MSPH 94 INS 4240/2013-B-15
Č.j. MSPH 94 INS 4240/2013-B-15 MSPH 94 INS 4244/2013

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Jiří Hrubý, RČ 750409/0319, Makovského 1147/6, Praha 6, PSČ 163 00 a dlužnice-Petra Hrubá, RČ 765605/1205, Makovského 1147/6, Praha 6, PSČ 163 00 o změně usnesení o schválení oddlužení

takto :

Bod pátý výroku usnesení Městského soudu v Praze o schválení oddlužení č.j. MPSH 94 INS 4240/2013-B-12 ze dne 2.srpna 2013 se vypouští a nahrazuje se bodem pátým výroku tohoto usnesení v tomto znění:

V.Soud ukládá zaměstnavateli dlužníka Jiřího Hrubého společnosti Duo plus s.r.o., Průhonická 198/9, 106 00 Praha-Záběhlice, IČ 25052268 a České správě sociálního zabezpečení, Křížová 205, Praha 5, aby po doručení tohoto rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli ze mzdy dlužníka a z invalidního důchodu Jiřího Hrubého a Petry Hrubé zákonné srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a aby takto sražené částky nevypláceli dlužníkovi nebo dlužnici, ale vypláceli je insolvenčnímu správci JUDr. Michalovi Krejčímu, se sídlem K Cementárně 1427/1a,153 00 Praha 5 na účet č. 211690195/0600. První srážku jsou povinni provést v měsíci září 2013. Částky sražené z příjmů dlužníků zašle plátce příjmu insolvenčnímu správci vždy v příslušném měsíci ve výplatním termínu. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci.

Ve zbylé části se usnesení č.j. MPSH 94 4240/2013-B-12 ze dne 2.srpna 2013 ponechává beze změny.

O d ů vo d ně n í:

Soud toto usnesení vydává k upozornění společnosti Crossroad Credit a.s. a na návrh insolvenčního správce k upřesnění poměrů v probíhajícím insolvenčním řízení.

Proto soud rozhodl na základě § 11 odst. 1 insolvenčního zákona tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Boďová