MSPH 94 INS 27316/2015-P13-4
Č.j.: MSPH 94 INS 27316/2015-P13-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Romanou Štipákovou v insolvenční věci dlužníka-Jan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61819280, IČ: 27476138, bytem Nad přehradou 467, Praha 10, Horní Měcholupy, PSČ 109 00 a věřitele č. 13 s pohledávkou P13: Dostálová Soňa, K Botiči 1457/9, 10100 Praha 10 o přihlášce pohledávky

takto:

I. Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí pohledávky č.j. MSPH 94 INS 27316/2015-P 13-2 ze dne 29. dubna 2016.

II. Dostálová Soňa, K Botiči 1457/9, 10100 Praha 10, je nadále věřitelem č. 13 se svou přihlášenou pohledávkou ze dne 18.4.2016 ve výši 1.499.860,- Kč v insolvenčním řízení dlužníka-Jan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61819280, IČ: 27476138, bytem Nad přehradou 467, Praha 10, Horní Měcholupy, PSČ 109 00.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 16.2.2016, č.j. :-A-16 soud rozhodl o úpadku dlužníka. V rozhodnutí byli věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku a současně poučeni o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den lhůty s ohledem na výše uvedené, připadl na 18.4. 2016.

Dne 18.4.2016 byla osobně do podatelny Městského soudu v Praze doručena přihláška pohledávky P13 věřitele č. 13-Dostálová Soňa, K Botiči 1457/9, 10100 Praha 10 v celkové výši 1.499.860,-Kč.

Městský soud v Praze svým usnesením-P 13-2 ze dne 29. dubna 2016 odmítl pohledávku věřitele-Dostálová Soňa, K Botiči 1457/9, 10100 Praha 10 z důvodu opožděného podání.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 13 s pohledávkou P13 podáním ze dne 6. 5. 2016 odvolání pro zjevnou nesprávnost uvedeného rozhodnutí o odmítnutí opožděné pohledávky. Odvolání bylo podané v odvolací lhůtě dne 6.5.2016

Soud zjistil, že věřitel č. 13 s pohledávkou P13 podal přihlášku pohledávky osobně poslední den lhůty dle podacího razítka podatelny Městského soudu tj. dne 18.4.2016 . Evidenční štítek byl na předmětnou přihlášku pohledávky vytištěn až 19.4.2016. Přihláška pohledávky věřitele č. 13-Dostálová Soňa, K Botiči 1457/9, 10100 Praha 10, tak byla soudu doručena ve lhůtě.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Proto soud postupoval na základě ust. § 95 IZ a zrušil usnesení Městského soudu v Praze č.j.-P13-2 ze dne 29. dubna 2016 výrok I. a současně rozhodl, bod výroku II., že věřitel č. 13-Dostálová Soňa, K Botiči 1457/9, 10100 Praha 10, nadále zůstává v předmětném insolvenčním řízení jako přihlášený věřitel se svými nároky do předmětného insolvenčního řízení s pohledávkou P 13.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 13. května 2016

Romana Štipáková, v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Hulešová