MSPH 94 INS 18988/2016-B-10
Č.j.: MSPH 94 INS 18988/2016-B-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Barborou Novotnou v insolvenční věci dlužníka-DEMOS-Pragoeduca, a.s., IČ: 27654338, se sídlem Na Perštýně 342/1, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Jakubem Lichnovským, advokátem ze společnosti PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, IČ: 26692392, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ 110 00, k návrhu insolvenčního správce na povolení výjimky podle ust. § 283 odst. 2 IZ a k žádosti insolvenčního správce o vyslovení souhlasu s prodejem majetku mimo dražbu ze dne 7. října 2016

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu zpeněžení majetkové podstaty před první schůzí věřitelů v řízení, a to ohledně majetku sepsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 7. října 2016, který insolvenční správce k návrhu připojil (č. dok. B-8), pod položkami m1 (osobní automobil zn. Škoda FABIA Combi, VIN: TMBGY26Y554277680, RZ: 4A4 7173) a m2 (osobní automobil zn. Škoda FABIA Combi, VIN: TMBJY46Y444030439, RZ: 3A4 0187). II. Soud v y s l o v u j e souhlas s tím, aby insolvenční správce dlužníka prodal mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek dlužníka vymezený v bodě prvním výroku tohoto usnesení. III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby usiloval o co nejvíce nabídek, výše uvedený majetek zpeněžil za nejvyšší nabídku, tj. nabídku nejvýhodnější pro majetkovou podstatu dlužníka, s tím, že úplata bude poskytnuta před nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7. října 2016, které bylo doručeno do datové schránky Městského soudu v Praze téhož dne a v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno pod č. dokumentu B-8, isir.justi ce.cz požádal insolvenční správce dlužníka, aby insolvenční soud ve smyslu ustanovení § 283 odst. 2 insolvenčního zákona povolil výjimku z pravidla, že ke zpeněžení majetku lze přistoupit až po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, a to u majetku sepsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 7. října 2016, který insolvenční správce ke svému návrhu přiložil, pod položkami m1 (osobní automobil zn. Škoda FABIA Combi, VIN: TMBGY26Y554277680, RZ: 4A4 7173) a m2 (osobní automobil zn. Škoda FABIA Combi, VIN: TMBJY46Y444030439, RZ: 3A4 0187).

Insolvenční správce uvedl, že má za to, že pro majetkovou podstatu by bylo přínosné, pokud by byla tato motorová vozidla zpeněžena ještě před schůzí věřitelů, která je svolána na den 19. prosince 2016, a to z důvodu rychlého poklesu hodnoty motorových vozidel, zejména s ohledem na blížící se konec kalendářního roku a nadcházející zimní měsíce, a minimalizace nákladů spojených s jejich parkováním, které by v případě rychlého zpeněžení nebylo třeba vynakládat.

Podle ustanovení § 283 odst. 2 insolvenčního zákona lze přikročit ke zpeněžení majetkové podstaty teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku.

Usnesením ze dne 20. září 2016, č.j.-A-14 rozhodl soud o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Současně byla svolána schůze věřitelů na den 19. prosince 2016. Uplatní se tedy zákaz uvedený v ustanovení § 283 odst. 2 insolvenčního zákona spočívající v nemožnosti přikročit ke zpeněžení majetkové podstaty.

Soud se ztotožnil s názorem insolvenčního správce, podle nějž bude pro majetkovou podstatu výhodnější, pokud isnolvenční správce přistoupí ke zpeněžování motorových vozidel sepsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 7. října 2016 pod položkami m1 a m2 ještě před první schůzí věřitelů v řízení, a to zejména s ohledem na pokles hodnoty motorových vozidel v čase. Povolení zpeněžování vozidel sepsaných do majetkové podstaty dlužníka ještě před první schůzí věřitelů v řízení tak dle názoru soudu přispěje k naplnění zásady insolvenčního řízení vymezené v ustanovení § 5 písm. a) insolvenčního zákona, tedy že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl soud na základě ustanovení § 283 odst. 2 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení.

Podáním ze dne 7. října 2016 insolvenční správce dlužníka dále požádal insolvenční soud o udělení souhlasu s prodejem majetku sepsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 7. října 2016 pod položkami m1 a m2 mimo dražbu. Insolvenční správce uvedl, že by uvedený majetek zpeněžil prostřednictvím elektronické aukce, jelikož je tento postup zcela nestranný, rychlý a dosahuje se při něm velmi výhodných prodejních cen.

Podle ustanovení § 289 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Jelikož návrh insolvenčního správce není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, rozhodl soud při prozatímní absenci věřitelského orgánu v řízení na základě § 289 odst. 1 insolvenčního zákona tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení.

V bodě třetím výroku tohoto usnesení uložil soud insolvenčnímu správci povinnost na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 289 odst. 1 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení (v námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy). O těchto námitkách rozhodne předseda senátu (samosoudce), který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní; proti rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce) o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. (§9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. v platném znění).

V Praze dne 19. října 2016

Mgr. Barbora Novotná, v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Chvojková