MSPH 94 INS 2179/2016-B-21
Č.j.: MSPH 94 INS 2179/2016-B-21

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice-Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Učitelská 1585/27, Praha 8, PSČ 182 00 k dalšímu postupu v insolvenčním řízení dlužnice

t a k t o:

Schválené oddlužení dlužnice-Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Učitelská 1585/27, Praha 8, PSČ 182 00 se zrušuje a insolvenční řízení se zastavuje.

Schvaluje se odměna insolvenční správkyně JUDr. Marcely Marešové, se sídlem Vodičkova 32/700, Praha 1, PSČ 110 00 za řízení, včetně DPH, ve výši 18 150,-Kč a výše paušální náhrady nákladů insolvenční správkyně v řízení, včetně DPH, ve výši 3 630,-Kč.

Insolvenční správkyně JUDr. Marcela Marešová, se sídlem Vodičkova 32/700, Praha 1, PSČ 110 00 se zprošťuje funkce insolvenčního správce. Zproštění funkce správce nastane právní mocí tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 11. ledna 2016 domáhala u Městského soudu v Praze zjištění svého úpadku a rozhodnutí o tom, že její úpadek bude řešen oddlužením, a to plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j.-A-11 ze dne 21. března 2016 zjistil insolvenční soud úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením.

Usnesením ze dne 1. června 2016 soud rozhodl o schválení oddlužení dlužnice, a to plněním splátkového kalendáře, když ze zjištění insolvenční správkyně vyplynulo, že dlužnice nedisponuje majetkem v takové hodnotě, z něhož by bylo možné oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužnice. Příjmy dlužnice jako poživatelky starobního důchodu však naplňovaly předpoklad plnit splátkový kalendář s možností uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice za dobu trvání splátkového kalendáře až do výše 50,32 % .

V průběhu insolvenčního řízení a plnění splátkového kalendáře byla účast v řízení dvou, a tedy všech věřitelů dlužnice ukončena a v řízení nezůstal žádný věřitel, kterému by se mělo na základě schváleného splátkového kalendáře plnit. Insolvenční správkyně za této isir.justi ce.cz situace podala soudu zprávu z 23. listopadu 2017, ve které uvedla, že za dobu dvaceti měsíců trvání splácení podle splátkového kalendáře bylo nezajištěným věřitelům v řízení vyplaceno 24 745,-Kč, tedy 16 % z výše dlužných pohledávek nezajištěných věřitelů v řízení. Odměna insolvenční správkyně za tuto dobu trvání oddlužování, včetně DPH, činí 18 150,-Kč a paušální náhrada nákladů insolvenční správkyně v řízení, včetně DPH, činí 3 630,-Kč. Tyto částky byly dlužnicí insolvenční správkyni v průběhu řízení-plnění splátkového kalendáře uhrazeny.

Jelikož v průběhu insolvenčního řízení byla dvěma usneseními ze dne 16. října 2017 ukončena účast věřitelek Hany Fulínové a Dany Kubernátové v insolvenčním řízení a tyto věřitelky byly jedinými věřiteli v řízení o oddlužení dlužnice je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno plnit a splnit, když již v řízení nejsou insolvenční věřitelé, kterým by mělo být splátkovým kalendářem na základě usnesení o schválení oddlužení dlužnice plněno.

Soud proto na základě § 418 odst. 1 písm. b/ a odst. 5 insolvenčního zákona rozhod tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 22. prosince 2017

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hormandlová