MSPH 94 INS 32694/2013-A-9
Č.j.: MSPH 94 INS 32694/2013-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci o návrhu na zjištění úpadku a návrhu na povolení oddlužení dlužnice-Renata Urbanová, RČ 715720/2525, bytem Českomoravská 316, Praha 9, PSČ 190 00, k odvolání dlužnice proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 32694/2013-A-7 ze dne 11.prosince 2013 se mění tak, že se dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Dlužnice jako navrhovatelka podáním ze dne 18.listopadu 2013 navrhla, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a o povolení jejího oddlužení.

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 11.prosince 2013 soud dlužnici uložil, aby do tří dnů od nabytí právní moci rozhodnutí zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5 000,-Kč. Toto usnesení bylo vydáno asistentem soudce a bylo dlužnici doručeno 30.prosince 2013.

Dlužnice se podáním ze dne 8.ledna 2014 proti uvedenému usnesení včas odvolala, požádala přehodnocení výše zálohy a navrhla, aby záloha na náklady insolvenčního řízení byla vyměřena ve výši 2 000,-Kč.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odmítnutí odvolání, nebo rozhodnutí vydané podle části šesté o.s.ř. může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně usnesení o povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ze dne 11.prosince 2013 jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení o povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dosud žádná osoba práva nenabyla.

Podle § 374 odst. 3 o.s.ř. dále, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal asistent soudce, může mu předseda senátu nebo samosoudce zcela vyhovět a takové rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej napadnout odvoláním.

Tato situace je v tomto řízení také dána, když původní rozhodnutí č.j. MSPH 94 INS 32694/2013-A-7 bylo vydáno asistentem soudce.

Soud v daném případě vyšel z toho, že zákonem č. 294/2013 byl změněn insolvenční zákon v dosavadním znění a v této souvislosti došlo také k určité změně pokud se jedná o placení zálohy na odměnu insolvenčního správce v řízení a placení náhrady na jeho výdaje v řízení. K záloze na odměnu a náhradu výdajů insolvenčního správce v řízení za období od zjištění úpadku a povolení oddlužení do schválení oddlužení nyní již záloha na náklady insolvenčního řízení neslouží, ale povinnost hradit zálohu na odměnu správce a na náhradu nákladů řízení je již soudem ukládáno přímo v usnesení o zjištění úpadku a povolení oddlužení dlužníka a to podle § 136 odst. 4 insolvenčního zákona.

Za této nové právní situace podle soudu není namístě na zaplacení zálohy ze strany dlužnice v řízení trvat.

Proto soud v rámci řízení ještě před soudem prvního stupně, na základě § 7 insolvenčního zákona a podle § 374 odst. 3 o.s.ř. rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 14. ledna 2014

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Moravec