MSPH 94 INS 23676/2013-A-10
Č.j.: MSPH 94 INS 23676/2013-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci navrhovatele-FLASH Finance s.r.o., IČ 28976754, Božanovská 884/10, Praha 9, PSČ 193 00 proti dlužníkovi-Martin anonymizovano , anonymizovano , IČ 66429153, místem podnikání-Nademlejnská 600/1, Praha 9-Hloubětín, PSČ 198 00, bytem-Jiřího Purkyně 322/22, Hradec Králové, PSČ 500 02 o zrušení usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu

takto:

Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. MSPH 94 INS 23676/2013-A-7 ze dne 29.srpna 2013. Řízení o návrhu věřitele na zahájení insolvenčního řízení-103 IZ došlém soudu dne 26.srpna 2013 bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

Odůvodnění:

Navrhovatel podáním došlým soudu dne 26.srpna 2013 navrhl, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka.

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 29.srpna 2013 soud insolvenční návrh navrhovatele odmítl.

Soud při rozhodování o odmítnutí návrhu vycházel z toho, že navrhovatel nepředložil mandátní smlouvu ze dne 19.prosince 2010 a že svá tvrzení doložil pouze fakturami, že neuvedl důvody závazků u dalších věřitelů a nic o těchto důvodech netvrdí a neuvedl přesná data splatnosti závazků dalších věřitelů za dlužníkem. Tvrzení navrhovatele uvedená v insolvenčním návrhu jsou tak nedostatečná, návrh sám neobsahuje dostatek tvrzení a uvedení okolností a nelze tak učinit spolehlivý závěr o tom, že na straně dlužníka je dána situace podle § 3 odst. 1,2 nebo 3 insolvenčního zákona. Podle soudu dále postrádá insolvenční řízení smyslu v situaci, když dlužník nemá žádný majetek jak to navrhovatel uvádí a navrhovatel by měl spíše zvážit podání občansko právního návrhu.

Navrhovatel se podáním ze dne 13.září 2013 proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu včas odvolal a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a aby v insolvenčním řízení bylo pokračováno. Navrhovatel zejména uvedl, že mandátní smlouvu soudu doložil, že u většiny věřitelů uvedl důvody závazků a přesná data splatnosti. Navrhovatel nezneužívá insolvenčního řízení, ale je nucen nějak řešit pohledávku vůči dlužníkovi, který zřejmě nemá žádný majetek, především z účetních důvodů.

Podle navrhovatele je také jeho insolvenční návrh dostatečně určitý, obsahuje dostatek tvrzení jakož i důkazů a okolností o tom, že dlužník je v úpadku a jeho situaci je namístě řešit podle insolvenčního zákona. ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 29.srpna 2013 jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení o zastavení insolvenčního řízení dosud žádná osoba práva nenabyla.

Podle § 774 odst. 3 o.s.ř. dále, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal asistent soudce, může mu předseda senátu nebo samosoudce zcela vyhovět a takové rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej napadnout odvoláním.

Tato situace je v tomto řízení také dána, když původní rozhodnutí č.j. MSPH 94 INS 23676/2013-A-7 bylo vydáno asistentem soudce.

Dodatečným postupem bylo zjištěno, že fotokopie mandátní smlouvy ze dne 19.prosince 2010 a uznání dluhu ze dne 21.listopadu 2012 byly navrhovatelem předloženy a byly založeny do přihlášky pohledávek. Odůvodněnost podání insolvenčního návrhu navrhovatelem tak byla prokázána. Navrhovatel u řady dalších věřitelů také tvrdí, že se jedná o vykonatelné nároky, uvádí konkrétní exekutorské úřady, odvolává se na konkrétní rozsudky nebo exekutorský zápis a to zpochybňuje, že by nebyly dány okolnosti svědčící o důvodnosti pohledávek dalších věřitelů. Za dané situace, kdy je proti dlužníkovi vedeno několik exekucí, dlužník má dlouhodobě nezaplacené závazky vůči více věřitelům, kterých je devět, se lze přiklonit k tomu, že insolvenční návrh navrhovatele došlý soudu dne 26.srpna 2013 v řízení sp.zn. 94 INS 23676/2913 je dostatečným podáním, na jehož základě lze dále jednat a navrhovatel má za daných okolností odůvodněný a oprávněný zájem na tom, aby situace dlužníka byla řešena v insolvenčním řízení.

Proto soud v rámci řízení ještě před soudem prvního stupně, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř., akceptoval odvolání navrhovatele a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 19. září 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Boďová