MSPH 94 INS 21011/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 94 INS 21011/2015 29 NSČR 161/2016-A-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem V insolvenční věci dlužníka JUDr. Jindřicha Kouby, narozeného 11. června 1938, bytem v Praze 9, Prosecká 683/115, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 16518501, zastoupeného JUDr. Josefem Kunáškem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 2074/37, PSČ 110 00, vedené uMěstského soudu vPraze pod sp. zn. MSPH 94 INS 21011/2015, o insolvenčním návrhu věřitele MIRADA Reality s.r.o., se sídlem v Ostravě-Nové Bělé, Krčmarských 499/34, PSČ 724 00, identifikační číslo osoby 28563531, zastoupeného Mgr. Františkem Mészárosem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Pod novým lesem 127/44, PSČ 162 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. dubna 2016, č. j. MSPH 94 INS 21011/2015, 4 VSPH 265/2016-A-39, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil body I. a II. výroku usnesení ze dne 11. ledna 2016, č. j.-A-21, jimiž Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník prostřednictvím svého zástupce (J UDr. Josefa Kunáška, advokáta) podáním datovaným 30. června 2016 a téhož dne dodaným do datové schránky Městského soudu v Praze (A-42/3 a A-42/5) dovolání, v němž požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Současně navrhuje odložení vykonatelnosti napadeného usnesení.

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jež je pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelné dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu, obsahující řádné poučení o přípustnosti dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, bylo doručeno dlužníkovi prostřednictvím jeho tehdejšího zástupce JUDr. Vladimíra Doležala, advokáta (srov. plnou moc ze dne 18. února 2016, A-27/5), zvlášt dne 29. dubna 2016 (srov. potvrzení o dodání a doručení do datové schránky ve vedlejších dokumentech k A-39). Ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. tak byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 29. červen 2016 (středa).

Podal-li dovolatel dovolání až dne 30. června 2016, učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty a dovolání je tudíž opožděné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání dlužníka podle § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a a § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že i kdyby bylo dovolání podáno včas, muselo by být odmítnuto podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., nebot z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) se nepodává údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení by pro tuto vadu nebylo možné pokračovat.

K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatně též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/ 14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).

Vzhledem k odmítnutí dovolání dovolací soud nerozhodoval o návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí (§ 243 písm. a/ o. s. ř). Pro úplnost budiž pak poznamenáno, že napadené usnesení nepodléhá výkonu rozhodnutí a nelze tak ani obecně o odkladu vykonatelnosti hovořit, natož návrhu na odklad vyhovět.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 31. srpna 2016 Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková