MSPH 94 INS 16549/2011-C6-5
MSPH 94 INS 16549/2011-C6-5

Č.j.: MSPH 94 ICm 3457/2012-35

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci o odpůrčí žalobě, žalobce-Mgr. Robert Hynek, se sídlem Vodičkova 30, Praha 1, PSČ 110 00, jako insolvenční správce dlužníka ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o., IČ 27894606, Pražská 810/16, 102 21, Praha 10, zastoupeného Mgr. Davidem Sykou, advokátem, Lysinská 1454/8, Praha 12, PSČ 143 00, proti žalovanému-Martin Humeňanský, IČ 40899241, s místem podnikání Partizánská 926/37, Belá nad Cirochou, Slovenská Republika, o žalobě ze dne 22. listopadu 2012

t a k t o:

I. Určuje se, že započtení učiněné oznámením o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek ze dne 13. dubna 2011 dlužníkem-společností ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o., IČ 27894606, se sídlem Pražská 810/16, 102 21, Praha 10 vůči Martinovi Humeňanskému, IČ 40899241, s místem podnikání Partizánská 926/37, 067 81 Belá nad Cirochou, je právně neúčinné. II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobci částku 286.000,-Kč. III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 12 342,-Kč s tím, že tato částka je splatná do deseti dnů k rukám právního zástupce žalobce. Pokračování-2-MSPH 94 ICm 3457/2012

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce-insolvenční správce dlužníka-ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o., IČ 27894606, Pražská 810/16, 102 21, Praha 10 (dále jen dlužník) v žalobě ze dne 22. listopadu 2012 zejména uvedl, že Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. listopadu 2011 zjistil úpadek dlužníka a současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Dne 13. dubna 2011 provedl dlužník oznámením o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek zápočet vzájemných pohledávek dlužníka a žalovaného ve výši 286 000,-Kč.

Jak uvedl dále insolvenční správce jsou podle ust. § 235 insolvenčního zákona neúčinné právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo které zvýhodňují některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se přitom považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům, tedy rozhodnutím o odpůrčí žalobě.

Zvýhodňujícím právním úkonem ve smyslu ust. § 241 insolvenčního zákona se potom rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak v konkursu náleželo. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osobou nebo osobami, která tvoří dlužníkem koncern je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle § 239 odst. 4 insolvenčního zákona náleží potom dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty, a to právní moci rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Není-li možné vydat na majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Žalobce-insolvenční správce, tedy s ohledem na shora uvedené považuje zápočet dlužníka ze dne 13. dubna 2011 za neúčinný zvýhodňující právní úkon, neboť je zřejmé, že žalovaný tak dosáhl na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu, kde by jeho pohledávka byla v rámci rozvrhu uspokojována pouze částečně.

Tím, že dlužník umožnil zánik svého práva na zaplacení částky 286 000,-Kč žalovaným, byla majetková podstata dlužníka zkrácena o částku 286 000,-Kč. Dlužník přitom učinil uvedený úkon v době, kdy byl v úpadku, neboť v dubnu roku 2011 nebyl schopen plnit své peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, což je zřejmé s ohledem na splatnost přihlášených pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Dlužník byl také předlužen, neboť souhrn dlužníkových závazků převyšoval hodnotu jeho majetku, což je zřejmé z účetní závěrky za rok 2010. Pokračování-3-MSPH 94 ICm 3457/2012

Na základě uvedeného navrhl žalobce, aby soud rozhodl, že se určuje, že započtení učiněné oznámením o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek ze dne 13. dubna 21011 je právně neúčinné a o tom, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 286 000,-Kč.

Žalovaný se v řízení k žalobě nevyjádřil.

Soud ve věci jednal dne 25. srpna a 19. listopadu 2014.

Soud při jednání konaném dne 25. srpna 2014 konstatoval, že se s výjimkou žaloby, poučení a výzvy žalovanému, aby se v řízení vyjádřil zásilku adresovanou žalovanému na adresu Partizánská 926/37, Belá nad Cirochou, Slovenská republika, které se žalovanému podařilo doručit 1. srpna 2013, v ostatních dvou případech, včetně obsílky k jednání nařízenému na 25. srpna 2014, doručit nepodařilo.

K jednání dne 19. listopadu 2014 se žalovaný nedostavil a soud jednal za přítomnosti žalobce.

Žalobce na žalobě a na všech svých tvrzeních uvedených v žalobě trval s tím, že dlužník oznámením o provedení vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ke dni 13. dubna 2011 provedl zápočet vzájemných závazků a pohledávek ve výši 286.000,-Kč, vyplývajících ze vzájemného obchodního styku. Tento úkon dlužníka byl učiněn v době, kdy již byl dlužník objektivně v úpadku, což vyplývá z insolvenčního spisu dlužníka a zejména tedy z přihlášek věřitelů dlužníka. Pohledávky žalovaného byly tímto započtením uhrazeny zcela, čímž byl žalovaný zvýhodněn oproti jiným věřitelům, kteří své pohledávky přihlásili do insolvenčního řízení. Přitom, pohledávky těchto věřitelů budou uspokojeny ve značně omezeném rozsahu v insolvenčním řízení na majetek dlužníka a s ohledem na průběh zpeněžení majetkové podstaty spíše nedojde ani k částečné úhradě pohledávek těchto insolvenčních věřitelů. Předmětný úkon dlužníka byl tedy úkonem zvýhodňujícím a z tohoto důvodu se jedná o úkon neúčinný vůči věřitelům dlužníka.

Soud v řízení dokazoval : -fotokopií oznámení o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek firmy Martin Humeňanský ze dne 13. dubna 2011, -fotokopií podacího lístku, adresát Martin Humeňanský, odesilatel ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o. ze dne 13. dubna 2011, -fotokopií rozvahy ve zjednodušeném rozsahu ke 31. prosinci 2010, ze kterého vyplývá předlužení dlužníka v minulém i běžném účetním období, -fotokopií výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, ze kterého vyplývá záporný provozní výsledek hospodaření v minulém i běžném účetním období, -fotokopií rozvahy ve zjednodušeném rozsahu ke 31. prosinci 2009, ze které vyplývá předlužení dlužníka ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o. v běžném účetním období, -fotokopií výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, ze kterého vyplývá záporný provozní výsledek hospodaření v běžném účetním období, -fotokopií faktury dodavatele ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o., č. 2011041, Pokračování-4-MSPH 94 ICm 3457/2012

-fotokopií obálky s poznámkou 19. května 2011 zasláno znovu obyč. , -fotokopií likvidačního listu přijaté faktury, i.č. PF110036, -fotokopií faktury 012011, -fotokopií likvidačního listu přijaté faktury PF100540, -fotokopií faktury 042010.

Z provedených důkazů při jednání soud zjistil, že dlužník-společnost ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o., IČ 27894606, Pražská 810/16, 102 21, Praha 10 byla v roce 2011 prokazatelně v úpadku. Podle soudu dále, prokázalo provedené dokazování zvýhodňující úkon dlužníka podle §241 odst. 1 insolvenčního zákona, když je žalovaný dotčen právním úkonem, v jehož důsledku se mu jako věřiteli dlužníka na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo jinak v konkursu. Tedy, žalovaný předmětným úkonem umožnil, aby došlo k nesplnění práva dlužníka na zaplacení jeho pohledávek. V řízení je tak dána situace podle § 241 odst. 3 písm. c/ insolvenčního zákona, když dlužník započtením umožnil zánik, resp., nesplnění svého práva vůči žalovanému.

Přitom, v daném případě se nepodařilo prokázat, že by se jednalo o situace podle § 241 odst. 5 insolvenčního zákona a tedy, že by šlo o zřízení zajištění závazků dlužníka, že by se jednalo se o úkon učiněný v době moratoria dlužníka a také, že by se jednalo o odstavec písmeno b) § 241 odst. 5 insolvenčního zákona. Žalovaný se totiž při náležité pečlivosti mohl a měl dozvědět o tom, že dlužník je v době zápočtu v úpadku, když úpadek dlužníka vyplývá z účetní závěrky za rok 2009 založené ve sbírce listin Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze.

Proto soud, při absenci vyjádření a stanovisek ze strany žalovaného rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení.

Podle § 237 odst. 1 insolvenčního zákona, mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch povinnost, vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkon. Proto soud rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci částku 286.000,-Kč a tedy tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení. V bodě třetím výroku tohoto usnesení rozhodl potom soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. o nákladech řízení ve prospěch žalobce, který měl ve sporu plný úspěch. Soud přitom vyšel z vyúčtování nákladů řízení učiněném právním zástupcem žalobce dne 21. listopadu 2014 v celkové výši 12 342,-Kč a přiznal žalobci na náhradě nákladů za tři úkony po 3.100,-Kč, tři režijní paušály po 300,-Kč a na DPH 21%. Celkem tedy částky 9 300,-Kč, 900,-Kč a 2 142,-Kč.

P o u č e n : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 19. listopadu 2014 Pokračování-5-MSPH 94 ICm 3457/2012

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Moravec