MSPH 94 INS 17610/2011-C12-12
MSPH 94 INS 17610/2011-C12-12

Č.j.: MSPH 194 ICm 634/2013-58

USNESENÍ

Městský soud v Praze soud rozhodl asistentem soudce Mgr. Martinem Rozsypalem v právní věci žalobce-MSX s.r.o., IČ 27922782, se sídlem Petříkov 126, Petříkov, PSČ 251 69, zastoupeného Mgr. Michalem Mrzenou, advokátem, se sídlem Palackého 15, Praha 1, PSČ 110 00, proti žalovanému-JUDr. Petr Michal, IČ 68865988, se sídlem Hvězdova 1716/2b, CITY TOWER, Praha 4, PSČ 140 78, jako insolvenčnímu správci dlužníka Rene-Sol Development s.r.o., IČ 29020662, Opletalova 1525/39, Praha 1, PSČ 113 32, právně zastoupenému JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, o odvolání žalobce ze dne 30. dubna 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2015 č.j. MSPH 194 ICm 634/2013-51, jímž bylo rozhodnuto o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, s e z r u š u j e a v odvolacím řízení bude pokračováno.

Odůvodnění:

Žalobce doručil do emailové schránky Městského soudu v Praze dne 4. května 2015 blanketní odvolání ze dne 30. dubna 2015 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2015, č.j. MSPH 194 ICm 634/2013-34. Toto odvolání žalobce po výzvě soudu doplnil podáním ze dne 29. května 2015 s tím, že dané odůvodnění bude ještě podrobněji doplněno do 30 dnů.

Žalobci vznikla na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podáním odvolání poplatková povinnost. Řízení o podaném odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v incidenčním sporu je zpoplatněno soudním poplatkem, který činí podle Položky 22 bod 11. s odkazem na Položku 4 bod 1. písmeno c) Sazebníku soudních poplatků, tvořícího přílohu zákona č. 549/1991 Sb., o Pokračování-2-MSPH 194 ICm 634/2013 soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů částku 2 000,-Kč. Podle § 2 odst. 5 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích je poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem odvolatel. Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání. Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce však soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v incidenčním sporu nezaplatil. Jelikož tedy odvolatel spolu s podáním odvolání nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej soud usnesením č.j. MSPH 194 ICm 634/2013-48 ze dne 15. června 2015, aby soudní poplatek za odvolání ve výši 2 000,-Kč zaplatil do tří dnů ode dne doručení daného usnesení. Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo odvolateli doručeno dne 25. června 2015. Posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku za odvolání tak bylo pondělí 29. června 2015.

Jelikož nebyl soudní poplatek ani po marném uplynutí soudem určené lhůty zaplacen, rozhodl soud na základě § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích usnesením ze dne 15. července 2015 č.j. MSPH 194 ICm 634/2013-51 tak, že odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil.

Žalobce poté v poslední den lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení, a tedy dne 4. srpna 2015, zaplatil soudní poplatek za odvolání v kolkových známkách.

Téhož dne také doručil do emailové schránky soudu odvolání proti rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení, a tedy usnesení ze dne 15. července 2015 č.j. MSPH 194 ICm 634/2013-51.

Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Jelikož byl tedy soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v incidenčním sporu zaplacen, a žalobce tedy splnil svoji poplatkovou povinnost, rozhodl soud na základě ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích o zrušení usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, a tedy tak, jak je shora uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Pokračování-3-MSPH 194 ICm 634/2013

Vzhledem ke skutečnosti, že odvoláním napadené rozhodnutí je zrušováno rozhodnutím soudu prvního stupně, a to postupem podle zákona o soudních poplatcích, stalo se tak odvolání žalobce ze 4. srpna 2015 bezpředmětným a o tomto odvolání tak nebude již rozhodováno.

Poučení: Proti výroku tohoto usnesení j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 10. srpna 2015

Mgr. Martin Rozsypal, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Hormandlová