MSPH 94 INS 3723/2008-B-123
Č.j.: MSPH 94 INS 3723/2008-B-123

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci insolvenčního dlužníka-Stanislav Hlas, Ortenovo nám. 927/31, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo 40866769 o návrhu insolvenční správkyně jako navrhovatelky nařízení předběžného opatření proti a/ Stanislavu Hlasovi, RČ 610426/1933, Ortenovo nám. 927/31, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo 40866769, b/ Marii Hlasové, RČ 625915/0777, K Větrolamu 23/826, Praha 8 a c/ Karlu Mrvíkovi, RČ 690502/3125, Nad strouhou 1320/9, Praha 4, PSČ 147 00 na straně žalované, k dalšímu postupu v insolvenčním řízení

takto:

I. Stanislav Hlas, RČ 610426/1933, Ortenovo nám. 31, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo 40866769, Marie Hlasová, RČ 625915/0777, K Větrolamu 23/826, Praha 8, PSČ 181 00 a Karel Mrvík, RČ 690502/3125, Nad strouhou 1320/9, Praha 4, PSČ 147 00 jsou povinni strpět prohlídku domu č.p. 826 na parc. č. 225/2 v k.ú. Čimice, v ulici K Větrolamu, v Praze 8, ve kterém má dlužník movité věci tvořící vybavení domácnosti a které byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka. II. Stanislav Hlas, RČ 610426/1933, Ortenovo nám. 927/31, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo 40866769, Marie Hlasová, RČ 625915/0777, K Větrolamu 23/826, Praha 8, PSČ 181 00 a Karel Mrvík, RČ 690502/3125, Nad strouhou 1320/9, Praha 4, PSČ 147 00 jsou povinni strpět, že si insolvenční správkyně zjedná vstup do domu č.p. 826 na parc. č. 225/2 v k.ú. Čimice, v ulici K Větrolamu, v Praze 8 a zajistí a vyklidí majetek dlužníka, který se tam nachází.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1.března 2010 rozhodl mimo jiné o úpadku dlužníka a ustanovil insolvenčního správce. Usnesením ze dne 2.června 2010 potom soud rozhodl, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurs.

Schůze věřitelů konaná dne 1.června 2010 potvrdila ve funkci dosavadní prozatímní tříčlenný věřitelský výbor jako řádný věřitelský výbor v insolvenčním řízení.

Do majetkové podstaty dlužníka sepsala správkyně konkursní podstaty také pozemek parc. č. 225/1, pozemek parc. č. 225/2 a budovu č.p. 826, na pozemku parc. č. 225/2, vše v k.ú. Čimice, obec Praha (dále jen předmětné nemovitosti).

Předmětné nemovitosti byly prodány ve veřejné dražbě a jejich vydražitelem a vlastníkem se stal Karel Mrvík.

Podáním došlým soudu navrhla insolvenční správkyně soudu, aby nařídil předběžné opatření. Podle dohody učiněné při jednání soudu dne 9.července 2012 měli Stanislav Hlas a Marie Hlasová vyklidit dům č.p. 826, na pozemku parc. č. 225/2 v k.ú. Čimice, v ulici K Větrolamu, v Praze 8 (dále jen předmětný dům) do 9.září 2012. To se však nestalo.

Správkyně v této souvislosti vedla rozsáhlá jednání a korespondenci se Stanislavem Hlasem, Marií Hlasovou a Karlem Mrvíkem a jejich zmocněnci a právními zástupci.

Výsledkem těchto jednání se Stanislavem Hlasem a Marií Hlasovou byl jejich návrh, že vyklidí předmětný dům do 31.října 2012. Vzhledem k dosavadnímu postupu Stanislova Hlase a Marie Hlasové v této záležitosti a vzhledem ke skutečnosti, že Stanislav Hlas tvrdí, že je s Karlem Mrvíkem dohodnut na nájmu předmětného domu, ale Karel Mrvík existenci takové dohody popírá, konalo se k dalšímu postupu v řízení jednání insolvenční správkyně a věřitelského výboru. Na tomto jednání byl přijat závěr, že je nutno požádat insolvenční soud o vydání předběžného opatření, kterým by bylo uloženo osobám uvedených shora ve výroku tohoto usnesení strpět vstup insolvenční správkyně do předmětného domu a zajištění movitých věcí dlužníka.

Jak insolvenční správkyně uvedla, Stanislav Hlas a Marie Hlasová stanovili závazný termín vyklizení předmětných nemovitostí již několikrát, ale žádný z těchto termínů nedodrželi. Marně také uplynuly lhůty podle závěrů jednání dne 9.července 2012 a v této souvislosti i lhůty uvedené v kupní smlouvě o převodu vlastnictví k movitým věcem. Podle správkyně může tak dalším konáním Stanislava Hlase a Marie Hlasové dojít k újmě na majetkové podstatě dlužníka, když by ponechání movitých věcí v předmětném domě mohlo znamenat vznik škody minimálně ve výši ušlého skladného. Podle správkyně je tak potřeba upravit poměry v řízení, na základě § 74 odst. 1 o.s.ř., které jsou osvědčeny přílohami k návrhu na nařízení předběžného opatření. Přitom, podle správkyně v řízení jsou naplněny podmínky dle § 82 a § 113 insolvenčního zákona a insolvenční správkyně není povinna hradit soudní poplatek a skládat jistotu.

Insolvenční správkyně doložila návrh na nařízení předběžného opatření zápisem z jednání věřitelského výboru ze 4.října 2012, fotokopií dohody o narovnání podepsanou dne 15.října 2012 Marií Hlasovou a Stanislavem Hlasem a fotokopií kupní smlouvy o převodu vlastnictví k movitým věcem uzavřenou 13.září 2012. Tyto doklady osvědčují a podporují tvrzení isnolvenční správkyně obsažená v návrhu na vydání předběžného opatření a oprávněnost jejího návrhu na další postup v řízení.

Soudu je z jeho činnosti v insolvenčním řízení a to v návaznosti na jednání konaná dne 4.června 2012 a 9.července 2012 známa situace v řízení tak, jak ji uvádí insolvenční správkyně v návrhu na nařízení předběžného opatření, že se dlužník zastoupen svým právním zástupcem zavázal vyklidit předmětný dům do dvou měsíců od konání jednání dne 9.července 2012. Podle návrhu insolvenční správkyně a stanoviska věřitelského výboru je nepochybné, že se tak dosud nestalo.

Podle § 82 odst. 1 může soud v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření. Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Podle § 76 odst. 1 písm. f/ o.s.ř. může být účastníkům v řízení o vydání předběžného opatření uloženo něčeho se zdržet nebo něco snášet.

Soud dospěl k závěru, že v daném případě návrh správkyně respektuje a vychází ze zásady insolvenčního řízení vyjádřené v § 5 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona, kdy insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků tohoto řízení nebyl nespravedlivě poškozen nebo zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Za dané situace v insolvenčním řízení tak, jak byla tato situace popsána a osvědčena insolvenční správkyní a je soudu známa z insolvenčního řízení je také namístě, aby poměry účastníků insolvenčního řízení byly ve smyslu § 74 odst. 1 o.s.ř. alespoň zatímně upraveny a předešlo se tak nebezpečí hrozící škody na majetkové podstatě dlužníka, tedy změně majetkové situace v neprospěch insolvenčních věřitelů. Nařízením předběžného opatření dle návrhu insolvenční správkyně není dlužník nespravedlivě poškozován, neboť toto nařízení vede k dokončování zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a k naplnění smyslu insolvenčního řízení tak, jak je tento smysl a cíl vyjádřen v 1 písm. a/ insolvenčního zákona.

Dlužník přitom souhlasil, že předmětné nemovitosti vyklidí a záležitost vyřeší.

Naopak, nenařízením předběžného opatření by mohl být dlužník nedovoleně zvýhodněn pokud by dále za dané situace v řízení užíval předmětný dům v neprospěch postupu v insolvenčním řízení a bránil tak dosažení rychlého, hospodárného a co možná nejvyššího uspokojení na úkor nsolvenčních věřitelů v řízení.

Vydání předběžného opatření lze v daném případě spravedlivě žádat i vůči Marii Hlasové, která je manželkou dlužníka, do značné míry sdílí postavení dlužníka a je insolvenčním řízením dotčena v určité míře podobně jako dlužník a bez uložení opatření i vůči ní by nařízení předběžného opatření ztrácelo smysl a předběžné opatření lze je spravedlivě žádat i vůči Karlu Mrvíkovi, který je vydražitelem a vlastníkem předmětných nemovitostí v insolvenčním řízení a strpěním úkonů podle tohoto opatření není ve svých právech nijak zásadně dotčen a naopak takové opatření je i v jeho zájmu.

Soud proto dospěl k závěru, že v daném případě lze předběžné opatření vydat a jeho vydání je v zájmu situace a průběhu insolvenčního řízení, není nespravedlivé a naopak vede k uspořádání poměrů v insolvenčním řízení.

Proto soud na základě § 11 odst. 1 a § 82 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

Podmínkou nařízení předběžného opatření v daném případě není složení jistoty podle § 75b o.s.ř., neboť toto předběžné opatření by na základě § 82 odst. 1 insolvenčního zákona a podle § 75b odst. 3 písm. b/ o.s.ř. mohl soud nařídit i bez návrhu.

Od soudního poplatku za návrh na nařízení předběžného opatření je insolvenční správkyně dle § 11 odst. 2 písm. r/ zákona o soudních poplatcích osvobozena.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání se podává do patnácti dnů ode dne doručení usnesení k Městskému soudu v Praze. Účinky tohoto usnesení nastávají jeho publikací v insolvenčním rejstříku a toto usnesení se tím stává vykonatelným.

V Praze dne 26. října 2012

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hormandlová