MSPH 94 INS 31442/2015-P
Č.j.: MSPH 94 INS 31442/2015-P 69-5

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci dlužníka: Agrochlum Záluží, spol. s r.o., IČO 25058762, se sídlem Vlkova 631/24, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00 o pohledávce P69, věřitele č. 69: Agrochlum servis, s.r.o., IČ: 24238333, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov

t a k t o:

I. Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí popřené pohledávky ve výši 499.972,-Kč věřitele P69 MSPH 94 INS 31442/2015-P69- 4 ze dne 7. listopadu 2016.

II. Společnost-Agrochlum servis, s.r.o., IČ: 24238333, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov je nadále věřitelem P 69 se svými přihlášenými pohledávkami ze dne 13. 4. 2016 v celkové výši 499.972,-Kč v insolvenčím řízení dlužníka-Agrochlum Záluží, spol. s r.o., IČO 25058762, se sídlem Vlkova 631/24, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 13.4.2016 přihlásil věřitel č.69-Agrochlum servis, s.r.o., IČ: 24238333, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov do insolvenčního řízení dlužníka- Agrochlum Záluží, spol. s r.o., IČO 25058762, se sídlem Vlkova 631/24, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00 své pohledávky v celkové výši 499.972,-Kč.

Při přezkumném jednání konaném dne 22.9.2016 u Městského soudu v Praze byla pohledávka P69 věřitele č. 69 ve výši 499.972,-Kč popřena insolvenční správkyní. Věřitel č. 69 ve lhůtě stanovené insolvenčním zákonem nepodal žalobu na určení pravosti přihlášené pohledávky a proto Městský soud v Praze postupoval dle ust. § 198 odst. 1 IZ a dle ust. § 185 IZ a odmítl popřenou pohledávku v předmětném řízení.

Dne 8.11.2016 oznámil telefonicky věřitel č. 69, že dne 1.11.2016 byla podána u Městského soudu v Praze, žaloba na určení pravosti popřené pohledávky.

Proto soud postupoval na základě ust. § 210 a o.s.ř a zrušil usnesení Městského soudu v Praze č.j.:69-4 ze dne 7. listopadu 2016. isir.justi ce.cz

Společnost Agrochlum servis, s.r.o., IČ: 24238333, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 -Žižkov nadále zůstavá v předmětném insolvenčním řízení jako věřitel č. 69 přihlášený se svými nároky do předmětného insolvenčního řízení v celkové výši 499.972,-Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 14. listopadu 2016

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Chvojková