MSPH 94 INS 583/2010-C1-2
MSPH 94 INS 583/2010-C1-2

MSPH 94 ICm 1050/2010-37

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci žalobce-Horizont ISPL v.o.s., Bohumínská 788/61, Ostrava, Slezská Ostrava, PSČ 710 00, identifikační číslo 28599373 jako insolvenční správce dlužníka Miroslav Nenáhlo (nyní Miroslav Karnap), Kramlova 349/5, Praha 9 proti žalovanému-AGIRA-CREDIT s.r.o., 28.října 854/258, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00, identifikační číslo 26862182, zastoupenému Mgr.Tomášem Gureckým, advokátem, Josefa Skupy 1639/21, Ostrava, PSČ 708 00 o žalobě na popření vykonatelné pohledávky ve výši 35 121,-Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného, společnosti AGIRA-CREDIT s.r.o., IČ 26862182, se sídlem 28.října 854/258, Ostrava,Mariánské Hory, PSČ 709 00 za Miroslavem Karnapem, dříve Nenáhlem, RČ 600705/0566, bytem Kramlova 349/5, Praha 9, vzniklá z titulu neuhrazené ceny za poskytnutou službu-montáž autorádia, která je uplatněna fakturou č. 624136, splatnou dne 29.3.1996, ve výši 35 121,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn., není v částce 35 121,-Kč po právu. Pokračování 2 MSPH 94 INS 1050/2010

II. Žalobce má vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení.Výše náhrady nákladů řízení je 0,-(nula) Kč.

Odůvodnění:

Žalobce navrhl, aby soud rozhodl o tom, že pohledávka žalovaného, společnosti AGIRA-CREDIT s.r.o., IČ 26862182 za Miroslavem Karnapem, dříve Nenáhlem, RČ 600705/0566 (dále jen dlužník), vzniklá z titulu neuhrazené ceny za montáž autorádia, vyúčtovaná fakturou č. 624136, splatnou dne 29.3.1996, ve výši 35 121,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn., není v částce 35 121,-Kč po právu.

Žalobce v žalobě zejména uvedl, že uvedená pohledávka byla dne 29.9.2005 smlouvou o úplatném postoupení pohledávek z původního věřitele AUTOSTAR VELIMEX spol. s r.o., identifikační číslo 44564481, jednajícím JUDr. Renátou Koutnou jako správkyní konkursní podstaty, postoupena na Jana Kučeru , RČ 790920/5084 a dne 29.5. 2006 byla tatáž pohledávka postoupena dle smlouvy o postoupení pohledávek z Jana Kučery na společnost AGIRA-CREDIT s.r,o,, identifikační číslo 26862182, tedy na žalovaného. Dne 6.11. 2000 byl vydán Okresním soudem Praha-východ rozsudek č.j. 5 C 202/2000-27, kterým se tato pohledávka stala vykonatelnou. U Obvodního soudu pro Prahu 9 je potom vedeno exekuční řízení pod sp. zn. 74 Nc 1537/2006, které byla nařízena usnesením ze dne 1.12. 2006.

Žalobce dále uvedl, že v souladu s ustanovením § 193 insolvenčního zákona zcela popřel pohledávku žalovaného při přezkumném jednání konaném dne 28.8.2010 a to z důvodu uplynutí promlčecí doby dle § 408 obchodního zákoníku, když lhůta pro podání návrhu na zahájení exekuce marně uplynula, protože splatnost faktury č. 624136 byla 29.3.1996 a návrh na zahájení exekuce k Obvodnímu soudu pro Prahu-východ byl podán až 21.8.2006.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě potvrdil skutková tvrzení obsažená v žalobě avšak dále zejména uvedl, že montáž autorádia a to i v případě, že by se jednalo o montáž do vozidla zakoupeného podnikatelem, neslouží podnikatelské činnosti a v žádném případě se jí nedotýká. Miroslav Nenáhlo podle žalovaného nehradil autorské poplatky společnostem INTERGRAM a OSA, tj. nejednalo se o služební auto, kde by k tomu byl povinen. S ohledem na to má žalovaný za to, že na předmětný vztah dopadají ustanovení občanského a nikoliv obchodního zákoníku.

Podle § 110 odst. 1 občanského zákoníku bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Pohledávka proto není promlčena, když návrh na nařízení exekuce žalovaný podal v desetileté lhůtě ode dne, kdy podle exekučního titulu mělo být plněno.

Dlužník v exekučním řízení nevznesl námitku promlčení a nepodal návrh na zatavení exekuce a usnesení o nařízení nabylo právní moci. Insolvenční správce nemůže vznést námitku promlčení, pokud tuto nevznesl sám dlužník. Vznesení námitky promlčení žalobcem Pokračování 3 MSPH 94 INS 1050/2010 by také bylo nepřiměřeně tvrdým postihem, neboť takový výkon práva by byl v rozporu s dobrými mravy.

Žalovaný proto navrhl, aby žaloba byla zamítnuta v celém rozsahu.

Soud projednal věc při jednání konaném dne 14.listopadu 2012. Tohoto jednání se zúčastnil pouze zástupce žalovaného, zástupce žalobce se z účasti na tomto jednání omluvil. Při tomto jednání uvedl žalovaný, že se neliší se žalovaným v popisu skutku, ale liší se v právním hodnocení věci. Soud při tomto jednání také zjistil, že dlužník změnil příjmení z Nenáhlo na Karnap .

Soud při uvedeném jednání dokazoval těmito listinami: -rozsudkem Okresního soudu praha východ č.j. 5 C 202/2000-27, -spisem přihlášky pohledávky věřitele P 4 v insolvenční věci dlužníka Miroslava Nenáhla, -smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 29.9.2005, -smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 29. 5.2006.

Povedeného dokazování potvrdilo skutkový stav podle žaloby a vyjádření k žalobě s tím, že rozhodné pro posouzení věci je hodnocení právní.

Z výše uvedeného rozsudku soud zjistil, že si v roce 1996 firma Autocentrum Litoměřice, Pekařská 11/119 objednala u společnosti AUTOSTAR VELIMEX spol. s r.o., identifikační číslo 44564481 montáž autorádia, zakázka č. 9501650 a za provedenou montáž rádia, kdy si zákazník označený identifikačním číslem 0041860527 převzal odvedenou práci, bylo fakturováno odběrateli Autocentrum, Pekařská 11/119 v Litoměřicích celkem 9 473,-Kč. Splatnost faktury byla 12.dubna 1996. Identifikační číslo 0041860527 je identifikační číslo dlužníka.

Je nepochybné, že se v daném případě jednalo o vztah mezi dvěma podnikateli, když na jedné straně byla osoba zapsaná do obchodního rejstříku a na straně druhé osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, tedy dlužník, identifikační číslo 0041860527 s místem podnikání, Pekařská 119/11, Litoměřice-Předměstí, PSČ 412 01, zapsaný do živnostenského rejstříku od 13.12.1994. To lze zjistit z obchodního i živnostenského rejstříku. Na tom nemůže změnit nic ani okolnost, zda dlužník-Miroslav Nenáhlo nehradil autorské poplatky společnostem INTERGRAM a OSA jak to uvádí žalovaný. To, zda byly, či nebyly tyto poplatky hrazeny není v daném případě rozhodné. Vztahy mezi podnikateli, resp.obchodně závazkové vztahy mezi nimi upravuje obchodní zákoník.

Podle § 408 odst. obchodního zákoníku skončí promlčecí doba nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet. Protože splatnost faktury za montáž autorádia byla 12.dubna 1996 a prodlení s jejím zaplacením započalo běžet dne 13.4.1996, začala v tento den běžet promlčecí doba. Návrh na zahájení exekuce podaný k Obvodnímu soudu pro Prahu východ dne 21.srpna 2006 byl tedy podán opožděně.

Pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení za Miroslavem Karnapem, dříve Nenáhlem, RČ 600705/0566, bytem Kramlova 349/5, Praha 9, vzniklá z titulu neuhrazené ceny za poskytnutou službu-montáž autorádia v částce 35 121,-Kč byla po právu Pokračování 4 MSPH 94 INS 1050/2010 insolvenčním správcem popřená co do pravosti podle § 193 insolvenčního zákona z důvodu promlčení. Tento postup § 193 insolvenčního zákona výslovně připouští. Proto soud rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud na základě § 142 odst. 1 o.s.ř. a podle výsledku sporu k návrhu žalobce, který učinil v závěrečném návrhu při soudním jednání dne 14.listopadu 2012 s tím, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení proti žalovanému, jejíž výši dodatečně vyúčtuje. Dodatečným sdělením však potom žalobce soudu sdělil, že náhradu nákladů řízení v daném případě nepožaduje.

Proto soud rozhodl tak, jak je to uvedeno v bodě druhém výroku tohoto usnesení s tím, že sice přiznal žalobci náhradu nákladů řízení, ale v nulové výši.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 14. listopadu 2012

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová