MSPH 94 INS 4317/2009-B-32
Č.j.: MSPH 94 INS 4317/2009-B-32

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Rudolf Gabriš, RČ 6412270810, (adresa dlužníka původně: Vlkova 800/31, Praha 3, PSČ 130 00) o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze o schválení oddlužení dlužníka č.j. MPSH 94 INS 4317/2009-B-10 ze dne 10.března 2010 se mění tak, že se z tohoto usnesení vypouští body druhý a třetí výroku tohoto usnesení a nahrazují se příslušnými body v tomto znění :

II.Soud ukládá dlužníkovi-Rudolf Gabriš, RČ 6412270810, aby nadále po dobu plnění oddlužení platil ze svých příjmů, prostřednictvím insolvenčního správce JUDr. Michala Mareše, Vodičkova 32, Praha 1, PSČ 110 00, nezajištěným věřitelům a na odměnu a náhradu výdajů insolvenčního správce částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

III. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka-společnosti Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77, aby v návaznosti na bod druhý výroku tohoto usnesení, po doručení tohoto usnesení, srazil každý měsíc z příjmů Rudolfa Gabriše, RČ 6412270810 částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, nevyplácel tuto částku dlužníkovi, ale vždy ji neprodleně poukázal insolvenčnímu správci JUDr. Michalu Marešovi, Vodičkova 32, Praha 1, PSČ 110 00. Plátce mzdy dále bez zbytečného odkladu uvolní a poukáže insolvenčnímu správci dosud deponované částky sražené pro účely plnění oddlužení z příjmů dlužníka.

Odůvodnění:

V řízení bylo usnesením č.j. MPSH 94 INS 4317/2009-B-10 ze dne 10.března 2010 schváleno oddlužení dlužníka a to plněním splátkového kalendáře.

V průběhu insolvenčního řízení po schválení oddlužení Insolvenční správce zjistil, že dlužník je nově zaměstnán u společnosti Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77. Dlužník byl v této souvislosti vyzván, aby předložil pracovní smlouvu. Výzvu se nepodařilo doručit s tím, že se dlužník z místa původního bydliště odstěhoval. Z podání insolvenčního správce vyplývá potřeba úpravy původního usnesení o schválení oddlužení, aby to mohlo dále pokračovat.

Soud proto vzhledem ke změně na straně dlužníka a k aktualizaci situace v řízení rozhodl na základě § 11 odst. 1 tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Částky sražené ze mzdy dlužníka podle tohoto usnesení zasílá plátce mzdy insolvenčnímu správci bez zřetele na právní moc tohoto usnesení.

V Praze, dne 21. ledna 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová