MSPH 94 INS 23559/2012-A-15
Č.j.: MSPH 94 INS 23559/2012-A-15

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice-Pavlína Kálalová, rč: 705627/1673, Zlatá Stezka 134, Prachatice, PSČ 383 01, v současné době na adrese Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, PSČ 169 02 k odvolání dlužnice proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 23559/2012-A-13 ze dne 20.listopadu 2012 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení se v celém rozsahu zrušuje.

Řízení o insolvenčním návrhu dlužnice spojeným s návrhem na oddlužení ze dne 18.září 2012 bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

Odůvodnění:

Dlužnice podáním ze dne 18.září 2012 navrhla povolení oddlužení s tím, že návrh na povolení oddlužení je podáván zároveň jako insolvenční návrh.

Usnesením č.j. MSPH 94 INS 94 INS 23559/2012-A-13 ze dne 20.listopadu 2012 soud insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení odmítl.

Soud v tomto usnesení uvedl, že dle § 389 insolvenčního zákona může insolvenčnímu soudu navrhnout řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužník, který není podnikatelem.

Dlužnice ve svém insolvenčním návrhu uvedla, že není podnikatelem. Soud ale lustrací v živnostenském rejstříku zjistil, že dlužnice je registrována v živnostenském rejstříku jako podnikatelka a to pod identifikačním číslem 72132213. Proto soud na základě § 128 odst. 1 a § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

Dlužnice se podáním došlým soudu dne 6.prosince 2012 včas proti uvedenému rozhodnutí odvolala a uvedla, že od roku 2007 nepodniká a nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivní. Dlužnice uvedla, že je ve složité životní situaci a že zrušila své živnostenské oprávnění. Dlužnice toto své tvrzení doložila. Z odvolání dlužnice je zřejmé, že navrhuje zrušení usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení a žádá o pokračování v insolvenčním řízení.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud dospěl k závěru, že tento postup lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení a že se v daném případě ohledně usnesení č.j. MSPH 94 INS 94 INS 23559/2012-A-13 ze dne 20.listopadu 2012 jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z usnesení o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení ze dne 20.listopadu 2012 dosud žádná osoba práva nenabyla a současně, že dlužnice prokázala, že není podnikatelem a řešení její situace již nebrání ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona. Tedy, v řízení jsou dány okolnosti pro to, aby odvolání bylo možno vyhovět.

Proto soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř., vyhověl odvolání v plném rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze, dne 17. prosince 2012

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová