MSPH 94 INS 4869/2011-A-12
Č.j.: MSPH 94 INS 4869/2011-A-12

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci navrhovatele-BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o., Kydlinovská 161, Hradec Králové, identifikační číslo 47452099, zastoupenému JUDr. Jaroslavem Stachem, advokátem, J. Masaryka 632, Hradec Králové, PSČ 500 12 proti dlužníkovi-HÁBA a HÁBA, s.r.o., Vazovova 3212, Praha 4-Modřany, identifikační číslo 25744674 o insolvenčním návrhu navrhovatele

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MPSH 94 INS 4869/2011-A-8 ze dne 30.března 2011 se mění tak, že se insolvenční návrh navrhovatele ze dne 16.března 2001 neodmítá . Insolvenční řízení na základě tohoto návrhu bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel podáním ze dne 16.března 2011 navrhl, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a současně, aby jako o způsobu řešení úpadku rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MPSH 94 INS 4869/2011-A-8 ze dne 30.března 2011 soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele s tím, že navrhovatel insolvenční návrh nedoložil a pominul tak evidentní a nezbytnou náležitost insolvenčního návrhu.

Navrhovatel se proti tomuto rozhodnutí včas odvolal s tím, že tyto doklady zaslal dodatečně datovou schránkou a tyto došly soudu ještě v době, kdy soud rozhodoval o odmítnutí návrhu. Důvod k odmítnutí tak ve skutečnosti v době odmítnutí insolvenčního návrhu neexistoval.

Jak soud zjistil byly doklady k insolvenčnímu návrhu skutečně doručeny soudu od navrhovatele dne 25.března 2011 i když do insolvenčního spisu byly zařazeny až po vydání rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Soud proto hledí na insolvenční návrh jako na doložený a tedy s tím, že v době vydání usnesení ze 30.března 2011 důvod k odmítnutí uvedený v rozhodnutí ve skutečnosti dán nebyl. Proto soud na základě § 95 insolvenčního zákona rozhodl tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení a usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu změnil s tím, že se tento návrh neodmítá a řízení o insolvenčním návrhu bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 19. dubna 2011

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení : Mahnigová