané situaci (přistoupení dalších věřitelů s řádnými insolvenčními návrhy) lze v předmětném insolvenčním řízení pokračovat. Podáními ze dnů 22.3.2010 a 26.3.2010 odevzdanými orgánu, který má povinnost je doručit, respektive doručenými zdejšímu soudu 22.3.2010, 29.3.2010 a 30.3.2010 se proti shora citovanému usnesení zdejšího soudu odvolali taktéž věřitelé A a C až E, přičemž jmenovaní navrhovatelé se domáhají rovněž zrušení napadeného rozhodnutí pro odpadnutí překážek v pokračování insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po posouzení věci soud dospěl k závěru, že důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu odpadly, neboť rozhodné skutečnosti uváděné přistoupivšími věřiteli splňují procesní předpoklady vyžadované § 103 IZ. Ježto napadené usnesení soudu prvního stupně není rozhodnutím ve věci samé ani rozhodnutím o nařízení předběžného opatření a protože vzhledem ke svým zjištěním považuje soud za možné odvolání věřitele B v plném rozsahu vyhovět, použil soud prvního stupně svého práva autoremedury dle ustanovení § 95 IZ a usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu změnil tak, že tento se neodmítá. V pozici insolvenčních navrhovatelů přitom ve smyslu shora citovaného ustanovení § 107 vystupují věřitelé A až E.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 16. dubna 2010

Mgr. Věra Modlitbová, v.r. samosoudce Za správnost: Roman Pechar