MSPH 94 INS 18894/2012-A-16
Č.j.: MSPH 94 INS 18894/2012-A-16

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci navrhovatelky-Martina Zichová, bytem K Borovíčku 818/23, Praha 4, PSČ 148 00, zastoupené JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem Týnská 1053/21, Praha 10, PSČ 110 00 proti dlužníkovi-FONSUS první těžební a.s., se sídlem Vojtěšská 1/245, Praha 1, PSČ 186 00, identifikační číslo 25713655 o zrušení usnesení o zastavení řízení

takto:

Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení č.j. MSPH 94 INS 18894/2012-A-13 ze dne 19.listopadu 2012.

Řízení o návrhu navrhovatelky na zahájení insolvenčního řízení ze dne 23.března 2012 bude dále pokračovat.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podáním ze dne 23.března 2012 navrhla, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka.

Usnesením č.j.-A-13 ze dne 19.listopadu 2012 soud zastavil řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Soud při rozhodování o zastavení řízení vycházel z toho, že navrhovatelka nezaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení v určené lhůtě tří dnů od nabytí právní moci usnesení-výzvy k jejímu zaplacení ze dne 12.října 2012. Toto usnesení nabylo právní moci dne 31.října 2012.

Navrhovatelka se podáním ze dne 29.listopadu 2012 včas odvolala a navrhla, aby soud usnesení o zastavení řízení zrušil a aby v insolvenčním řízení pokračoval.

Navrhovatelka uvedla, že zálohu byť se zpožděním dne 29.listopadu 2012 uhradila a že jsou tak v současnosti splněny veškeré podmínky pro to, aby soud mohl v insolvenčním řízení pokračovat. Navrhovatelka uvedla, že pokračování v řízení je i v zájmu dalších věřitelů dlužníka.

Jak potvrdila účtárna soudu dokladem ze dne 30.listopadu 2012 byla záloha ve výši 45 000,-Kč navrhovatelkou dodatečně zaplacena.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy ze dne 19.října 2010 jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení o zastavení insolvenčního řízení dosud žádná osoba práva nenabyla. To vše za situace, kdy dlužník přes výzvu soudu v řízení nereaguje, k usnesení soudu, kterým mu soud uložil, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu tuto povinnost nesplnil a soudem požadované seznamy majetku, závazků a zaměstnanců soudu nepředložil.

Zaplacení zálohy, kterým dlužnice podporuje svůj insolvenční návrh a deklaruje tak vážný zájem na průběhu insolvenčního řízení jsou tak dány podmínky pro to, aby v insolvenčním řízení bylo pokračováno a odvolání je namístě vyhovět.

Protože soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř., vyhověl odvolání dlužnice v plném rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 17. prosince 2012

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mahnigová