MSPH 95 INS 18590/2017-B-20
Č.d. MSPH 95 INS 18590/2017-B-20

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Štefkovou ve věci dlužnice: Circon Circle Consulting, s.r.o., IČO 27124738, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, Libeň, zastoupená Mgr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem Platnéřská 2, 110 00 Praha 1, o povolení výjimky ze zákazu zpeněžení majetkové podstaty takto: I. Insolvenčnímu správci Mgr. Radanu Venclovi, IČO 69879061 se povoluje výjimka ze zákazu zpeněžení majetkové podstaty před konanou první schůzí věřitelů, a to pro soubor movitého majetku-vybavení kanceláří v Lihovarské ulici 1060/12 v Praze, specifikovaný v inventurních seznamech ze dne 29. 11. 2017, sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 8. 1. 2018 pod položkou č. II/11. II. Vyslovuje se souhlas s prodejem mimo dražbu movitého majetku dlužnice uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení, v souladu s návrhem insolvenčního správce ze dne 13. 2. 2018, doloženým souhlasy členů prozatímního věřitelského výboru, věřitelky č. 4, Ugav s.r.o., IČO 27139069, věřitelky č. 23, czechAXconsluting s.r.o., IČO 05464650, věřitelky č. 25, xalution development s.r.o., IČO 05335884, a souhlasem tímto majetkem zajištěné věřitelky č. 4, Ugav s.r.o., IČO 27139069, za dodržení podmínky uskutečnění prodeje za kupní cenu minimálně 242 000 Kč včetně DPH, při uhrazení kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy. III. Insolvenčnímu správci se ukládá výtěžek z prodeje deponovat na účtu majetkové podstaty. Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 10. 2017 č.d.-A-12 rozhodl soud o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na prohlášení konkursu, zjistil její úpadek, prohlásil konkurs a ustanovil insolvenčního správce, Mgr. Radana Vencla, IČO 69879061. Při přezkumném jednání dne 29. 1. 2018 bylo možno přezkoumat pouze část přihlášených pohledávek, z uvedeného důvodu se souhlasem přítomného insolvenčního správce a přítomných věřitelů, též s dosud nepřezkoumanými pohledávkami, nebylo přikročeno ke konání schůze věřitelů. Na návrh insolvenčního správce a s předběžným souhlasem přítomných soud následným usnesením z téhož dne č.d. MSPH 95 INS 18590/2017-B-15 jmenoval prozatímní věřitelský výbor. Podáním ze dne 13. 2. 2018 navrhl insolvenční správce udělení výjimky podle § 283 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), ke zpeněžení uvedeného movitého majetku s ohledem na jeho uskladnění v pronajatých prostorách, s koncem nájemní smlouvy dne 27. 2. 2018, nutnost prostory vyklidit, náklady spojené s vyklizením a přestěhováním věcí, v tom případě znehodnocení na míru zhotoveného zařízení, ekonomickou nevýhodnost nového uskladnění. Poukázal na hodnotu věcí cca 300 000 Kč, výši nákladů spojených s vyklizením a přemístěním do jiných prostor, výši předpokládaného nájemného (cca 150 000 Kč), zájemcem o koupi, společností Olperer s.r.o., IČO 27436021, současně novým nájemcem prostor nabídnutou kupní cenu 242 000 Kč včetně DPH. Insolvenční správce uvedl a doložil souhlas věřitelského výboru a zajištěné věřitelky (jejíž pohledávku včetně pořadí správce i dlužník uznávají) s tímto postupem. isir.justi ce.cz

Podle § 283 odst. 1 IZ se zpeněžením majetkové podstaty rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Podle odst. 2 lze ke zpeněžení majetkové podstaty přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku. V daném případě má soud za to, že jsou naplněny podmínky § 283 odst. 2 IZ pro udělení výjimky ze zákazu zpeněžení uvedeného majetku podstaty, z důvodů uvedených insolvenčním správcem, s nimiž se soud stejně jako prozatímní věřitelský výbor a zajištěná věřitelka ztotožňuje. Hodnota těchto věcí, především již použité výpočetní techniky, se časem nezvýší, jejich přemístění a další skladování by znamenalo zbytečně vynaložené prostředky k tíži věřitelů. Cena nabídnutá zájemcem, odpovídající zhruba dvěma třetinám správcem odhadnuté hodnoty, proto s ohledem na všechny zmíněné okolnosti představuje ekonomicky výhodné řešení, předcházející zbytečným výdajům majetkové podstaty. Soud proto návrhu insolvenčního správce v plném rozsahu vyhověl, bez omezení pouze prodejem konkrétnímu insolvenčním správcem uvedenému zájemci pro případ, že by z této transakce sešlo, a s ohledem na výjimečnost postupu a pro ochranu práv všech účastníků uložil správci povinnost deponovat na účtu majetkové podstaty částku získanou z výtěžku zpeněžení. Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Praha 21. února 2018

JUDr. Irena Štefková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Roman Pechar.