MSPH 94 INS 6856/2013-P2-14
Č.j.: MSPH 94 INS 6856/2013-P2-14

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-realCode s.r.o., IČ: 27885313, se sídlem Betlémské nám. 251/2, Praha 1, PSČ 110 00 a věřitele č. 2 s pohledávkou P8-Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 o přihlášce pohledávky

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 6856/2013-P2-10 ze dne 20.dubna 2016 se v bodě prvním výroku tohoto usnesení mění tak, že Radek Krčil, bytem Betlémské náměstí 251/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, do insolvenčního řízení dlužníka-realCode s.r.o., IČ: 27885313, se sídlem Betlémské nám. 251/2, Praha 1, PSČ 110 00, na místo věřitele č. 2-Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, v částí přihlášené pohledávky věřitele P 2 ve výši 101.253,49 Kč, n e v s t u p u j e .

Návrh Radka Krčila, bytem Betlémské náměstí 251/2, Praha, Staré Město, PSČ 110 00 na vstup do řízení ze dne 14. dubna 2016, doručený Městskému soudu v Praze dne 15.dubna 2016, s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Městského soudu v Praze č.j.-A-57 ze dne 11.března 2014 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka-realCode s.r.o., identifikační číslo 27885313, se sídlem Betlémské nám. 251/2, Praha 1, PSČ 110 00.

Podáním doručeným soudu dne 27. března 2014 přihlásil věřitel č. 2-Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 do insolvenčního řízení dlužníka zajištěnou pohledávku P2 ve výši 1.385.566,59 Kč a podáním doručeným soudu dne 23. dubna 2014 přihlásil tento věřitel zajištěnou pohledávku P2 v celkové výši 5.098.469,48 Kč.

Podáním doručeným soudu dne 11. února 2016 vzal věřitel č.2 částečně zpět svoji přihlášku pohledávky P2, která byla přihlášena ve výši 1.385.566,59 Kč, co do částky v celkové výši 101.253,49Kč s tvrzením, že na pohledávku P2 bylo plněno od avalisty Radka

Krčila, bytem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha, Staré Město a zajištěnou pohledávku P2, ve výši 5.098.469,48 Kč, co do částky ve výši 412.659,01 Kč, na kterou bylo plněno od obligačního dlužníka 3D H.Interier, s.r.o., IČ: 63674238, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, Praha, Staré Město, PSČ 110 00.

Proto soud postupoval dle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona a vyrozuměl Radka Krčila, bytem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha-Staré Město a společnost 3D H. Interier, s.r.o., IČ: 63674238, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha, Staré Město o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky P2 věřitele č. 2 a poskytl jim lhůtu k podání návrhu na vstup do insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 5. dubna 2016 sdělil insolvenční správce společnosti 3D H. Interier, s.r.o., IČ: 63674238, že návrh na vstup do řízení na místo věřitele č. 2 v části pohledávky P2 ve výši 412.659,01 Kč nepodává.

Podáním ze dne 14. dubna 2016 navrhl Radek Krčil, bytem Betlémské náměstí 251/2, Praha, Staré Město, PSČ 110 00 vstup do řízení na místo věřitele č. 2 v části jeho pohledávky ve výši 101.253,49 Kč z důvodu uhrazení této části pohledávky.

Usnesením č.j.-P2-10 ze dne 20. dubna 2016 Městský soud v Praze souhlasil se vstupem Radka Krčila do insolvenčního řízení na místo věřitele č. v částí jeho přihlášené pohledávky ve výši 101.253,49Kč.

Podáním ze dne 21. dubna 2016 podala insolvenční správkyně námitky proti usnesení č.j.-P2-10 ze dne 20.dubna 2016 a to z důvodu, že návrh na vstup do řízení dle ust. § 184 insolvenčního zákona není v tomto případě možný, neboť Radek Krčil, plnil dle informací sdělených ze strany věřitele č. 2 z titulu avalu zajišťovací směnky, která sloužila k zajištění obligačního závazku Československé obchodní banky, a. s., IČ: 00001350 vůči společnosti 3D H.Interier, s.r.o., IČ: 63674238, jíž je Radek Krčil jednatelem. V daném rozsahu plnění není pak možný vstup do insolvenčního řízení dlužníka-realCode s.r.o., identifikační číslo 27885313, kde je pohledávka Československé obchodní banky, a. s., IČ: 00001350 pohledávkou nikoliv za obligačním dlužníkem, nýbrž pohledávkou z titulu práva na uspokojení ze zajištění (realCode s.r.o. byla zástavcem poskytujícím zajištění úvěru poskytnutého společnosti 3D H. Interier, s.r.o., který právě z těchto důvodů vstup do řízení nenavrhl). Insolvenční správce dále ve svém podání uvedl, že Radkem Krčilem nebyla předložena žádná tvrzení a důkazy, které by prokázaly jeho aktivní legitimaci ve věci vstupu do insolvenčního řízení dlužníka realCode s.r.o. S ohledem na výše uvedené insolvenční správce v podaných námitkách navrhl, aby Městský soud v Praze zrušil usnesení o vstupu Radka Krčila do řízení a návrh Radka Krčila na vstup do řízení ze dne 14. dubna 2016 zamítl.

Podáním doručeným Městskému soudu v Praze dne 25. dubna 2016 podal námitky proti vstupu do řízení též věřitel č. 2-Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, z toho důvodu, že nesouhlasí se vstupem Radka Krčila do řízení z důvodu, že Radek Krčil není osobou uvedenou v ust. § 183 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Radek Krčil neposkytl věc, právo, pohledávku ani jinou majetkovou hodnotu k zajištění pohledávky věřitele ani neodpovídá společně a nerozdílně s dlužníkem, není ručitelem a nejde ani o bankovní záruku nebo zvláštní případ ručení. Radek Krčil je avalistou, který podepsal směnku vystavenou společností 3D H.Interier, s.r.o., IČ: 63674238, za účelem zajištění úvěru poskytnutého věřitelem společnosti 3D H.Interier, s.r.o., IČ: 63674238. S ohledem na výše uvedené věřitel

č. 2 navrhl, aby Městský soud v Praze usnesení č.j. MSPH l94 INS 6856/2013-P2-10 ze dne 20.dubna 2016 ve výroku bodě prvním změnil tak, že Radek Krčil, bytem Betlémské náměstí 251/2, Praha, Staré Město, PSČ 110 00 do insolvenčního řízení dlužníka-realCode s.r.o., identifikační číslo 27885313 na místo věřitele č. 2 s pohledávkou P 2 v částí jeho přihlášené pohledávky ve výši 101.253,49Kč, nevstupuje.

Soud akceptoval argumentaci insolvenčního správce a věřitele č. 2 proti rozhodnutí soudu č.j.-P2-10 ze dne 20.dubna 2016, které bylo vydáno vyšší soudní úřednicí a k podaným námitkám napadené rozhodnutí na základě ust. zák. § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů změnil tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení usnesení. Odvolání se podává k Městskému spoudu v Praze.

V Praze dne 4. května 2016

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hulešová