MSPH 95 INS 12169/2016-A-11
1.1.-.-.-.---F.-hmmm.. mm:-u-I Mansun-nwm

'1 'l '534ü4-5-1DIE-I'

PH 95 [NS lZlEýľZűlE-A-I l-usn. u zamítn. hu na předběž. opatření

Tull".

'III-qu... Jindřich Čtvrmík na:: 1958 Fetýrküva 1956 149 üü Praha4 .I n-i svzl mi _---- .'-* :MMB-!mm " if-?al-J = HHMIM .I' :Z ' : m si r-Miami. Z f? Hi-hm ł ~-' I# ............... m ................................. __

--2-:tuhnutí-:mm

'i *SEłüł-łS-!ülü-I'

PH 95 [NS Illűýüülűłň-I l-usn. ü zamítn. u na předhăž. upaűení

Mil.. 1*'.r'lą'sxírnil Ríedl nar. 1958 Pruvamická 3353 Ilü Út] Praha l.mumeH MlmJ. mnm:-

Wummm l ' '-:Iammicunumu 'rpr

I Mimi Il'rill-l l'-534ůá'5*1ü|i*l4l a' '--[NS Illůíłfłülű-A-l l-usn. ů zamítn. hu na předběž. opatřemI--MĚ JEN .musim

. gr. Peter Emil: Małuhřemüvská 996ml)169 DÚ Praha 6 'IMMMMM 5"* Mähmim l*-- mth * hmmmI. *

V

C.d.vedlejší dokument

Kancelář:

usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření ě.d. A-11 o zveřejniv IR o doruě dlužníkovi prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, nelze-li poštou na adresu dle spisu, obálka typ III o doruě insolvenčnímu navrhovateli prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, nelze-li poštou na adresu dle spisu, obálka typ III o doruě Navrhovateli Mgr. Peteru Kršákovi prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, nelze-li poštou na adresu dle spisu, obálka typ I o doruě zástupci Navrhovatele Mgr. Petera Kršáka (Mgr. Marek Vojáček) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, nelze-li poštou na adresu dle spisu, obálka typ I o doruě JUDr. Milanu Suchánkovi, soudnímu exekutoru, Exekutorský úřad Praha 9 prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, nelze-li poštou na adresu dle spisu, obálka typ I lhůta: doruěenky + 15 dnů pro vyznačení právní moci

V Praze dne 23. května 2016

Mgr. Věra Modlíľbová samosoudkyněKanceláři předáno dne 23.5.2016Zveřejněno V IR dne 23.5.2016

Vypraveno dne 23.5.2016

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-v-le-'li--v-

Ivvllvvl v v lv llvvv lvvlvl v! 'VU-vv lvvvlvv

95INS 12169/2016

-A-11-usn. o zamítn. návrhu na předběž. opatření, tisková skupina 53464-512016 ZAPISOVAT. Lhůta:

95 INS 12169 2016 Vlastim 2016/05/23 16:19:23 Mgr. Vojáček Marek, obch.náz. advokát, advokát, ID: VOJÁČEKMARE 9 Typ os: PFO_ADVOK

Marek Vojáček-Vojáček Marek, Mgr., advokát, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, CZ ID DS: kktd9pu

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 09:06:57

Jana Sušická 24.05.2016 10:01 :51

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 09:06:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:01:51 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 08:23 Kontrolu provedl: Pechar Roman

25.05.2016 01:00

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v lvvvvvv 'lv-vv lvvllv UI l lv II-vvlv l-vlvvvl

95INS 12169/2016 -A-11-usn. o zamítn. návrhu na předběž. opatření, tisková skupina 53464-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

95 INS 12169 2016 Vlastim 2016/05/23 16:19:23 JUDr. Suchánek Milan, exekutor, ID: SUCHÁNEMICH 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Suchánek Milan, JUDr.-soudní exekutor, Pod Pekárnami 245/10, 19000 Praha 9, CZ ID DS: qug82q

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 09:07:00

Jana Sušická 25.05.2016 01:00:03

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 09:07:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 09:07:00 25.05.2016 01:00:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 08:23 Kontrolu provedl: Pechar Roman

26.05.2016 00:24Spisová značkaz951NS 12169/2016 Identifikace dotazuz53464-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 16:45 Kontrolu provedl: Sušická Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Suchánek Milan, exekutor TYpľexekutor ID:SUCHÁNEMICH 1 Údaje o schránce: typ OVM_EXEKUT 1D Ds:qug82q StaV Ds Přístupná Název DS firma: Suchánek Milan, JUDr.-soudní exekutor IČ: 66248981

Adresa: Pod Pekárnami 10/245, 19000 Praha 9, CZ

Adresát:Mbr. Vojáček Marek, obch.náz. Typľadvokát lDzVOJÁČEKMARE 9 advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:kktd9pu StaV DS Přístupná

V

Název DS Marek Vojáček, firma: Mgr. Marek Vojáček, advokát, eV.c. 9672

IČ: 66254311 Adresa: Na Florenci 15/2116, 11000 Praha, CZnar. 26.06.1974 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů

Adresátzčtvrtník Jindřich, nar. 13% fyzická lD:ČTVRTNÍJlND120558 1 12.05.1958, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Čtvrtník, Jindřich, 12.05.1958

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzRiedl anonymizovano , anonymizovano , T51 fyzická lD:RlEDL VLASZ80658 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Riedl, Vlasti anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMgr. Kršák Peter, fyzická T31 fyzická IDszŠÁK PETE091049 1 Hledánc V DS:typ: FO, Kršák, Peter Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec Výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Č.d.13611 vedlejší dokument

Kancelář:

1) Vyznaě PM 8.6. 2016 na usnesení ě.d. A-11

V Praze dne 20. července 2016

Jana Rajtrová vyšší soudní úředniceKanceláři předáno dne:Vypraveno dne:

Zveřejněno dne: