MSPH 95 INS 1364/2016-B-12
MSPH 95 INS 1364/2016-B-12

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Marií Královou v insolvenční věci dlužníka: manželů Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Koněvova 1686, 130 00, Praha 3, a Aleny Křížkové, anonymizovano , bytem tamtéž o změně schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.10.2016, č.d. MSPH 95 INS 1364/2016- B-10, se ve výroku III. mění takto: Soud přikazuje plátci mzdy dlužníka Jiřího anonymizovano : PENAM, a. s., se sídlem Cejl 504/38, 602 00, Brno-Zábrdovice, IČO: 46967851, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a sraženou částku aby nevyplácel dlužníku, ale tuto poukázal ve výplatních termínech insolvenční správkyni Insolvenční společnost v.o.s. se sídlem Vlasákova 1419/21, 155 00, Praha 5, IČO 04506227, provozovnou v ulici Jeseniova 1151, 130 00, Praha 3, na bankovní účet 220207708/0600, a to bez zřetele k tomu, že toto rozhodnutí není dosud v právní moci. Plátce mzdy nebo jiného příjmu je povinen při výpočtu srážek postupovat v souladu s ustanovením § 277 a násl. o.s.ř., přičemž způsoby výpočtu stanoví nařízení vlády ČR.

II. Dlužníku Jiřímu Křížkovi, anonymizovano , bytem Koněvova 1686, 130 00, Praha 3 soud ukládá, aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto usnesení předložil insolvenčnímu správci a soudu pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem PENAM, a. s., se sídlem Cejl 504/38, 602 00, Brno-Zábrdovice, IČO: 46967851.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.10.2016, č.d.-B-10 schválil soud oddlužení dlužníka a jeho manželky Aleny Křížkové plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 19.10.2016 sdělil soudu původní zaměstnavatel dlužníka J &J Kubánek, s. r. o.., že dlužník jeho byl zaměstnancem do 31.8.2016 a od 1.9.2016 je převeden k jinému zaměstnavateli. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl soud o změně usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 17.10.2016, č.d.-B-10, a to ve výroku III., neboť tento výrok ukládal povinnost původnímu plátci mzdy dlužníka.

Zároveň uložil dlužníku na základě shora uvedeného povinnost prokázat skutečnost pokud se týká nového zaměstnavatele (dle § 412 insolvenčního zákona).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne, kdy bylo doručeno písemné vyhotovení.

V Praze dne 1. prosince 2016 Mgr. Marie Králová, v.r. asistentka soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Sušická