MSPH 94 INS 16905/2011-P1-8
Č.j.: MSPH 94 INS 16905/2011-P1-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice: Vlastimila Stehnová, RČ 536102/082, Na pískách 992/108, Praha 6, PSČ 160 00, a věřitele č. 1 s pohledávkou P1: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, o námitkách věřitele č. 1 proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 16905/2011-P1-4 ze dne 10. prosince 2015 se mění takto:

I. Ing. Karel Luner, trvale bytem Tvarožná Lhota 578E, PSČ 696 62 Tvarožná Lhota, vstupuje na místo věřitele č. 1-Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 s částí jeho přihlášené pohledávky P1 v celkové výši 296.971,05Kč do insolvenčního řízení dlužnice-Vlastimila Stehnová, RČ 536102/082, Na pískách 992/108, Praha 6, PSČ 160 00.

II. Nadále má věřitel č. 1: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 za dlužnicí-Vlastimila Stehnová, RČ 536102/082, Na pískách 992/108, Praha 6, PSČ 160 00 přihlášenou pohledávku ve výši 3.035.860,42Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 2.12.2015 doručeným zdejšímu soudu dne 7.12. 2015, navrhl insolvenční věřitel s pohledávkou P1-Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha, aby do řízení na jeho místo vstoupil nabyvatel pohledávky-Ing. Karel Luner, trvale bytem Tvarožná Lhota 578E, PSČ 696 62 Tvarožná Lhota, z důvodu, že v průběhu předmětného řízení došlo Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.12.2015 k postoupení části pohledávky P1/1 a P1/2 na nabyvatele-Ing. Karel Luner, trvale bytem Tvarožná Lhota 578E, PSČ 696 62 Tvarožná Lhota.

O částečném postoupení pohledávky P1 specifikované jako P1/1 a P1/2 rozhodla vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze, Romana Štipáková usnesením č.j. MSPH 94 INS 16905/2011-P1-4 ze dne 10. prosince 2015.

Dne 23. prosince 2015 bylo soudu doručeno podání věřitele č. 1-Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ve kterém věřitel podal námitky do rozhodnutí vydaném vyšší soudní úřednicí Romanou Štipákovou, které se týkaly výše postupované částky věřitelem č. 1 na nabyvatele. Věřitel postupoval na nabyvatele nižší částku, než byla uvedena v předmětném rozhodnutí vydaném vyšší soudní úřednicí.

Soud shledal, že je zde důvod pro změnu rozhodnutí vydaném vyšší soudní úřednicí, kde byla zřejmá chyba ve výši postupované částky a proto na základě § 9 odst. 2 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, předmětné usnesení ze dne 10. prosince 2015 č.j.-P1-4 změnil tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (ust. § 18 odst. 4 insolvenčního zákona).

V Praze dne 28. ledna 2016

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hulešová