MSPH 94 INS 27273/2014-B-54
Č.j.: MSPH 94 INS 27273/2014-B-54

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Novotnou v insolvenční věci dlužníka-STROVAL, s.r.o., IČO 27511596, se sídlem Krymská 238/18, Praha 10, PSČ 100 00, k žádosti Romana Valenty ze dne 24. srpna 2016

takto:

Soud p o v o l u j e Romanu Valentovi, společníkovi Společnosti Valenta- Kadlec, Klempířství-Pokrývačství, IČO 15598918, se sídlem Nedvězí 90, Slaná, PSČ 512 01, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle ustanovení § 295 insolvenčního zákona, a to ohledně nemovitostí:

-pozemek parc. č. st. 32/1 o výměře 1306 m2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nedvězí, č.p. 22, objekt k bydlení, -pozemek parc. č. st. 199 o výměře 142 m2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, -pozemek parc. č. 318/2 o výměře 22 m2-ostatní plocha, manipulační plocha, -pozemek parc. č. 318/3 o výměře 626 m2-ostatní plocha, manipulační plocha a -pozemek parc. č. 318/4 o výměře 263 m2-ostatní plocha, manipulační plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV č. 207, k.ú. Nedvězí u Semil, obec Slaná, okres Semily.

Odůvodnění: isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 24. srpna 2016, které bylo doručeno poštou Městskému soudu v Praze dne 30. srpna 2016, požádal pan Roman Valenta ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Ve své žádosti pan Roman Valenta uvedl, že je otcem jednatele dlužníka. Dále uvedl, že dne 27. dubna 2016 učinil jménem subjektu Valenta-Kadlec, Klempířství-Pokrývačství, IČ 15598918, Nedvězí 90, Slaná u Semil, insolvenčnímu správci nabídku na odkoupení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka, konkrétně jde o pozemky parc. č. st. 32/1, č. st. 199, č. 318/2, č. 318/3 a č. 318/4 v k.ú. Nedvězí u Semil, za kupní cenu 431.000,-Kč.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.

Podle ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud usnesením č.j.-B-47 ze dne 31. srpna 2016 uložil insolvenčnímu správci a členům věřitelského výboru, aby se k podání pana Romana Valenty ze dne 24. srpna 2016 ve lhůtě 15 dnů od doručení daného usnesení písemně vyjádřili.

Insolvenční správce se k návrhu pana Romana Valenty vyjádřil v podání ze dne 5. září 2016, ve kterém uvedl, že nemá námitek a souhlasí s prodejem nemovitostí společnosti pana Romana Valenty, neboť tato společnost užívala na základě nájemní smlouvy předmětné nemovitosti již před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka a se souhlasem insolvenčního správce je užívá i nadále, je tedy detailně seznámena se skutečným stavem nemovitostí.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10 se jako člen věřitelského výboru vyjádřil v podání ze dne 12. září 2016 v tom smyslu, že po vyslovení souhlasu ostatních členů věřitelského orgánu a po vyslovení souhlasu dalších zajištěných věřitelů s horším pořadím přihlášených do insolvenčního řízení souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na základě učiněné nabídky ve výběrovém řízení ve výši 431.000,-Kč, a to za podmínky platby předem nebo při podpisu kupní smlouvy.

Bytové družstvo Orelská 6, v likvidaci se jako člen věřitelského výboru k žádosti pana Romana Valenty vyjádřilo v podání ze dne 18. října 2016 tak, že se není v tuto chvíli schopno kvalifikovaně vyjádřit, a to z důvodu nedostatku informací relevantních pro kvalifikované posouzení věci (zejména bez znalosti o reálné hodnotě předmětných nemovitostí).

K žádosti pana Romana Valenty se dále vyjádřila právní zástupkyně společnosti STACHEMA CZ s.r.o., člena věřitelského výboru, a to v podání ze dne 3. listopadu 2016, v němž uvedla, že společnost STACHEMA CZ s.r.o. vyhovuje žádosti o povolení výjimky dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, když reálná tržní hodnota nemovitostí byla na základě znaleckého posudku stanovena na částku 414.000,-Kč, což je nižší částka než nabídka učiněná jménem subjektu Valenta-Kadlec, Klempířství-Pokrývačství, a když podle informací insolvenčního správce žádná jiná nabídka na koupi předmětných nemovitostí již nebyla podána.

Poslední člen věřitelského výboru, VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., se k žádosti pana Romana Valenty, a to i přes opakovanou výzvu soudu, nevyjádřil vůbec.

Zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty uvedený v § 295 insolvenčního zákona představuje jistou formou sankce stíhající dlužníka a osoby mu blízké a především představuje ochranu věřitelů dlužníka. Jeho prolomení by tak mělo připadat v úvahu pouze v mimořádných případech. Takovým mimořádným případem je například skutečnost, kdy by osoba vyloučená z nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka byla jediným zájemcem nebo pokud by zpeněžení tohoto majetku osobě z nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka vyloučené přineslo výrazně vyšší výnos věřitelům dlužníka.

Již v podání ze dne 20. ledna 2016 označeném jako Žádost o informace ve věci insolvenčního řízení dlužníka STROVAL, s.r.o. uvedl pan Roman Valenta, že stavba Nedvězí, č.p. 22 je v havarijním stavu a poměrně rychle chátrá a že Společnost Valenta-Kadlec jako nájemce výše uvedených nemovitostí provádí na stavbě na své náklady nejnutnější opravy střešní krytiny. Dále uvedl, že Společnost Valenta-Kadlec je ochotna nemovitosti ihned odkoupit, a to za částku 30% její odhadované ceny dle soupisu majetkové podstaty dlužníka.

V podání ze dne 27. července 2016 insolvenční správce uvedl, že vyhlásil výběrové řízení na odkup výše uvedených nemovitostí, a to obálkovou metodou za cenu nejvyšší nabídky, přičemž ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem se přihlásil jediný zájemce-Společnost Valenta-Kadlec, Klempířství-Pokrývačství.

Ačkoli v daném případě není stanovisko věřitelského výboru k povolení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka zcela jednoznačné, když jeden člen věřitelského výboru nemá proti povolení výjimky námitky, jeden člen věřitelského výboru se ani přes opakovanou výzvu nevyjádřil vůbec a další dva členové věřitelského výboru svůj souhlas podmiňují souhlasy ostatních členů věřitelského výboru a dalších zajištěných věřitelů, resp. se k žádosti pana Romana Valenty z důvodu nedostatku informací nemohou kvalifikovaně vyjádřit, je soud přesvědčen, že za situace, kdy je o koupi předmětných nemovitostí pouze jeden zájemce a tento zájemce nabízí kupní cenu, která převyšuje reálnou tržní hodnotu nemovitostí stanovenou na základě znaleckého posudku, je povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona Romanu Valentovi, otci jednatele a jediného společníka dlužníka, zcela v souladu se smyslem insolvenčního řízení, jímž je dosáhnout co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů.

Dle názoru soudu je zcela v zájmu věřitelů dlužníka, aby k prodeji nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka došlo co nejdříve, neboť je zde reálný předpoklad, že se tak dosáhne vyššího výnosu, než pokud by se čekalo na kupce, který není vyloučen z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to zejména s ohledem na špatný technický stav stavby Nedvězí, č.p. 22, jak vyplývá z podání Romana Valenty ze dne 20. ledna 2016 a znaleckého posudku č. 4185-033/16 ze dne 7. února 2016, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku na č.l. B-52, jejíž hodnota v čase klesá.

Vzhledem k výše uvedenému, jakož i s ohledem na stanoviska členů věřitelského výboru, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, a tedy tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání osoby, která návrh podala, k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze. (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona)

V Praze dne 18. listopadu 2016

Mgr. Barbora Novotná, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Chvojková