MSPH 94 INS 3568/2010-P12-5
MSPH 94 INS 3568/2010-P12-5

Č.j.: MSPH 194 ICm 4276/2014-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci žalobce-Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Bělohorské pláni 8, Praha 6, PSČ 163 00, proti žalovaným-1) Mgr. Jan Zachariáš, se sídlem Trojanova 18, Praha 2, PSČ 120 00, jako insolvenční správce dlužníka Jana Čapky, anonymizovano , bytem Na bělohorské pláni 8, Praha 6, PSČ 163 00 a 2) Ing. Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Cukrovarnická 835/63, Praha 6, PSČ 162 00, právně zastoupeného Mgr. Jiřím Sitou, advokátem, advokátní kancelář Rybná 14, Praha 1, o žalobě na určení neplatnosti smlouvy o prodeji majetku z majetkové podstaty mimo dražbu podle ustanovení § 289 odst. 3 IZ ze dne 8. prosince 2014

takto:

I. Žaloba žalobce z 8. prosince 2014 na určení, že kupní smlouva uzavřená mezi žalovaným Mgr. Janem Zachariášem, insolvenčním správcem jako prodávajícím a Ing. Alešem anonymizovano , anonymizovano jako kupujícím dne 18. listopadu 2014 ohledně-pozemku parc. č. 708, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 709, zahrada, zemědělský půdní fond, kdy součástí pozemku parc. č. 708 je objekt k bydlení č.p. 451, Řepy na pozemku parc. č. 708, je neplatná, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokračování-2-MSPH 194 ICm 4276/2014

Odůvodnění:

Žalobce v žalobě na určení neplatnosti smlouvy o prodeji majetku z majetkové podstaty mimo dražbu podle ustanovení § 289 odst. 3 IZ ze dne 8. prosince 2014 uvedl, že žalovaný 1) Mgr. Jan Zachariáš, se sídlem Trojanova 18, Praha 2, PSČ 120 00, jako insolvenční správce dlužníka Jana Čapky, anonymizovano , bytem Na bělohorské pláni 8, Praha 6, PSČ 163 00 (dále jen insolvenční správce ) prodal kupní smlouvou ze dne 18. listopadu 2014 žalovanému 2) Ing. Aleši Hamáčkovi, anonymizovano , bytem Cukrovarnická 835/63, Praha 6, PSČ 162 00 (dále jen Ing. anonymizovano ) nemovitosti včetně jejich součástí a příslušenství, a tedy pozemek parc. č. 708, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 709, zahrada, zemědělský půdní fond, kdy součástí pozemku parc. č. 708 je objekt k bydlení č.p. 451, Řepy na pozemku parc. č. 708 (dále jen předmětné nemovitosti ).

Žalobce v žalobě ze dne 8. prosince 2014 uvedl, že je toho názoru, že kupní smlouva ze dne 18. listopadu 2014 je neplatná, a to z toho důvodu, že v rámci insolvenčního řízení je proti insolvenčnímu správci vedeno řízení o jeho zproštění z funkce insolvenčního správce, a to k návrhu žalobce ze dne 17. září 2013. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2013, č.j.-B-140 byl návrh žalobce zamítnut, avšak žalobce podal v zákonné lhůtě odvolání ze dne 30. října 2013, a to z důvodů, že se Městský soud v Praze dostatečně nevypořádal s důvody, které vedly žalobce k podání návrhu na zproštění insolvenčního správce z funkce insolvenčního správce. Dalším důvodem neplatnosti kupní smlouvy ze dne 18. listopadu 2014 je podle názoru žalobce prodej předmětných nemovitostí za zbytečně nízkou cenu, jelikož na údržbu nemovitosti správce ničeho nevynaložil a ani vynaložit nebude muset, takže prodej tzv. pod cenu je podle názoru žalobce zbytečný. Jak žalobce dále uvedl, žalobce navíc nebyl vůbec informován o uzavření kupní smlouvy, natož o veškerých zásadních faktech uzavření smlouvy předcházejících. Poté žalobce v žalobě uvedl skutečnosti, které nemají pro otázku platnosti kupní smlouvy ze dne 18. listopadu 2014 vůbec žádný význam. Na závěr žaloby žalobce navrhl, aby soud vydal rozsudek, jímž určí, že kupní smlouva uzavřená mezi insolvenčním správcem jako prodávajícím a Ing. anonymizovano jako kupujícím dne 18. listopadu 2014 ohledně předmětných nemovitostí, je neplatná.

Podáním ze dne 6. května 2015 se k žalobě na určení neplatnosti smlouvy o prodeji majetku z majetkové podstaty mimo dražbu podle ustanovení § 289 odst. 3 IZ ze dne 8. prosince 2014 vyjádřil Ing. anonymizovano , který uvedl, že žalobce založil žalobu zejména na dvou argumentech, a to na skutečnosti, že je proti insolvenčnímu správci vedeno řízení o zproštění funkce na základě návrhu žalobce, a dále na skutečnosti, že prodejní cena za předmětné nemovitosti tak, jak je obsažena v kupní smlouvě, je nízká. Pokračování-3-MSPH 194 ICm 4276/2014

K prvnímu argumentu žalobce, a to skutečnosti, že stále nebylo pravomocně rozhodnuto o návrhu žalobce na odvolání insolvenčního správce z funkce insolvenčního správce, Ing. anonymizovano odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 3568/2010, 3 VSPH 2064/2013-B-154, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení Městského osud v Praze č.j.-B-140, čímž definitivně zamítl návrh žalobce na zproštění insolvenčního správce funkce insolvenčního správce. K druhému argumentu žalobce, a to skutečnosti, že předmětné nemovitosti byly prodány za nízkou cenu, Ing. anonymizovano uvedl, že kupní cenu za nemovitosti ve výši 7.500.000,-Kč za nízkou nepovažuje, neboť ve věci ceny nemovitostí byl vypracován znalecký posudek č. 023/028/2011 zpracovaný znalcem Ing. Daliborem Duškem, bytem Svatoslavova 849/24, 140 00 Praha 4-Nusle. Tento znalecký posudek, pokud je Ing. Hamáčkovi známo, v době jeho vypracování, a tedy v roce 2011, žalobce nijak nezpochybnil. Znalec ve znaleckém posudku stanovil obvyklou cenu nemovitostí na 6.700.000,-Kč. Kupní cena ve výši 7.500.000,-Kč tedy o 800.000,-Kč přesahuje cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Dále ke stížnosti žalobce v otázce pozdního informování o uzavření smlouvy Ing. anonymizovano uvedl, že byl žalobce informován, jak přímo Ing. anonymizovano tak zaměstnancem firmy Naxos, která nemovitost prodávala dne 24. listopadu 2014, a proto také mohl žalobce ve lhůtě podat tuto žalobu. Na závěr svého vyjádření Ing. anonymizovano uvedl, že je toho názoru, že insolvenční správce postupoval ve věci prodeje předmětných nemovitostí správně a žalobce se pouze snaží zdržovat celý proces řešení své insolvence, přitom v tomto konkrétním případě měl žalobce alternativní řešení své osobní bytové situace, neboť mu Ing. anonymizovano nabídl zaplacení nájmu v bytě 4+kk v katastrálním území Řepy až do 31. března 2016, což by žalobci poskytlo určitý časový prostor. Žalobce však této možnosti nevyužil. Vzhledem k výše uvedenému Ing. anonymizovano navrhl, aby soud žalobou ze dne 8. prosince 2014 zamítl.

Insolvenční správce se k žalobě ze dne 8. prosince 2014 vyjádřil v podání ze dne 19. května 2015. Insolvenční správce stejně jako Ing. anonymizovano uvedl, že žalobce tvrdí, že je kupní smlouva ze dne 18. listopadu 2014 neplatná ze dvou důvodů, a to z důvodu, že je proti insolvenčnímu správci vedeno řízení o zproštění funkce insolvenčního správce, které bylo zahájeno návrhem žalobce ze dne 17. září 2013. V žalobě uvedeným druhým důvodem pro tvrzení o neplatnosti kupní smlouvy je skutečnost, že předmětné nemovitosti byly prodány za zbytečně nízkou cenu. Insolvenční správce v úvodu svého vyjádření k žalobě předně uvedl, že žaloba podaná dlužníkem, je pouze jedním z mnoha obstrukčních kroků, které dlužník v průběhu celého řízení činí, a jejichž účelem je ztěžování postupu insolvenčního řízení a jeho úmyslné zdržování. Insolvenční správce uvedl, že obstrukcí byl rovněž návrh dlužníka na zproštění insolvenčního správce funkce insolvenčního správce. Městský soud v Praze tento návrh zamítl a Vrchní soud v Praze jeho rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 28. ledna 2015, Pokračování-4-MSPH 194 ICm 4276/2014 v němž Vrchní soud v Praze jasně řekl, že kritika postupu insolvenčního správce v tomto řízení je nedůvodná a že insolvenční správce nepochybil, tudíž není dán důvod k jeho zproštění funkce insolvenčního správce. K druhému důvodu žaloby, že nemovitosti byly zpeněženy za nízkou cenu, insolvenční správce uvedl, že ani tento důvod nemůže obstát, a to z toho důvodu, že se při prodeji předmětných nemovitostí vycházelo ze znaleckého posudku vypracovaného v rámci insolvenčního řízení, který cenu prodávaných nemovitostí stanovil na 6.700.000,-Kč. Dalším důvodem je fakt, že kupní cena, za níž byly předmětné nemovitosti prodány, vyšla ze situace na trhu. Nemovitosti byly k prodeji nabízeny a inzerovány prostřednictvím renomované realitní kanceláře po dobu několika let a nabídka kupujícího-Ing. Hamáčka, který nemovitosti koupil za 7.500.000,-Kč, byla jasně nejvýhodnější. Rovněž všichni zajištění věřitelé potom vyslovili s tímto prodejem souhlas. Vzhledem k těmto výše uvedeným důvodům je tak podle insolvenčního správce zcela zřejmé, že žaloba je nedůvodná, a proto navrhl, aby ji soud v celém rozsahu zamítl.

Soud ve věci jednal dne 13. listopadu 2015.

Žalobce se k nařízenému jednání nedostavil, přičemž podáním ze dne 9. listopadu 2015, jež bylo osobně doručeno soudu téhož dne, se z nařízeného jednání omluvil z osobních důvodů. Žalobce dále uvedl, že nemá dalších návrhů na doplnění dokazování a požádal soud, aby ve věci rozhodl v jeho nepřítomnosti.

Insolvenční správce i právní zástupce Ing. Hamáčka odkázali na svá písemná vyjádření k žalobě ze dne 19. května 2015, resp. 6. května 2015.

Soud v řízení dokazoval usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. ledna 2015, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2015, kterým soud zamítl návrh dlužníka na zproštění insolvenčního správce funkce insolvenčního správce.

Z tohoto rozhodnutí vyplynulo, že kritika postupu insolvenčního správce v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka vznesená dlužníkem v jeho návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce insolvenčního správce není důvodná a dlužníkův návrh je tak neopodstatněný. Insolvenční správce v insolvenčním řízení postupoval řádně, nezavdal žádné důvody pro zproštění funkce, a tak byl zcela oprávněn při zpeněžování předmětných nemovitostí uzavřít kupní smlouvu. Z uvedeného tedy vyplynulo, že první argument žalobce, z něhož vyvozoval neplatnost žalobou napadené kupní smlouvy, není důvodný. Pokračování-5-MSPH 194 ICm 4276/2014

Soud dále dokazoval znaleckým posudkem č. 023/028/2011. Tento znalecký posudek zpracoval dne 20. září 2011 Ing. Dalibor Dušek, jako znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí, v oboru stavebnictví, stavby inženýrské, stavby obytné a stavby průmyslové. Znalec znaleckým posudkem, který byl opatřen znaleckou doložkou, ocenil předmětné nemovitosti obvyklou cenou ve výši 6.700.000,-Kč.

Dále soud dokazoval pokynem zajištěného věřitele ze dne 14. října 2014, jímž zajištěný věřitel-Hypoteční banka, a.s. udělil insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení předmětných nemovitostí nejvyšší učiněné platné nabídce ve výši 7.500.000,-Kč.

Dalším důkazním materiálem bylo stanovisko věřitele ze dne 20. října 2014, jímž věřitel Jan Buchbauer sdělil, že souhlasí s nabídkou učiněnou Ing. anonymizovano , a to ve výši 7.500.000,-Kč za současné úhrady daně z nabytí nemovitostí.

Dále soud k důkazu provedl sdělení Ing. Josefa Zemana k nemovitosti na LV č. 695/k.ú. Řepy, jímž jako zajištěný věřitel rovněž souhlasil s prodejem předmětných nemovitostí ze minimální cenu 7.500.000,-Kč s tím, že prodej se uskuteční za podmínek stanovených příslušným zákonem.

Soud dále dokazoval souhlasem Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 6 ze dne 5. listopadu 2014 s tím, aby byly předmětné nemovitosti insolvenčním správcem odprodány nejvyšší nabídce-Ing. Hamáčkovi za nabídnutou částku 7,5 mil. Kč.

Ze série těchto důkazních materiálů vzal soud za prokázané, že cena, za níž byly předmětné nemovitosti prodány, nebyla, jak tvrdí žalobce v žalobě ze dne 8. prosince 2014, nízká a nemovitosti nebyly prodány pod cenou. Cena, za níž byly předmětné nemovitosti prodány, byla o 800.000,-Kč vyšší než obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem. Insolvenční správce měl rovněž k prodeji předmětných nemovitostí souhlasy zajištěných věřitelů, kteří vyslovili souhlas s tím, aby byly předmětné nemovitosti insolvenčním správcem prodány Ing. Hamáčkovi, jako kupujícímu, za cenu 7.500.000,-Kč.

Podle ustanovení § 289 odst. 3 insolvenčního zákona lze platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Smlouva o prodeji předmětných nemovitostí ze dne 18. listopadu 2014 byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 16. prosince 2014 v 10.20 hod. pod č. dok. MSPH 94 INS 3568/2010-B-152. Pokračování-6-MSPH 194 ICm 4276/2014

Žaloba na určení neplatnosti smlouvy o prodeji majetku z majetkové podstaty mimo dražbu podle ustanovení § 289 odst. 3 IZ ze dne 8. prosince 2014 byla Městskému soudu v Praze osobně doručena dne 8. prosince 2014.

Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy tak byla podána ještě před zveřejněním kupní smlouvy v insolvenčním rejstříku, a tedy byla podána včas. Žaloba však není důvodná.

Projednávaná věc není mezi účastníky řízení po skutkové stránce sporná. Mezi účastníky panuje shoda na tom, že kupní smlouvou ze dne 18. listopadu 2014 byly předmětné nemovitosti insolvenčním správcem, jako prodávajícím, prodány Ing. Hamáčkovi, jako kupujícímu, a to za cenu 7.500.000,-Kč. Spor však panuje po stránce právní, a to jak platnost této kupní smlouvy právně hodnotit.

Na základě předložených důkazů a po provedeném dokazování vyplynulo, že o platnosti kupní smlouvy ze dne 18. listopadu 2014 není důvodu pochybovat. Ani jeden z argumentů žalobce, které by měly svědčit neplatnosti této kupní smlouvy, nebyl důvodný. Kupní smlouva byla uzavřena insolvenčním správcem, který byl k tomuto úkonu oprávněn, jelikož neexistovaly žádné důvody, pro něž by měl být své funkce zproštěn. Insolvenční správce rovněž k prodeji předmětných nemovitostí disponoval souhlasy zajištěných věřitelů s prodejem těchto nemovitostí Ing. Hamáčkovi za kupní cenu 7.500.000,-Kč. Tato kupní cena byla nejen odsouhlasena zajištěnými věřiteli, nýbrž byla rovněž adekvátní, když o 800.000,-Kč převýšila obvyklou cenu předmětných nemovitostí určenou znaleckým posudkem.

Kupní smlouva ze dne 18. listopadu 2014 splňuje veškeré zákonné náležitosti, rovněž procedurální postup jejího uzavření odpovídá požadavkům insolvenčního zákona, když insolvenční správce disponoval souhlasy zajištěných věřitelů s uzavřením této kupní smlouvy i souhlasem insolvenčního soudu s prodejem předmětných nemovitostí mimo dražbu. Kupní smlouva ze dne 18. listopadu 2014 byla rovněž akceptována Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, který na základě této kupní smlouvy jako vlastníka předmětných nemovitostí zapsal Ing. Hamáčka.

Vzhledem k výše uvedenému tak vyplývá, že žaloba ze dne 8. prosince 2014 nebyla podána dlužníkem důvodně, a proto soud rozhodl v bodě prvním výroku tohoto rozsudku na základě ustanovení § 289 odst. 3 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto rozsudku, a tedy tak, že žalobu na určení neplatnosti smlouvy o prodeji majetku z majetkové podstaty mimo dražbu podle ustanovení § 289 odst. 3 IZ ze dne 8. prosince 2014 zamítl. Pokračování-7-MSPH 194 ICm 4276/2014

V bodě druhém výroku tohoto rozsudku rozhodl soud s ohledem na stanoviska žalovaných, kteří měli ve věci plný úspěch, přednesená v závěrečné řeči při jednání konaném dne 13. listopadu 2015, kdy žalovaní shodně uvedli, že nepožadují náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 13. listopadu 2015

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hulešová