MSPH 94 INS 1740/2013-P17-4
Č.j.: MSPH 94 INS 1740/2013-P17-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka: D.M.V. s.r.o., Sevřená 1302/8, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 27322050 a 4 věřitele č. 17 s pohledávkou P 17: UniCredit Leasing CZ, a.s. , IČ: 15886492, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, právně zastoupen: Mgr. Trdý Leopold, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 o přihlášce pohledávky

takto :

I. Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí pohledávky č.j. -P17-2 ze dne 12. července 2013.

II. Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. , IČ: 15886492, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 je nadále věřitelem P 17 se svými přihlášenými pohledávkami ze dne 10.7.2013 v insolvenčním řízení dlužníka-4 D.M.V. s.r.o., Sevřená 1302/8, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 27322050.

Odůvodnění :

Usnesením ze dne 10.6.2013, č.j. :-A-19 soud rozhodl o úpadku dlužníka. V rozhodnutí byli věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku a současně poučeni o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den lhůty s ohledem na výše uvedené, připadl na 10.7. 2013.

Dne 10.7. 2013 byla Městskému soudu v Praze doručena přihláška pohledávky P17 věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s. , IČ: 15886492 v celkové výši 8,030.596,72 Kč z titulu neuhrazené vzniklé škody.

Městský soud v Praze svým usnesením-P 17-2 ze dne 12. července 2013 odmítl pohledávku věřitele-UniCredit Leasing CZ, a.s. , IČ: 15886492 z důvodu opožděného podání.

Proti tomuto usnesení podal věřitel P 17 podáním ze dne 2.8.2013 odvolání pro zjevnou nesprávnost uvedeného rozhodnutí o odmítnutí opožděné pohledávky. Odvolání bylo podané v odvolací lhůtě dne 5.8.2013

Soud zjistil, že pohledávka věřitele P17 byla podána dne 10.7.2013 osobně do podatelny Městského soudu v Praze. Podací lhůta pro podání přihlášek v předmětném insolvenčním řízení končila dnem 10.7.2013. Pohledávka byla tedy podána ve lhůtě určené Městským soudem k podání přihlášek do insolvenčního řízení.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Soud dospěl k závěru, že toto usnesení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení.

Proto soud postupoval na základě ust. § 210 a o.s.ř a zrušil usnesení Městského soudu v Praze-P17-2 ze dne 12. července 2013 výrok I. a současně rozhodl, že věřitel-UniCredit Leasing CZ, a.s. , IČ: 15886492 nadále zůstavá v předmětném insolvenčním řízení jako věřitel P 17 přihlášený se svými nároky do předmětného insolvenčního řízení výrok II.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 5. srpna 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hormandlová