MSPH 94 INS 16689/2012
MSPH 94 INS 16689/2012 MSPH 94 INS 16691/2012 2 VSPH 534/2013-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Rudolfa Fialy a Evy Fialové, původně bytem Machuldova 570/3, Praha 4, nyní dlužnice bytem 1. máje 1277, Rožnov pod Radhoštěm, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 16689/2012-B-20, MSPH 94 INS 16691/2012 ze dne 19. února 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 16689/2012-B-20, MSPH 94 INS 16691/2012 ze dne 19. února 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením č.j.-B-20, MSPH 94 INS 16691/2012 ze dne 19.2.2013 neschválil oddlužení Rudolfa Fialy a Evy Fialové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci), prohlásil na jejich majetek konkurs a konstatoval, že insolvenční správkyní je Ing. Věra Zezulková (dále jen správkyně).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 14.11.2012 rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 9.1.2013 zjistil soud z vyjádření správkyně, že dlužnice má podepsat pracovní smlouvu, případně získat podporu třetí osoby pro placení oddlužení. Za této situace by bylo možné, aby dlužníci plnili oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť z jejich majetku to možné není. V závěru schůze věřitelů proto soud rozhodl o tom, že oddlužení dlužníků bude probíhat plněním splátkového kalendáře. V rozporu s původními předpoklady se však dlužnici nepodařilo získat dodatečný příjem.

Podáním ze dne 12.2.2013 sdělila správkyně soudu, že do řízení přihlásilo 6 věřitelů pohledávky za dlužníkem a 8 věřitelů za dlužnicí, celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů činí 1.301.559,11 Kč. Měsíční zabavitelná částka 2.268,-Kč postačuje za pět let na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů pouze v rozsahu 6,3 %. Proto soud podle ust. § 395 odst. 1 písm. b) a § 405 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a schválil řešení jejího úpadku oddlužením MSPH 94 INS 16691/2012 2 VSPH 534/2013 formou plnění splátkového kalendáře. Předložila přitom smlouvu o důchodu ze dne 4.3.2013, jíž se jí Pavlína Stanieková, bytem 1. máje 1277, Rožnov pod Radhoštěm, zavázala vyplácet důchod ve výši až 4.800,-Kč měsíčně po dobu trvání oddlužení.

Podle sdělení správkyně ze dne 8.3.2013 doložené úmrtním listem a její zprávy ze dne 9.8.2013 zemřel dlužník dne 22.2.2013 a dlužnice se přestěhovala na adresu 1. máje 1277, Rožnov pod Radhoštěm. Současně správkyně sdělila, že z příjmu dlužnice bylo na účet majetkové podstaty uhrazeno 12.960,-Kč a byla na něj převedena záloha ve výši 6.000,-Kč s tím, že dosavadní náklady řízení představují pouze hotové výdaje správkyně spojené s obesíláním věřitelů, zjišťováním majetkové podstaty a cestovné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 405 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona neschválí insolvenční soud oddlužení, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v ust. § 402 odst. 5 insolvenčního zákona tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ust. § 395 odst. 1 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno výše, neschválil insolvenční soud oddlužení dlužníků proto, že by podle údajů, z nichž vycházel, nebyli schopni ze svých příjmů (z důchodu dlužníka ve výši 9.988,-Kč a z důchodu dlužnice ve výši 8.582,-Kč) splnit podmínku zakotvenou ve shora citovaném ustanovení, tj. že by nezajištěným věřitelům neposkytl plnění alespoň v rozsahu 30 % jejich pohledávek.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dle zprávy správkyně ze dne 21.12.2012 se do insolvenčního řízení přihlásilo 6 věřitelů dlužníka a 8 věřitelů dlužnice s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 1.301.559,11 Kč. Dlužníci nevlastnili žádné nemovitosti a vyjma obvyklého vybavení domácnosti ani žádné movité věci postižitelné výkonem rozhodnutí nebo exekucí a jejich příjem tvořil pouze důchod dlužníka ve výši 9.988,-Kč a důchod dlužnice ve výši 8.582,-Kč, když oproti dřívější situaci ztratila dlužnice zaměstnání. Protože měsíční zabavitelná částka by činila pouze 2.268,-Kč a nepostačovala by na uspokojení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů během pěti let, upozornila je správkyně na to, že příjmy je třeba navýšit.Vycházeje z těchto údajů a přihlédnuvši k tomu, že na přezkumném jednání byly všechny přihlášené pohledávky zjištěny, rozhodl insolvenční soud podle ust. § 402 odst. 5 insolvenčního zákona na schůzi věřitelů konané dne 9.1.2013, jíž se žádný věřitel nezúčastnil, o tom, že způsobem oddlužení dlužníků bude plnění splátkového kalendáře. Poté, kdy mu správkyně ve zprávě ze dne 12.2.2013 sdělila, že MSPH 94 INS 16691/2012 2 VSPH 534/2013 si dlužníci žádný další příjem nezajistili, a pohledávky nezajištěných věřitelů by mohly být z jejich současného příjmu uspokojeny pouze v rozsahu 6,3 %, a dlužnice tyto skutečnosti potvrdila podáním ze dne 11.2.2013, v němž uvedla, že se nepodařilo zajistit darovací smlouvu, práci měla pouze dva dny a v současnosti je nemocná, vydal insolvenční soud rozhodnutí, jež bylo napadeno odvoláním. Jeho závěru, že oddlužení dlužníků nelze schválit, neboť se zřetelem ke všem okolnostem, zejména k výši jejich příjmů, lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, přičemž nebylo doloženo, že souhlasí s nižším plněním, stejně jako napadenému rozhodnutí nelze vytknout žádné pochybení.

Na rozhodnutí o odvolání dlužnice mají však zásadní vliv skutečnosti, jež nastaly po vydání napadeného usnesení, a to zejména skutečnost, že dlužník dne 22.2.2013 zemřel. Důvodnost odvolání nelze tudíž posuzovat z hledisek, z nichž tak činil soud prvního stupně, tj. posuzovat, zda dlužníci společně splňují požadavky, jimiž insolvenční zákon podmiňuje vydání rozhodnutí o schválení oddlužení, ale bude třeba posoudit jejich naplnění toliko ve vztahu k dlužnici. Přitom bude nezbytné vyloučit jednu z věcí (týkající se dlužnice či dlužníka) podle ust. § 112 odst. 2 občanského soudního řádu k samostatnému řízení, řízení ve věci týkající se dlužníka zastavit podle ust. § 107 odst. 5 občanského soudního řádu a následně-kromě jiného i v závislosti na výsledku dědického řízení-posoudit majetkovou situaci dlužnice, tj. především vymezit okruh závazků zatěžujících dlužnici, i její schopnost uspokojit během pěti let pohledávky jejích nezajištěných věřitelů, jak již popsáno výše.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 18. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová