MSPH 94 INS 6035/2013-A-13
Č.j.: MSPH 94 INS 6035/2013-A-13

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Michal Vavrys, RČ 850329/5768, bytem Přátelství 748/121, Praha 10, Uhříněves, PSČ 104 00 o zrušení usnesení o zastavení řízení

takto:

Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení č.j. MSPH 94 INS 6035/2013-A-10 ze dne 17.června 2013. Řízení o návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 5.března 2013 bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

Odůvodnění:

Dlužník podáním ze dne 5.března 2013 navrhl, aby soud rozhodl o zjištění jeho úpadku a o povolení oddlužení dlužníka.

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 17.června 2013 soud zastavil řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Soud při rozhodování o zastavení řízení vycházel z toho, že navrhovatel nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení v určené lhůtě.

Dlužník se podáním ze dne 27.června 2013 proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení včas odvolal a navrhl, aby soud v insolvenčním řízení pokračoval. Uvedl, že zálohu před podáním odvolání zaplatil.

Jak potvrdila účtárna soudu dokladem ze dne 4.července 2013 byla záloha ve výši 5 000,-Kč dlužníkem zaplacena.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy ze dne 17.června 2013 jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení o zastavení insolvenčního řízení dosud žádná osoba práva nenabyla.

Podle § 774 odst. 3 o.s.ř. dále, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal asistent soudce, může mu předseda senátu nebo samosoudce zcela vyhovět a takové rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej napadnout odvoláním.

Tato situace je v tomto řízení také dána, když původní rozhodnutí č.j. MSPH 94 INS 6035/2013-A-10 bylo vydáno asistentem soudce.

Zaplacení zálohy, kterým dlužník podporuje svůj insolvenční návrh a deklaruje tak vážný zájem na průběhu insolvenčního řízení jsou tak dlužníkem dále vytvářeny podmínky pro to, aby v insolvenčním řízení mohlo být pokračováno k řešení dlužnické situace dlužníka a k uspořádávání jeho vztahu vůči insolvenčním věřitelům. Odvolání je tak namístě vyhovět.

Protože soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř. rozhodl vyhovět odvolání dlužníka v plném rozsahu rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 6. srpna 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hormandlová