MSPH 94 INS 3034/2013-A-10
Č.j.: MSPH 94 INS 3034/2013-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci insolvenčního navrhovatele-dlužníka: Roman Doležal, RČ 711026/4359, Bratří Dohalských 144/8, Praha 9, PSČ 190 00 k dalšímu postupu v insolvenčním řízení

takto:

Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení č.j. MSPH 94 INS 3034/2013-A-8 ze dne 11.února 2013.

Řízení o návrhu navrhovatele-dlužníka na zahájení insolvenčního řízení ze dne 5.února 2013 bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

Odůvodnění:

Navrhovatel podáním ze dne 5.února 2013 navrhl, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o povolení oddlužení dlužníka.

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 11.února 2013 soud zastavil řízení o tomto návrhu s tím, že zjistil, že ohledně dlužníka je již vedeno insolvenční řízení u zdejšího soudu pod sp. zn. MSPH 94 INS 2805/2013 a toto dříve zahájené insolvenční řízení dosud není pravomocně skončeno. Podle ustanovení § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). K podmínkám řízení patří též požadavek, aby o téže věci neprobíhalo u soudu jiné řízení (§ 83 o. s. ř.) a jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Proti usnesení o zastavení řízení se včas odvolal dlužník a v odvolání ze dne 13.února 2013 uvedl, že se v řízení sp.zn. MSPH 94 INS 2805/2013 řádně vzdal odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 4.února 2013. Toto vzdání se odvolání bylo soudu doručeno 5.února 2013 a k oddálení nabytí právní moci usnesení ze dne 4.února 2013 tedy nebyl dán důvod. Dlužník doložil své tvrzení předložením fotokopie vzdání se odvolání z 5.února 2013, které bylo soudu doručeno 5.února 2013.

Soud zjistil, že odvolání dlužníka do insolvenčního spisu sp.zn. MSPH 94 INS 2805/2013 nedošlo a soud tedy měl nesprávně za to, že překážka věci zahájené a pravomocně dosud neskončené stále trvá.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro toto insolvenční řízení a že se v daném případě ohledně usnesení o zastavení řízení jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. Z tohoto usnesení o zastavení insolvenčního řízení dosud žádná osoba práva nenabyla a předložením dokladu o vzdání se práva odvolání dlužníkem jsou dány okolnosti pro to, aby odvolání bylo možno vyhovět.

Proto soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř., vyhověl odvolání dlužníka ze dne 13.února 2013 v plném rozsahu a tedy rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 18. února 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová