MSPH 94 INS 34981/2013-B-65
Č.j.: MSPH 94 INS 34981/2013-B-65

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Martinem Rozsypalem v insolvenční věci dlužnice-Jana Bergmann (dříve anonymizovano , anonymizovano , bytem V Aleji 403, Skalná, PSČ 351 34, k návrhu Jaroslava Járy ze dne 4. září 2015

takto:

Soud p o v o l u j e Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany 55, Horažďovice, PSČ 341 01 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice podle ustanovení § 295 insolvenčního zákona, a to ohledně spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/4 k nemovitostem: parcela 74/9, orná půda o výměře 316 m2, parcela 80, ostatní plocha o výměře 888 m2, parcela 84/2, orná půda o výměře 386 m2, parcela 86/4, vodní plocha o výměře 122 m2, parcela 86/7, vodní plocha o výměře 56 m2, parcela 86/9, vodní plocha o výměře 57 m2, parcela 87/34, trvalý travní porost o výměře 22 m2, parcela 87/41, trvalý travní porost o výměře 76 m2, parcela 155/2, ostatní plocha o výměře 1746 m2, parcela 155/5, ostatní plocha o výměře 7 m2, parcela 156/8, orná půda o výměře 1724 m2, parcela 156/10, orná půda o výměře 29 m2, parcela 156/24, orná půda o výměře 4047 m2, parcela 157/1, ostatní plocha o výměře 107 m2, parcela 326, ostatní plocha o výměře 162m2, parcela 327, ostatní plocha o výměře 288 m2, parcela 329, ostatní plocha o výměře 306 m2, parcela 1221/14, ostatní plocha o výměře 182 m2 a k pozemkům ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parcely 81 o výměře 8895 m2, parcely 183 o výměře 108 m2, parcely 184 o výměře 414 m2, parcely 185 o výměře 3615 m2, parcely 199/4 o výměře 3117 m2, parcely 325 o výměře 4172 m2, parcely 328 o výměře 7463 m2, parcely 485/6 o výměře 3601 m2, parcely 516/10 o výměře 2741 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního

úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec a k. ú. Pačejov na LV č. 572.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 4. září 2015, které bylo doručeno poštou Městskému soudu v Praze dne 9. září 2015, navrhl Jaroslav Jára udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jaroslav Jára ve svém návrhu uvedl, že je bratrancem dlužnice a že do majetkové podstaty dlužnice byl sepsán spoluvlastnický podíl dlužnice ve výši ideální 1/4 k nemovitostem zapsaným na LV č 572 vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec a k. ú. Pačejov. Jaroslav Jára, bratranec dlužnice, je spoluvlastníkem těchto nemovitostí o spoluvlastnickém podílu ve výši ideálních 3/4. Jaroslav Jára dále ve svém návrhu uvedl, že hodnota ideální 1/4 ve výroku tohoto usnesení uvedených nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Ladislava Lenského číslo 2402-60/2014 ze dne 18. prosince 2014 na částku 90.540,-Kč. Jaroslav Jára dále uvedl, že obdržel výzvu insolvenční správkyně ze dne 27. dubna 2015, kterou byl vyzván k uplatnění zákonného předkupního práva, které mu svědčí jako většinovému spoluvlastníkovi. Jaroslav Jára dále uvedl, že má jako většinový spoluvlastník zájem na nabytí podílu k nemovitostem sepsaného do majetkové podstaty dlužnice, proto uhradil na účet insolvenční správkyně jako zálohu na kupní cenu částku 90.540,-Kč a částku 2.060,-Kč jako zálohu na zaplacení poplatků spojených s podáním návrhu na vklad, výmazu omezení vlastnického práva a částku 60,-kč za ověření podpisu na kupní smlouvě.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.

Podle ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční správkyně se k návrhu Jaroslava Járy vyjádřila v podání ze dne 19. září 2015, když uvedla, že soudu navrhuje, aby návrhu Jaroslava Járy vyhověl, neboť vzhledem k tomu, že je zpeněžován pouze podíl 1/4, je zpeněžení jiné osobě než spoluvlastníku prakticky nerealizovatelné, a navíc spoluvlastník nabízí cenu stanovenou posudkem znalce, takže se insolvenční správkyně domnívá, že prodej Jaroslavu anonymizovano je v souladu s příslušnými principy insolvenčního zákona.

Zástupce věřitelů se k návrhu Jaroslava Járy vyjádřil v podání ze dne 8. ledna 2016, když uvedl, že nemá námitky k udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty týkající se požadavku Jaroslava Járy na odkup majetkového podílu náležejícího dlužnici.

Zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty uvedený v § 295 insolvenčního zákona představuje jistou formou sankce stíhající dlužníka a osoby mu blízké a především představuje ochranu věřitelů dlužníka. Jeho prolomení by tak mělo připadat v úvahu pouze v mimořádných případech. Takovým mimořádným případem je například skutečnost, kdy by osoba vyloučená z nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka byla jediným zájemcem nebo pokud by zpeněžení tohoto majetku osobě z nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka vyloučené přineslo výrazně vyšší výnos věřitelům dlužníka. V otázce povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka podle § 295 insolvenčního zákona je potom rovněž důležité vyjádření věřitelského orgánu.

V daném případě zástupce věřitelů proti prolomení zákonného zákazu uvedeného v ustanovení § 295 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona nemá námitky, jak uvedl ve svém vyjádření k návrhu bratrance dlužnice. Insolvenční správkyně rovněž s tímto návrhem vyslovila souhlas. Soud se ztotožňuje s názorem insolvenční správkyně, že jelikož je zpeněžován pouze podíl ve výši 1/4, je zpeněžení jiné osobě než spoluvlastníku prakticky nerealizovatelné. Navíc v tomto případě spoluvlastník již uhradil zálohu na kupní cenu a nabízí cenu stanovenou znaleckým posudkem. Prodej spoluvlastnického podílu k nemovitostem uvedeným ve výroku tohoto usnesení bratranci dlužnice Jaroslavu anonymizovano , je tak v zájmu věřitelů dlužnice, když přinese vyšší výnos, což naplňuje smysl insolvenčního zákona, jímž je dosáhnout co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů.

Vzhledem k výše uvedenému soud s ohledem na stanovisko zástupce věřitelů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, a tedy tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání osoby, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze. (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona)

V Praze dne 14. ledna 2016

Mgr. Martin Rozsypal, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Hulešová