MSPH 94 INS 27357/2013-A-29
Č.j.: MSPH 94 INS 27357/2013-A-29

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci původního navrhovatele: Sberbank CZ, a.s., IČ 25083325, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00, zastoupen Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem se sídlem Dřevařská 855/12, Brno, PSČ 602 00, proti dlužníku: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zeleném údolí 1302/11, 140 00 Praha 4, k uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 94 INS 27357/2013-A-27 ze dne 1. září 2014 s e z r u š u j e a původnímu insolvenčnímu navrhovateli Sberbank CZ, a.s., IČ 25083325, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00 se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze č.j.:-A-27 ze dne 1. září 2014 uložil soud původnímu insolvenčnímu navrhovateli Sberbank CZ, a.s., IČ 25083325, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení č.j.:-A-27.

Původní insolvenční navrhovatel Sberbank CZ, a.s. však již v době uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nebyl účastníkem řízení, jelikož dne 16. 6. 2014 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze Č.j.:-P2-6, jímž na místo původního věřitele Sberbank CZ, a.s. vstoupil JUDr. Petr Douša. Na tuto skutečnost upozornil soud podáním ze dne 4. 9. 2014 právní zástupce původního věřitele.

Jelikož byla usnesením Městského soudu v Praze č.j.:-A -27 ze dne 1. září 2014 uložena povinnost osobě, které být uložena neměla, postupoval soud na základě ustanovení § 11 odst. 1 insolvenčního zákona a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 9. září 2014

JUDr. Pavel Janout, v. r samosoudce

Za správnost vyhotovení: Myšáková