MSPH 94 INS 19106/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM

Městský soud v Praze ke sp. zn. MSPH 94 INS 19106/2016 Brno 28. 5. 2018 Sp. zn. 29 NSČR 74/2018

V příloze opět vracím bez rozhodnutí o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2016, č. j. MSPH 94 INS 19106/2016, 4 VSPH 2083/2016-A-26, elektronicky předložený spis Vašeho soudu sp. zn. MSPH 94 INS 19106/2016, s tím, že stále nebyly řádně učiněny úkony směřující k odstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (ve smyslu ustanovení § 241 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Podle předkládací zprávy z 9. května 2018 (A-74) má být dlužnice v dovolacím řízení zastoupena advokátem Mgr. Karlem Jandusem, LL.M. (dále jen K. J. ), k čemuž je odkazováno na A-73; tam se nachází protokol o jednání před insolvenčním soudem ze dne 27. dubna 2018, v němž asistentka soudce zachytila prohlášení dlužnice, že uděluje K. J. plnou moc k zastupování v dovolacím řízení (včetně sdělení dlužnice, že K. J. je s tímto postupem srozuměn). Ze spisu však neplyne žádný stvrzující převzetí tvrzeného zastoupení zmocněncem (K. J.). Tvrzení zastoupené (dlužnice), že tomu tak je, takovým údajem není. K tomu Nejvyšší soud připomíná, že ustanovení § 28 odst. 4 o. s. ř. opravňuje předsedu senátu trvat i na úředním ověření podpisu na procesní plné moci, takže požadavek na hodnověrné doložení vůle označeného zástupce dlužnici zastupovat, je ve vztahu k tomu zcela minimální, leč nezbytný (vzhledem ke zmatkům v zatupování popsaným již při prvním vrácení věci). Pro tyto účely budiž dále poznamenáno, že výzva insolvenčního soudu ze dne 17. dubna 2018, č. j.A-71 (na kterou dlužnice reagovala oním zmocněním ), byla sama nepřesná, když se soustředila jen na doložení zastoupení mezi dlužnicí a K. J., ačkoli je zřejmé, že dlužnice je oprávněna zhojit nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení i jinak, např. tím, že si zvolí jiného advokáta, který jí podané dovolání podepíše nebo je nahradí vlastním podáním. Nejpřirozenějším způsobem odstranění nedostatku povinného zastoupení dlužnicí je přitom postup, kterým by dovolání sepsala a podepsala její opatrovnice, která je také advokátkou. V souvislosti s vrácením spisu Nejvyšší soud upozorňuje, že usnesení ze dne 10. dubna 2018, č. j.-A-70, jímž insolvenční soud zamítl další žádost dlužnice o ustanovení advokáta pro dovolací řízení proti dalšímu usnesení odvolacího soudu, obsahuje nesprávné poučení o odvolání (o tom, že odvolání není přípustné); usnesení tudíž nemůže (v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 věty druhé o. s. ř.) nabýt právní moci dříve než po uplynutí tří měsíců od jeho doručení.

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná

Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno, Česká republika, tel.: +420 541 593 111, fax: +420 541 593 522, e-mail: podatelna@nsoud.cz, www.nsoud.cz, ID datové schránky: kccaa9t isir.justi ce.cz