MSPH 94 INS 26353/2014-B-23
MSPH 94 INS 26353/2014-B-23

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Zdeněk Hnízdil, RČ 770226/0082, Kubelíkova 1155/44, Praha 3, PSČ 130 00, korespondenční adresa: Petrohradská 12, Praha 10, PSČ 101 00 o zrušení oddlužení dlužníka

t a k t o:

I. Schválené oddlužení dlužníka-Zdeněk Hnízdil, RČ 770226/0082, Kubelíkova 1155/44, Praha 3, PSČ 130 00, korespondenční adresa: Petrohradská 12, Praha 10, PSČ 101 00 se zrušuje a insolvenční řízení se zastavuje. II. Insolvenční správce Mgr. Bc. Igor Tomášek, IČ: 71463461 se sídlem Sudoměřská 1550/6, Praha 3, PSČ 130 00 má právo na doplacení odměny za řízení a na doplacení paušální náhrady hotových výdajů v řízení v celkové výši 14 157,-Kč. Zaplacení této částky náleží státu.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. prosince 2014 mimo jiné rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením a o ustanovení insolvenčního správce v řízení. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Bc. Igor Tomášek, IČO: 71463461 se sídlem Sudoměřská 1550/6, Praha 3, PSČ 130 00.

Usnesením ze dne 12. března 2015 schválil potom soud oddlužení dlužníka s tím, že způsobem oddlužení bude plnění splátkového kalendáře.

Jak vyplynulo ze sdělení insolvenčního správce dlužník své povinnosti v řízení neplní a zejména neplní svoji povinnost řádně splácet podle schváleného způsobu oddlužení, a to od srpna 2016.

Soud proto usnesením ze dne 30. března dlužníkovi uložil, aby situaci vysvětlil a zejména uvedl důvod neplnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení. Dlužník v řízení nereagoval.

Insolvenční správce v podání ze dne 2. února 2017 za této situace navrhl zrušení oddlužení dlužníka, a aby soud na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Soud proto k dalšímu postupu v řízení, mimo jiné, na základě § 418 odst. 4 insolvenčního zákona nařídil jednání, které se konalo dne 7. srpna 2017. isir.justi ce.cz

Tohoto jednání se dlužník nezúčastnil. Na tomto jednání uvedl insolvenční správce, že dlužník naposledy v řízení zaplatil na splátkový kalendář v červenci 2016 a od té doby není nic na oddlužení plněno a dlužník nic nezaplatil. S dlužníkem správce nemá žádný kontakt, když s ním naposledy hovořil v září roku 2016. Do té doby byla komunikace s dlužníkem bezproblémová. Insolvenční správce se od uvedené doby opakovaně a průběžně pokoušel dlužníka kontaktovat, ale bez úspěchu. Správce proto o dlužníkovi nic neví, neví zda má dlužník nějaké zaměstnání a tedy není mu nic známo o poměrech dlužníka.

Dlužník zaplatil věřitelům v řízení zatím celkem 33 776 korun, což představuje 20,01% z výše dlužných pohledávek. Také na nároky insolvenčního správce bylo naposledy plněno v červenci 2016, od té doby tyto nároky za majetkovou podstatou plněny nejsou.

Dlužník měl snížené splátky a dal se tak předpokládat jeho zájem na plnění a splnění oddlužení, ale toto očekávání se však nenaplnilo. Správce dospěl k závěru, že dlužník se vyhýbá plnění svých povinností a své oddlužení nesplní.

Soud za dané situace dospěl k závěru, že dlužník v řízení neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení podle § 418 odst. odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona. Dlužník neplní plátkový kalendář, když insolvenčnímu správci nejsou poskytovány platby k úhradě pohledávek věřitelů a ke krytí nároků insolvenčního správce v oddlužení. V řízení je dále zřejmé, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, když za současného stavu bylo dosud zaplaceno pouze 20,01 % z výše pohledávek věřitelů v řízení. Dlužník v této souvislosti také nesděluje důvody neplnění oddlužení a o své situace a jejích příčinách v řízení neinformuje a nevysvětluje ji.

Soud proto podle § 418 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodl k dalšímu postupu v insolvenčním řízení tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení, schválené oddlužení dlužníka zrušil a podle § 418 odst. 5 insolvenčního zákona rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

V bodě druhém výroku tohoto usnesení rozhodl soud na základě § 418 odst. 5 insolvenčního zákona o odměně a náhradě výdajů správce v řízení. Podle vyúčtování insolvenčního správce ze dne 15. srpna 2017 náleží insolvenčnímu správci, včetně DPH, za řízení na odměně 29 947,50 Kč a na paušální náhradě hotových výdajů částka 5 989,50 Kč, celkem tedy 35 937,-Kč. V průběhu řízení správce bylo správci zaplaceno celkem 21 780,-Kč. Zaplacení zbývající částky 14 157,-Kč náleží podle § 38 odst. 2 insolvenčního zákona státu. Proto soud rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání dlužníka a insolvenčního správce k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze, dne 5. září 2017

JUDr. Pavel Janout, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Nguyen Xuan Hien