MSPH 94 INS 7917/2009-C-18
MSPH 94 INS 7917/2009-C-18-2

Č. j. 94 ICm 1508/2010-38

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci žalobce: LEICHER ENGINEERING GmbH, se sídlem Parsdorfer Weg 6, 855 51 Kircheim, SRN, zastoupen JUDr. Halkou Pavlíkovou, advokátkou, c/o Noerr s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, PSČ110 00, proti žalovaným: a) IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., (dříve einsolvence v.o.s.), IČ 28490738, Široká 36/5, Praha 1, PSČ 110 00, jako insolvenční správce dlužníka-AUTOMOBILTECHNIK PRAHA s.r.o., IČ 26118394, Beranových 140, Praha 9, PSČ 190 00 a b) AUTOMOBILTECHNIK PRAHA s.r.o., IČ 26118394, Beranových 140, Praha 9, PSČ 190 00 o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 693 381,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 94 INS 7917/2010 z titulu náhrady škody je po právu. Pokračování-2-94 ICm 1508/2010

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce navrhl, aby soud rozhodl o určení pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.z titulu náhrady škody.

Žalovaný a) ve vyjádření k žalobě ze dne 26.dubna 2013 uvedl, že popřel na přezkumném jednání konaném dne 2.dubna 2010 pravost přihlášené pohledávky a konstatoval, že žalovaný b) (dlužník) také popřel na přezkumném jednání pravost přihlášené pohledávky. Dále žalovaný b) uvedl, že insolvenční soud usnesením ze dne 3.října 2012, č.j. -B-297 rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs s tím, že toto usnesení nabylo právní moci dne 27. listopadu 2012, a popření dlužníka tak již není relevantní.

Žalovaný a) následně ve svém vyjádření ze dne 26.dubna 2013 uvedl, že spolu s žalobcem jednali o smírném řešení sporu a po seznámení se stvrzeními důkazy připojenými k žalobě a opětovném prověření a posouzení obchodního vztahu mezi žalobcem a dlužníkem uznává žalovaný a) oprávněnost pohledávky žalobce v rozsahu uplatněném žalobou ze dne 19. října 2010, tj. ve výši 693 381,-Kč, a proto navrhuje, aby soud této žalobě vyhověl.

Podle § 153a odst. 1 o. s. ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Podle § 192 odst. 3 insolvenčního zákona v situaci kdy dlužníkův úpadek je řešen konkursem nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Soudu je z jeho činnosti známo, že dne 11.ledna 2010 byl zjištěn úpadek společnosti dlužníka-AUTOMOBILTECHNIK PRAHA s.r.o., IČ 26118394, Beranových 140, Praha 9, PSČ 190 00 a při přezkumném jednání konaném dne 2.dubna 2010 byla popřena pohledávka žalobce insolvenčním správcem a dlužníkem. Usnesením ze dne 3.října 2012 bylo poté rozhodnuto o přeměně reorganizace dlužníka v konkurs.

Protože podle § 192 odst. 3 insolvenčního zákona nemá popření žalovaného b) (dlužníka) vliv na její zjištění a žalovaný a) navrhl, aby bylo žalobě vyhověno, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení. Pokračování-3-94 ICm 1508/2010

V bodě druhém výroku tohoto usnesení rozhodl soud podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého, ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud, na základě tohoto ustanovení zákona, rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku pro uznání je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze. Odvolacím důvodem proti rozsudku pro uznání mohou být jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, kterými má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 28.června 2013

JUDr. Pavel J a n o u t, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Boďová