MSPH 94 INS 25893/2012-B-45
Č.j.: MSPH 94 INS 25893/2012-B-45

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka Dmitry Troshin, RČ 700316/9987, Nad hradním vodojemem 108/57, Praha 6, PSČ 162 00, k dalšímu postupu v řízení

t a k t o:

Soud povoluje výjimku a souhlasí s tím, aby za podmínek podle závěrů jednání soudu ze dne 9.prosince 2015, insolvenční správkyně JUDr. Vlasta Houdková prodala mimo dražbu nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou 1, a to rozestavěnou stavbu na pozemku p.č.st. 521 o výměře 74 m2, pozemek p.č.st. 521 o výměře 74 m2-zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 224/100 o výměře 525 m2-trvalý trávní porost, vše v katastrálním území Rabyně, obec Rabyně , zapsané na LV 826 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov Alexanderovi Kuzminykhovi, Nad Hradním vodojemem108/57, Praha 6, PSČ 162 00.

O d ů v o d n ě n í:

Toto usnesení vydává soud podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona k dalšímu postupu v insolvenčním řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Chvojková