MSPH 94 INS 25424/2014-B-20
Č.j.: MSPH 94 INS 25424/2014-B-20

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Černý, RČ 870202/0404, Bechyňská 639, Praha 9, PSČ 190 00, korespondenční adresa: Šluknovská 321/2, Praha 9, PSČ 190 00 o udělení výjimky ke koupi věci z majetkové podstaty

t a k t o:

Kupujícímu Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Bechyňská 639, Praha 9, Letňany, PSČ 190 00, se ohledně nemovité věci-bytový dům na pozemku parc. číslo 52, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kozomín č.p. 44, vše zapsané na LV 356, katastrální území Kozomín, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, sepsaného v majetkové podstatě dlužníka : Jiří Černý, RČ 870202/0404, Bechyňská 639, Praha 9, PSČ 190 00, korespondenční adresa: Šluknovská 321/2, Praha 9, PSČ 190 00, na č. l. B-2/11 pod položkou č. 1, kategorie-nemovitý majetek, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. Podmínkou uzavření kupní smlouvy insolvenčním správcem je předchozí písemný souhlas zajištěného věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: 60192852 s výší kupní ceny.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-10 ze dne 10.listopadu 2014, byl zjištěn úpadek dlužníka a současně povoleno oddlužení dlužníka-Jiří Černý, RČ 870202/0404, Bechyňská 639, Praha 9, PSČ 190 00, korespondenční adresa: Šluknovská 321/2, Praha 9, PSČ 190 00.

Podáním ze dne 4. dubna 2016 požádal Jiří Černý, n anonymizovano , trvale bytem Bechyňská 639, Praha 9, Letňany, PSČ 190 00, který je otcem dlužníka o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, týkající se nemovité věci-bytového domu na pozemku parc. číslo 52, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kozomín č.p. 44, zapsaná na LV 356, katastrální území Kozomín, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, sepsaného v majetkové podstatě dlužníka. Z návrhu otce dlužníka vyplývá, že mu na nemovitostech záleží a má o ně zájem.

Insolvenční správce vyslovil s návrhem na udělení výjimky dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb.. svůj souhlas dne 26. dubna 2016 na č. l. B-17/2 soudního spisu.

S udělením výjimky dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb.. vyslovil písemný souhlas také zajištěný věřitel podáním ze dne 5. května 2016 na č. l. B-19 soudního spisu.

Soud s ohledem na shora uvedené rozhodl tedy tak, jak je to uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné

V Praze dne 12. května 2016

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hulešová