MSPH 94 INS 9104/2013-B-15
Č.j.: MSPH 94 INS 9104/2013-B-15 MSPH 94 INS 9105/2013

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Pavel Vodrážka, RČ 770520/0096, Markušova 1630/3, Praha 4, PSČ 140 00 a dlužnice-Pavlína Vodrážková, RČ 775804/0840, Markušova 1630/3, Praha 4, PSČ 140 00 o změně usnesení o schválení oddlužení dlužníka a dlužnice

takto:

Usnesení o schválení oddlužení dlužníka a dlužnice č.j. MSPH 94 INS 9104/2013-B-12 (MSPH 94 INS 9105/2013), ze dne 8.listopadu 2013 se mění tak, že se povinnosti uložené v bodě šestém písm. c) výroku tohoto usnesení k provádění srážek z plateb poukazovaných dlužnici a k poukazování sražených částek na bankovní účet insolvenční správkyně číslo 2109665160/2700, namísto společnosti FerroEuroReality, s.r.o., IČ 64509044, Třída Tomáše Bati 3910, Zlín, PSČ 760 01, ukládají společnosti BENT HOLDING, a.s., IČ 63487799, Třída Tomáše Bati 3910, Zlín, PSČ 760 01.

Odůvodnění:

Insolvenční správkyně v řízení JUDr. Daniela Urbanová v řízení požádala o vydání usnesení, které by zohlednilo právní skutečnost, že plátce dlužnice uvedený v původním usnesení o schválení oddlužení společnost FerroEuroReality, s.r.o. zanikl fúzí sloučením do společnosti BENT HOLDING, a.s., IČ 63487799, Třída Tomáše Bati 3910, Zlín, PSČ 760 01.

Správkyně v této souvislosti požádala soud o vydání usnesení, ze kterého bude zřejmé, že provádění srážek z odměny dlužnice náleží společnosti BENT HOLDING, a.s.

Proto soud ve smyslu § 407 odst. 3 insolvenčního zákona a na základě § 11 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl k dalšímu postupu v řízení tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze, dne 24. ledna 2014 JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Moravec