MSPH 94 INS 28969/2012-B-25
Č.j.: MSPH 94 INS 28969/2012-B-25 MSPH 94 INS 28977/2012

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Miloslav Pohl, RČ 551026/0074, Sokolovská 226/262, Praha 9, PSČ 190 00 a dlužnice-Irena Pohlová, RČ 606001/1177, Sokolovská 226/262, Praha 9, PSČ 190 00 ke schválenému oddlužení dlužníka a dlužnice

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze o schválení oddlužení dlužníka a dlužnice č.j. -B-22, (MSPH 94 INS 28977/2012), ze dne 11.června 2013 se mění tak, že se v poslední větě bodu druhého výroku tohoto usnesení vypouští datum 25.června 2013 a nahrazuje se datem 25.července 2013 .

Odůvodnění:

Toto usnesení vydává soud na základě žádosti dlužníka z 19.srpna 2013 na úpravu data první splátky plnění splátkového kalendáře s ohledem na datum výplaty od zaměstnavatele dlužníka. Dlužník uvedl, že v červenci 2013 byla první splátka řádně zaplacena.

Proto soud na základě § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodl tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze, dne 2. září 2013

JUDr. Pavel Janout ,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Boďová