MSPH 94 INS 21531/2012-B-52
Č.j.: MSPH 94 INS 21531/2012-B-52

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice-Soňa Vašáková, RČ 705322/1912, Anderleho 839/10, Praha 9, PSČ 198 00 o zrušení oddlužení dlužníka

takto:

I. Schválené oddlužení dlužnice-Soňa Vašáková, RČ 705322/1912, Anderleho 839/10, Praha 9, PSČ 198 00 se zrušuje a insolvenční řízení se zastavuje.

II. Insolvenční správce společnost BERGER-insolvenční správce a spol., Bělocerkevská 1037/38, Praha 10, PSČ 100 00 má právo na doplacení odměny za řízení a na doplacení paušální náhrady hotových výdajů v řízení v celkové výši 22 036,-Kč. Tato částka bud zaplacena do výše 3 000,-Kč ze zálohy složené dlužnicí na náklady insolvenčního řízení a doplacení částky 19 036,-Kč náleží státu.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. října 2012 mimo jiné rozhodl o zjištění úpadku dlužnice, o povolení řešení úpadku dlužnice oddlužením a o ustanovení insolvenčního správce v řízení. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost BERGER-insolvenční správce a spol., Bělocerkevská 1037/38, Praha 10, PSČ 100 00.

Usnesením ze dne 3. ledna 2013 schválil potom soud oddlužení dlužnice s tím, že způsobem oddlužení dlužnice bude plnění splátkového kalendáře. Jak však uvedl insolvenční správce ve své zprávě o plnění splátkového kalendáře dlužnicí, zpráva insolvenčního správce ze dne 16. září 2016, dlužnice neplní své povinnosti v řízení, které jí byly uložené insolvenčním soudem podle schváleného způsobu oddlužení. Očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů v době podání uvedené zprávy insolvenčního správce činila 19,05 %. Insolvenční správce dále uvedl, že se snažil dlužnici opakovaně upomínat, a to jak telefonicky tak písemně k plnění jejích povinností v řízení, ale dlužnice je zcela nekontaktní. Soud na základě upozornění insolvenčním správcem opakovaně uložil usnesením dlužnici, aby vysvětlila důvody pro neplnění svých povinností ve věci schváleného oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. isir.justi ce.cz

Dlužnice se v řízení vyjádřila podáním došlým soudu 3. listopadu 2016 a zejména uvedla, že byla nucena se přestěhovat se svým nezletilým synem do nájemního bytu, ale nemohla se zde přihlásit k trvalému pobytu. Vzhledem k této skutečnosti jí nemohly být vyplaceny žádné sociální dávky ani příspěvek na bydlení a tak se dlužnice se synem dostali do tíživé finanční situace. Částku, která jí byla uložena v oddlužení ke splácení měsíčně, tedy částku 4.000,-Kč, není schopna dlužnice ze svých příjmů z uvedených důvodů splácet. Dlužnice uvedla, že po stabilizaci své tíživé finanční situace, se zavazuje k řádnému plnění svých závazků. Dlužnice ve svém sdělení uvedla také svoji novou adresu. Podle vyjádření insolvenčního správce a jeho zprávy ze dne 16. února 2017, není dlužnicí v oddlužení od ledna 2016 nadále nic plněno a očekávaná míra uspokojení zajištěných věřitelův tak poklesla na 17,10 %. Soud v řízení usnesením ze dne 28. července 2017 nařídil slyšení dlužnice k neplnění schváleného oddlužení a k rozhodnutí o dalším postupu. Toto jednání bylo nařízeno na 16. října 2017. Soud uložil insolvenčnímu správci a dlužnici, aby se k tomuto jednání dostavil Tohoto jednání se dlužnice nezúčastnila.

Jak soud při jednání zjistil, dlužnice s insolvenčním správcem nadále nijak nekomunikuje a svoji situaci v řízení dále nevysvětluje. Dne 2. srpna 2017 došla z příjmu dlužnice srážka od České správy sociálního zabezpečení a na účet majetkové podstaty bylo poukázáno 1.922,-Kč. Dlužnice jinak v řízení od roku 2016 nic nezaplatila. Oddlužení dlužnice trvá 57 měsíců a dlužnice by tedy musela zaplatit celkem měsíčně 26.000,-Kč, aby mohla dokončit řádně oddlužení a také uhradit nároky správce. Při zachování současné situace za 5 let uhradí dlužnice věřitelům jejich pohledávky na 14,7%. Dlužnice tak splátkový kalendář neplní a s vysokou mírou pravděpodobnosti také nesplní.

Soud za dané situace na závěr jednání konaného dne 16. října 2017 uložil insolvenčnímu správci, aby vyúčtoval soudu písemným podáním odměnu za řízení a náhradu výdajů v řízení s tím, že poté rozhodne o zastavení řízení o oddlužení dlužnice.

Soud tedy dospěl k závěru, že dlužnice v řízení neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení podle § 418 odst. odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona.

Dlužnice neplní splátkový kalendář, když insolvenčnímu správci nejsou dlouhodobě poskytovány platby k úhradě pohledávek věřitelů a ke krytí nároků insolvenčního správce v oddlužení. V řízení je dále zřejmé, že dlužnice nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, když za současného stavu bylo dosud zaplaceno pouze 14,7 % z výše pohledávek věřitelů v řízení. Dlužnice v této souvislosti také vlastní aktivitu v insolvenčním řízení nevyvíjí, o důvodech neplnění oddlužení a o své situace a jejích příčinách v řízení informovala pouze jednou a až na opakovanou urgenci soudu a neinformuje a nevysvětluje svá stanoviska a nečiní případné návrhy k dalšímu postupu v řízení. O řešení své situace konkursem dlužnice nepožádala.

Soud proto nerozhodl k dalšímu postupu v řízení podle § 418 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl v insolvenčním řízení tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení. Tedy, schválené oddlužení dlužnice zrušil a podle § 418 odst. 5 insolvenčního zákona rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

V bodě druhém výroku tohoto usnesení rozhodl soud na základě § 418 odst. 5 insolvenčního zákona o odměně a náhradě výdajů správce v řízení. Podle vyúčtování insolvenčního správce ze dne 19. října 2017 náleželo by insolvenčnímu správci, včetně DPH, za řízení na odměně a na paušální náhradě hotových výdajů za 57 měsíců proběhlého řízení o oddlužení celkem 58 691,-Kč. V průběhu řízení bylo správci zaplaceno na odměně a na výdaje správce dlužnicí celkem 36 635,-Kč a částka celkem 22 036,-Kč tak zůstává neuhrazena.

Na dlužnou částku 22 036,-Kč lze použít částku 3 000,-Kč jako zálohu složenou dlužnicí na náklady insolvenčního řízení. Zaplacení zbývající částky 19 036,-Kč náleží podle § 38 odst. 2 insolvenčního zákona státu.

Proto soud rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání dlužnice a insolvenčního správce k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 2. listopadu 2017

JUDr. Pavel Janout v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Brabcová