MSPH 94 INS 22958/2011-A-20
Č.j.: MSPH 94 INS 22958/2011-A-20

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci insolvenčních navrhovatelů-a) VERVAT Invest a.s., Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, Krč, PSČ 140 00, identifikační číslo 24715506, zastoupený Mgr. Ivanem Brambaški, U Prašné brány 3, Praha 1, PSČ 110 00 a b) Prologin s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 2, PSČ 120 00, identifikační číslo 25776274 proti dlužníku-Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Seydlerova 5, Praha 5, Vinohrady, identifikační číslo 41173279, zastoupenému JUDr. Olenou Cvetlerovou, advokátkou, Ke Klimentce 42, Praha 5, PSČ 150 00 o návrhu navrhovatele a) na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh navrhovatele a) ze dne 5.června 2012 na vydání předběžného opatření, číslo listu MSPH 94 INS 22958/2011-A-19 soudního spisu, s e o d m í t á .

II. Navrhovatel a) je povinen zaplatit soudu na soudním poplatku 1000,-Kč.

Odůvodnění:

Navrhovatel a) v podání ze dne 5.června 2012 navrhl soudu vydání předběžného opatření s tím, aby dlužníkovi bylo uloženo, aby se bez souhlasu předběžného správce zdržel nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet a aby dlužníkovi byl ustanoven předběžný správce. Podle navrhovatele a) jsou zde důvodné obavy z toho, že by dlužník mohl i nadále postupovat v rozporu se zájmy oprávněných věřitelů a vybrané části známých věřitelů poskytovat plnění na úkor ostatních věřitelů.

Podle § 75b odst. 1 o.s.ř. je navrhovatel předběžného opatření v obchodních věcech povinen složit ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na předběžné opatření jistotu ve výši 50 000,-Kč. Navrhovatel podal návrh na vydání předběžného opatření u Městského soudu v Praze dne 6.června 2012. Soud zjistil, že navrhovatel uvedenou jistotu nezaplatil. To potvrdila účtárna soudu. Ani v podání, kterým navrhovatel navrhuje vydání předběžného opatření navrhovatel složení jistoty neavizuje. Podle § 82 odst. 1 o.s.ř. však není povinen složit jistotu ten navrhovatel předběžného opatření, které by soud mohl nařídit i bez návrhu.

Podle § 82 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud nařídit v insolvenčním řízení předběžné opatření i bez návrhu a může jím také ustanovit předběžného správce.

Podle § 113 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, může insolvenční soud i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Insolvenční soud může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně s takovými rozhodnutími ustanoví soud předběžného správce, pokud tak již neučinil dříve.

Insolvenční soud je při rozhodování o tom, zda nařídit předběžné opatření, povinen na základě § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu, včetně ust. § 75 o.s.ř. a následujících ustanovení.

Podle § 75 odst. 5 o.s.ř. je navrhovatel předběžného opatření povinen připojit k návrhu listiny, jichž se v návrhu dovolává. Návrh na vydání předběžního opatření neobsahuje žádné přílohy a navrhovatel a) tak žádné listiny ke svému návrhu na vydání předběžného opatření nedoložil, ačkoliv při své argumentaci tvrdí skutečnosti a odvolává se na listiny k prokázání jím uváděných sdělení, které mají být rozhodné pro rozhodnutí o předběžném opatření.

Navrhovatel a) se například v bodě 8. návrhu na předběžné opatření dovolává významné majetkové změny na straně dlužníka a toho, že dlužník převedl nemovitosti v k.ú. Chocerady, které vlastnil ještě k 15.lednu 2012 na společnost S.V.S.V. GROUP s.r.o., což má vyplývat z příslušných výpisů z katastru nemovitostí. Ani tyto významné právní skutečnosti však nejsou doloženy.

Podle soudu je tak dána situace podle § 75a odst. 1 o.s.ř. a návrh na vydání předběžného opatření, který není nijak doložen postrádá náležitosti umožňující spolehlivé posouzení reálné situace dlužníka a vyvození správných závěrů k rozhodnutí o předběžném opatření. Návrh na předběžné opatření tak v daném případě není dostatečně přesvědčivým základem pro rozhodnutí o něm a řízení o něm nelze odůvodněně uzavřít rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.

Soud proto, na základě § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, § 75 odst. 5 o.s.ř. a § 75a odst. 1 o.s.ř. rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení.

V bodě druhém výroku tohoto usnesení potom soud rozhodl o povinnosti k zaplacení soudního poplatku podle § 2 odst. 1 písm. a/, § 4 odst. 1 písm. h/ zákona o soudních poplatcích a na základě § 5 zákona o soudních poplatcích. Podle položky 5 sazebníku soudních poplatků-přílohy k zákonu o soudních poplatcích je poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání navrhovatele a) k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání je přípustné do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení a podává se k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 8.června 2012

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová