MSPH 94 INS 15852/2013-A-14
Č.j.: MSPH 94 INS 15852/2013-A-14

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka-Miroslav Habarta, RČ 491127/120, bytem Jeseniova 449/41, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00 o zrušení usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu

takto :

Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. MSPH 94 INS 15852/2013-A-10 ze dne 23.srpna 2013.

Řízení o návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 31.května 2013 bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračovat.

O d ů vo d ně n í:

Dlužník podáním ze dne 31.května 2013 navrhl, aby soud rozhodl o zjištění jeho úpadku a o povolení oddlužení dlužníka.

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 23.srpna 2013 soud odmítl insolvenčníní návrh dlužníka mimo jiné s tím, že tvrzení dlužníka uvedená v návrhu neposkytují pro závěr, že se dlužník nachází v úpadku dostatečný podklad a že dlužník neuvedl v návrhu důvody jednotlivých svých závazků a přesná data splatnosti svých závazků.

Soud vycházel z toho, že návrh dlužníka je neurčitý a neumožňuje řádné zhodnocení a posouzení dlužníkova stavu.

Dlužník se proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu odvolal, požádal o změnu usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu a vysvětlil blíže svoji situaci, ve které nezvládá hradit své závazky a poté také předložil soudu popis všech svých závazků, o kterém prohlásil, že údaje uvedené v popisu závazků jsou správné a úplné. Z toho seznamu je zřejmé, že dlužník má více věřitelů a dlužné závazky, které není schopen platit, neboť´ je neplatí po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti těchto závazků.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dosud žádná osoba práva nenabyla.

Podle § 774 odst. 3 o.s.ř. dále, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal asistent soudce, může mu předseda senátu nebo samosoudce zcela vyhovět a takové rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej napadnout odvoláním. Tato situace je v tomto řízení také dána, když původní rozhodnutí č.j. MSPH 94 INS 15852/2013-A-10 bylo vydáno asistentem soudce.

Dodatečným doplněním údajů a doplňujícím popisem úpadkové situace dlužníka se v řízení vytvořily podmínky pro to, aby v insolvenčním řízení mohlo být pokračováno k řešení dlužnické situace dlužníka a k uspořádávání jeho vztahu vůči insolvenčním věřitelům. Odvolání je tak namístě vyhovět.

Protože soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 374 odst. 3 o.s.ř. rozhodl vyhovět odvolání dlužníka v plném rozsahu rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Boďová