MSPH 94 INS 27368/2012-A-9
Č.j.: MSPH 94 INS 27368/2012-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Petr Kotěšovský, RČ 680314/0938, bytem Zdiměřická 22, Praha 4, PSČ 140 00 o změně usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení č.j. MSPH 94 INS 27368/2012-A-7 ze dne 30.listopadu 2012 se mění jen tak, že se dlužníku ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5 000,-Kč. Zálohu ve výši 5 000,-Kč je dlužník povinen zaplatit do tří dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení o změně usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Dlužník v řízení navrhl, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o povolení oddlužení.

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 30.listopadu 2012 soud uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000,-Kč.

Dlužník se podáním ze dne 14.prosince 2012 proti tomuto usnesení včas odvolal a navrhl, aby soud snížil zálohu na 5 000,-Kč, jejíž uhrazení je v jeho možnostech. Dlužník nemá prostředky na zaplacení zálohy v původně uložené výši.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy ze dne 19.října 2010 jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení o zastavení insolvenčního řízení dosud žádná osoba práva nenabyla.

Zaplacení zálohy, ve výši, kterou dlužník navrhuje umožňuje další průběh řízení, dlužník deklaruje zájem na dalším průběhu insolvenčního řízení a zaplacením zálohy ve výší uváděné dlužníkem budou zachovány podmínky pro to, aby v insolvenčním řízení bylo pokračováno. Proto je, podle soudu, namístě odvolání vyhovět.

Proto soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř., vyhověl odvolání dlužníka v plném rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 3. ledna 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová