MSPH 94 INS 15217/2011-C16-22
MSPH 94 INS 15217/2011-C16-22

Č.j.: MSPH 94 ICm 1896/2012-175

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze soud rozhodl soudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci o vyloučení z majetkové podstaty dlužníka, žalobců-1/ Fa RENE a.s., IČ: 15061931, se sídlem Bratří Štefanů 886, Hradec Králové, PSČ 500 03, 2/ Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Štefanů 1076/67a, Hradec Králové, PSČ 500 03, 3) Mgr. Michele anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Štefanů 1076/67a, Hradec Králové, PSČ 500 03 a 4/ Ing. Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hřibiny-Ledská, Paseky 7, PSČ 517 41, všichni zastoupeni JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, PSČ 500 02, proti žalovanému-JUDr. David Termer, Opatovická 24/156, Praha 1, PSČ 110 00, jako insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ: 28303172, Ocelářská 392/9, Praha 9, PSČ 190 00, vedlejší účastník na straně žalovaného- MIDESTA, s.r.o., IČ: 27685098, Čechyňská 419/14a, Brno, PSČ 602 00, zastoupený Mgr. Markem Indrou, advokátem, se sídlem Čechyňská 16, Brno, o žalobě žalobce ze dne 20. června 2012

t a k t o:

I. Obchodní podíl žalobce č. 1 ve společnosti Greton s. r. o., IČ: 24688932, v rozsahu 24 % se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka sepsané v rámci insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod č.j.. II. Obchodní podíl žalobce č. 2 ve společnosti Greton s. r. o., IČ 24688932, v rozsahu 38 % se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka sepsané v rámci insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod č.j. III. Obchodní podíl žalobce č. 3 ve společnosti Greton s. r. o., IČ 24688932, v rozsahu 30 % se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka sepsané v rámci insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod č.j. MSPH 94 15217/2011. IV. Obchodní podíl žalobce č. 4 ve společnosti Greton s. r. o., IČ 24688932, v rozsahu 8 % se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka sepsané v rámci insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod č.j. MSPH 94 15217/2011. V. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení isir.justi ce.cz 2 94 ICm 1896/2012

O d ů v o d n ě n í:

1. Žalobci ve sporu proti žalovanému jako insolvenčnímu správci navrhli, aby soud vydal rozsudek o vyloučení obchodního podílu žalobce číslo 1/ ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 v rozsahu 24 %, o vyloučení obchodního podílu žalobce číslo 2/ ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 v rozsahu 38 %, o vyloučení obchodního podílu žalobce číslo 3/ ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 v rozsahu 30 % a o vyloučení obchodního podílu žalobce číslo 4/ ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 v rozsahu 8 %, z majetkové podstaty dlužníka-EkoSolar s.r.o., IČO: 28303172, Ocelářská 392/9, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen dlužník). Žalobci uvedli, že neměli a nemají sebemenší pochybnost o tom, že by nebyli společníky uváděné společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932. Přesto, bylo žalobcům doručeno vyrozumění o soupisu jejich obchodních podílů do majetkové podstaty dlužníka, u kterého je vedeno insolvenční řízení s tím, že úpadek dlužníka je řešen konkursem. Jak žalobci uvedli, jako důvod zápisu obchodních podílů žalobců do majetkové podstaty dlužníka žalovaný insolvenční správce uvedl, že zastává názor, že smlouvy o převodu obchodních podílů společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 z dlužníka na právní předchůdce žalobců jsou neplatné a jsou tak neplatné i všechny následující převody.

2. Žalovaný insolvenční správce ve svém vyjádření k žalobě žalobců uvedl, že zapsal obchodní podíly do majetkové podstaty dlužníka z toho důvodu, že smlouvy o převodu obchodního podílu dlužníka ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 považuje za absolutně neplatné. Jednalo se o převody ze strany postupitele, dlužníka-společnosti EkoSolar s.r.o. na postupníky Roberta Koprdu, Radislava Koprdu, Michala Trubačíka a Petra Švrčka. Také další smlouvy o převodu obchodních podílů, které následovaly, považuje insolvenční správce za absolutně neplatné. Důvodem absolutní neplatnosti těchto úkonů je podle insolvenčního správce to, že se dne 15. července 2010 konala valná hromada společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, na které bylo rozhodnuto o změně její obchodní firmy na FVE NEZNÁŠOV s.r.o. Dále, došlo k rozdělení obchodních podílů ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 na podíly o velikosti 25 %, 24 %, 25,5 % a 25,5 %. Byly též schváleny převody obchodních podílů ve společnosti FVE NEZNÁŠOV s.r.o na Roberta Koprdu-25 %, Radislava Koprdu-24 %, Michala Trubačíka-25,5 % a Petra Švrčka-25,5 %. Jednatel společnosti dlužníka pan František Trubačík byl se změnou obchodní firmy společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 na FVE NEZNÁŠOV s.r.o. obeznámen, neboť to byl on, kdo jednal na valné hromadě o převodech obchodních podílů společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 za dlužníka-společnost EkoSolar s.r.o. jako za jediného společníka společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932. Smlouvy o převodu obchodních podílů však byly uzavřeny tak, že se převádí obchodní podíl ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932. To však již nebyla platná a účinná obchodní firma, což je prvním důvodem neplatnosti smluv o převodu obchodních podílů. Dalším důvodem neplatnosti je skutečnost, že podíly Roberta Koprdy a Radislava Koprdy nebyly převedeny se souhlasem valné hromady, když na tyto osoby byly převedeny obchodní podíly ve výši 24,5 % a 24,5 %, namísto 25 % a 24 %. Dalším důvodem neplatnosti je současně také skutečnost, že nabyvatelé obchodních podílů nepřistoupili k zakladatelské listině společnosti FVE NEZNÁŠOV s.r.o. Jak dále uvedl žalovaný insolvenční správce, dle ust. § 135 odst. 2 obchodního zákoníku se na společnost s ručením omezeným vztahuje § 196a obchodního zákoníku. Ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanoví, že jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby, uvedené v odst. 1, nebo od osoby jí ovládané, nebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo 3 94 ICm 1896/2012 na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Dle ustanovení § 196a odst. 4 obchodního zákoníku se výše uvedené nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku. Společnost dlužníka, tedy společnost EkoSolar s.r.o. převedla obchodní podíl ve společnosti Greton s.r.o. na Michala Trubačíka, který je synem Františka Trubačíka, je tedy synem jednatele společnosti, tedy osobou blízkou osobě, která byla za společnost dlužníka oprávněna jednat.

3. Převod obchodního podílu ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 o velikosti 25,5 % není běžným obchodním stykem, neboť je zcizením majetku mimo běžný obchodní styk. Zcizením majetku mimo běžný obchodní styk je každé zcizení majetku, jež se netýká běžné obchodní činnosti či není realizací předmětu podnikání. K platnosti uvedeného převodu byl tak, v souladu s ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, nutný posudek znalce jmenovaného soudem, který by stanovil hodnotu převáděného majetku (obchodního podílu). Takový posudek však vyhotoven nebyl a proto je převod obchodního podílu ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 na Michala Trubačíka absolutně neplatný. Z toho důvodu jsou taktéž neplatné všechny další převody tohoto podílu. V případě neplatnosti výše uvedených smluv o převodech obchodních podílů jsou neplatné i jakékoliv další převody obchodních podílů ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, neboť dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu České republiky nelze nabýt obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným od nevlastníka. Tyto uvedené skutečnosti a důvody jsou potom podle žalovaného insolvenčního správce důvodem pro zápis obchodního podílu společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 do majetkové podstaty dlužník EkoSolar s.r.o. Žalovaný na základě toho navrhl, aby žaloba žalobců byla zamítnuta.

4. Žalobci se k této argumentaci žalovaného insolvenčního správce ještě vyjádřili, a to podáním ze dne 2. ledna 2013, a uvedli, že žalovaný učinil závěr o neplatnosti smluv o převodu obchodního podílu společnosti EkoSolar s.r.o. z jemu známých podkladů, ale s tímto závěrem žalovaní nesouhlasí, když, podle nich, žalovaný neposoudil dostupné listiny ze sbírky listin společnosti v obchodním rejstříku jako celek a své závěry opírá toliko jen o jejich fragment. Je pravdou, že na valné hromadě obchodní společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 konané dne 15. července 2010 bylo schváleno rozdělení obchodního podílu jediného společníka společnosti EkoSolar s.r.o. na obchodní společnosti Greton s.r.o. na podíly o velikosti 25,5 %, 25,5 %, 24 % a 25% a rovněž bylo schváleno převedení těchto podílů na pány Švrčka, Trubačíka, Radislava Koprdu a Roberta Koprdu. Následně byly také podepsány smlouvy o převodu obchodního podílu na jmenované a ve dvou případech byla procentuální hodnota podílu stanovena odlišně, než jak bylo uvedeno v zápisu z valné hromady ze dne 15. července 2010. Ze sbírky listin ovšem dále také vyplývá, že dne 4. srpna 2010 se konala opět valná hromada obchodní společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, na níž bylo přijato usnesení, jímž bylo schváleno, že obchodní podíl jediného společníka společnosti EkoSolar s.r.o. na společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 bude rozdělen na podíly 25,5 %, 25,5 %, 24,5 % a 24,5 %. Jinými slovy, bylo odvoláno rozhodnutí jediného společníka ze dne 15. července 2010, co do výroku o rozdělení podílu a bylo nově schváleno rozdělení podílu právě na 24,5% a 24,5%, přičemž byl schválen i převod těchto dvou podílů na Radislava Koprdu a na Roberta Koprdu. Na této valné hromadě konané dne 4. srpna 2010 bylo zrušeno rovněž rozhodnutí jediného společníka ze dne 15. července 2010, jímž mělo dojít ke změně firmy společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932. V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady došlo k převodu rozdělených obchodních podílů na pány Švrčka, Trubačíka, Radislava Koprdu a Roberta Koprdu. Na základě smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 tak Petr Švrček nabyl dne 24. srpna 2010 obchodní podíl 4 94 ICm 1896/2012 o velikosti 25,5 %, Michal Trubačík podíl o velikosti 25,5 %, Radislav Koprda obchodní podíl o velikosti 24,5 % a Robert Koprda obchodní podíl o velikosti 24,5 %. Z uvedeného je tak zřejmé, že obchodní podíly ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 byly převedeny platně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Námitka neplatnosti těchto úkonů vznesená žalovaným insolvenčním správcem tedy není namístě, a to i přes chyby v psaní u smluv o převodu obchodních podílů, které lze logickým výkladem odstranit. Byť jsou totiž smlouvy o převodech obchodních podílů datovány 15. července 2010, je rozhodným datem datum podpisu těchto smluv jejími účastníky a tedy datum uvedené v textu ověřovacích doložek. Byl-li tedy použit vzor původních smluv bez provedení změny data, nemůže toto mít vliv na skutečný okamžik projevu vůle stran. Text smluv o převodu obchodního podílu rovněž obsahuje v každém jednotlivém případě jednoznačný a bezpodmínečný souhlas nového nabyvatele obchodního podílu o přistoupení k zakladatelské listině obchodní společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932. Ve vztahu k námitce neplatnosti vznesené žalovaným žalobci upozornili na současnou judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky, kdy základním principem výkladu smluv je prioritně takový výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady. Tímto postupem je vyjádřen a podporován princip autonomie vůle smluvních stran, povaha soukromého práva a s tím spojená společenská hospodářská funkce smlouvy. Rozhodování soudu v rozporu s výše uvedeným principem je pak, jak hodnotí Ústavní soud ČR, ústavně nekonformní a v rozporu s principy právního státu. Žalobci také nesouhlasí s tím, že pokud se žalovaný insolvenční správce dále ve svém stanovisku zmiňuje o nedodržení postupu podle § 196a obchodního zákoníku a činí závěr o absolutní neplatnosti převodních smluv, když, dle jeho názoru, nebylo toto ustanovení obchodního zákoníku dodrženo za situace, kdy nebyl zpracován znalecký posudek k ocenění majetku společnosti znalcem soudem k tomu účelu jmenovaným. Je sice pravdou, že zmíněné ustanovení obsahuje zpracování znaleckého posudku, nicméně dle současné judikatury, převod, učiněný za současné absence takového znaleckého posudku, je platný, pokud cena, za níž k převodu dochází, byla a je sjednána ve výši tržní ceny nebo je sjednána taková cena, která je výhodnější. Ze smluv o převodu obchodního podílu vyplývá, že podíly ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 byly převedeny za cenu 50 000 Kč v každém jednotlivém případě. Sjednaná cena byla s ohledem na majetkovou situaci společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 stanovena ve výši čtvrtiny základního kapitálu pro každý jednotlivý případ, když z přiložených důkazů je zřejmé, že vlastní kapitál společnosti dosahoval přesně této částky. Podle žalobců je tak s odkazem na výše uvedené zřejmé, že námitky neplatnosti vznesené žalovaným nejsou případné. Žalobci se tak zcela oprávněně domnívají, že obchodní podíl společnosti dlužníka na obchodní společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 je žalovaným sepsán do majetkové podstaty dlužníka neoprávněně, neboť obchodní společnost EkoSolar s.r.o. žádný takový podíl nevlastní. Žalobci proto na podané žalobě setrvali a požádali, aby bylo o věci rozhodnuto v souladu s jejich stanoviskem ve věci.

5. Při soudním jednání potom žalobci své stanovisko v řízení ještě doplnili tak, že kupní cena za obchodní podíly ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 byla dokonce vyšší, než byla skutečná reálná hodnota této společnosti, když společnost GRETON s.r.o., IČO: 24688932 v době převodu obchodních podílů nedisponovala žádnou finanční hotovostí a měla pouze uzavřenou smlouvu o převodu nemovitostí, dosud však nezavkladovanou, a dále měla jen závazek vůči společnosti EkoSolar s.r.o. z titulu půjčky. I příslušná projektová dokumentace, která byla objednána společností EkoSolar s.r.o., byla touto společností také zaplacena. Pokud jde o veškerou dokumentaci nutnou pro uzavření smlouvy na provoz fotovoltaické elektrárny, pak touto dokumentací disponovala společnost ESWA s.r.o., která jí byla ochotna předat společnosti GRETON s.r.o. pouze v případě, že společníky společnosti GRETON s.r.o., IČO: 24688932 se 5 94 ICm 1896/2012 stanou pánové Koprdové. Kdyby se společníky nestali bratři Koprdové, nedošlo by k tomu, že by možnost připojení k distribuční soustavě dostala společnost GRETON s.r.o., IČO: 24688932. Připojení k distribuční soustavě, jakož i výstavba fotovoltaické elektrárny, bylo provedeno až po zmiňovaných převodech.

6. Podle žalovaného hodnota předmětných obchodních podílů byla vyšší, než uvedl žalobce, protože do hodnoty obchodních podílů je třeba započítat i know-how spočívající v obchodní příležitosti společnosti GRETON s.r.o., IČO: 24688932. Nedostačující je tak vycházet pouze z aktiv a pasiv, tj. z účetních položek společnosti GRETON s.r.o., IČO: 24688932. Žalovaný v této souvislosti navrhl dokazování výslechem Ing. Tomáše Zemánka-projektanta, který zpracoval projekt na stavbu fotovoltaické elektrárny Neznášov z července 2010, a vypracování znaleckého posudku za účelem ocenění obchodního podílu společnosti GRETON s.r.o., IČO: 24688932. Podle žalovaného dále, by v případě prokázání absolutní neplatnosti či nicotnosti smluv o převodu obchodního podílu byl předmětný obchodní podíl oprávněně zapsán do majetkové podstaty dlužníka, s čímž jsou svázána práva a povinnosti. Kdyby měl majetkový podíl ve společnosti GRETON s.r.o., IČO: 24688932 patřit do majetkové podstaty dlužníka, představoval by v současné době výraznou majetkovou hodnotu. Podle žalovaného také, insolvenční zákon upravuje speciálně neplatnost a neúčinnost právních úkonů. Z této právní úpravy mimo jiné vyplývá, a to podle § 234 insolvenčního zákona, že neplatnost má přednost před neúčinností, tj. postup insolvenčního správce, když v případě, že určitý právní úkon považuje za neplatný a dotčený převáděný majetek zapíše do majetkové podstaty, je zcela v souladu se zákonem. Tomuto postupu svědčí i ustanovení § 224 insolvenčního zákona o tom, jak má správce postupovat v případě, že do majetkové podstaty sepíše majetek, jehož vlastnictví je sporné.

7. Podáním ze dne 2. července 2014 vstoupil do řízení na straně žalovaného také vedlejší účastník -společnost MIDESTA, s.r.o., IČO: 27685098. Podle vedlejšího účastníka je smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená s Michalem Trubačíkem absolutně neplatným právním úkonem pro svůj rozpor s ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Vedlejší účastník má také za to, že smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené s Robertem Koprdou a Radislavem Koprdou jsou taktéž absolutně neplatnými právními úkony, a to z důvodu, že v době rozhodování jediného společníka společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, kterým byla dne 4. srpna 2010 společnost EkoSolar s.r.o., tato společnost v této době jediným společníkem společností Greton s.r.o. nemohla být, neboť smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené s Michalem Trubačíkem a Petrem Švrčkem byly uzavřeny již před tímto rozhodnutím a taktéž byly tyto smlouvy doručeny Michalu Trubačíkovi. Proto na následující valné hromadě dne 4. srpna 2010 došlo pouze k uzavření a úřednímu ověření podpisů na smlouvách s pány Koprdovými. Rozhodnutí jediného společníka učiněné ve formě notářského zápisu NZ 143/2010 je podle vedlejšího účastníka dokonce nicotné, neboť při něm nerozhodovali skuteční společníci společnosti, a v takovém případě není soud vázán lhůtami uvedenými v ustanovení § 131 obchodního zákoníku a nicotnost tohoto rozhodnutí může soud vyslovit kdykoliv. Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 29 Cdo 2834/2012, i když se v této věci rozhodovalo o nicotnosti rozhodnutí valné hromady z jiných důvodů, je v odůvodnění tohoto usnesení jako další důvod nicotnosti rozhodnutí valné hromady uvedeno také to, že je nicotné takové rozhodnutí, které učinil jediný akcionář, ačkoliv v určité době jediným akcionářem nebyl. Přitom, dále, v dalším rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. října 2007, spis. zn. 29 Odo 1138/2005 Nejvyšší soud podotkl, že závěr o tom, že valná hromada přijala rozhodnutí, které nemá právní účinky, je možné učinit a tuto otázku řešit jako předběžnou i v jiném soudním řízení, než v řízení o určení neplatnosti rozhodnutí takové valné hromady nebo v rejstříkovém řízení, tedy i v řízení konkurzním. 6 94 ICm 1896/2012

Podle vedlejšího účastníka na straně žalovaného by měly být dále také jako důkazy provedeny veškeré následné smlouvy o převodu obchodních podílů ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, aby bylo zjištěno, v jaké části nedošlo k převodu předmětných obchodních podílů. Takové zjišťování mělo prokázat, že minimálně v části 49 % je i nadále vlastníkem odpovídajícího obchodního podílu společnost dlužníka EkoSolar s.r.o.

8. K tomu argumentovali žalobci tak, že přezkoumávat platnost valné hromady či rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady lze pouze žalobou na neplatnost valné hromady a v odpovídajících prekluzivních lhůtách, anebo v rámci rejstříkového řízení při zápisu požadované skutečnosti do obchodního rejstříku, tedy postupem podle § 131 obchodního zákoníku. Přitom, dokud smlouvy o převodu obchodního podílu nenabudou účinnosti, má právo na valné hromadě hlasovat společník původní. Je třeba také uplatnit princip ochrany dobré víry žalobců. Tato ochrana dobré víry měla reflexi i v obchodním zákoníku, konkrétně v jeho § 131 odst. 3 písm. b/, kde bylo uvedeno, že soud neplatnost valné hromady nevysloví, pokud by takovým postupem došlo k podstatnému zásahu do práv získaných v dobré víře třetími osobami. Dále, rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady je právním úkonem, u kterého lze posuzovat jeho platnost či neplatnost, a to včetně rozhodování valné hromady, ale ne nicotnost, která není kategorií soukromoprávních úkonů, ale je kategorií rozhodnutí vydávaných v rámci výkonu moci soudní nebo státní správy či samosprávy. Dokonce, § 131 odst. 2 obchodního zákoníku také uvádí, v rámci dovolávání se neplatnosti usnesení valné hromady jako jednoho z důvodů neplatnosti usnesení valné hromady tu skutečnost, že o usnesení valná hromada vůbec nehlasovala a tento úkon tedy vůbec nenastal. Z toho vyplývá, že i taková situace je zmiňována jako důvod neplatnosti a nikoliv nicotnosti úkonu. Paragraf 131 obchodního zákoníku, pokud jde o napadání usnesení valné hromady či analogicky jediného společníka v působnosti valné hromady z důvodu neplatnosti, umožňuje právě napadání neplatností i v těch případech, kdy valná hromada o takovém rozhodnutí nehlasovala, ač hlasovat měla. Zároveň je pravdou, že insolvenční soud ve smyslu § 231 a následujících insolvenčního zákona není vázán rozhodnutím o neplatnosti právního úkonu jiným soudem a posuzuje si neplatnost sám, avšak pouze v případě, kdy takové rozhodnutí jiného soudu je vydáno v průběhu insolvenčního řízení. Pokud by jiný soud vyslovil neplatnost před zahájením insolvenčního řízení, je takový úkon neplatný i v insolvenčním řízení a to v souladu s § 232 insolvenčního zákona. Stejně tak i jiné soudy nemohou již neplatnost právního úkonu přezkoumávat a platí to i pro soud insolvenční, který svoji nezávislost při posuzování neplatnosti právního úkonu má toliko v tom, že není vázán rozhodnutím jiných soudů, vydaných v průběhu insolvenčního řízení. Žalobci tak nesouhlasili s námitkou toho, že nemohlo 4. srpna 2010 dojít k rozhodnutí jediného společníka společnosti EkoSolar s.r.o., když, jak to vyplývá z notářského zápisu ze dne 4. srpna 2010, veškeré smlouvy o převodu obchodního podílu, tj. převody na bratry Koprdovi, pana Švrčka i pana Trubačíka, nabyly účinnosti po rozhodnutí jediného společníka, který předmětné převody schválil.

9. Soud již v řízení dokazoval:

-fotokopií notářského zápisu N 133/2010 ze dne 15. července 2010, -fotokopie smlouvy o převodu obch. podílu ze dne 15. července 2010 mezi EkoSolar s.r.o. a Robertem Koprdou, -fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu ze dne 15. července 2010 mezi EkoSolar s.r.o. a Radislavem Koprdou, -fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu ze dne 15. července 2010 mezi EkoSolar s.r.o. a Michalem Trubačíkem, 7 94 ICm 1896/2012

-fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu ze dne 15. července 2010 mezi EkoSolar s.r.o. a Petrem Švrčkem, -fotokopií notářského zápisu N 146/2010 ze dne 4. srpna 2010, -fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu mezi EkoSolar s.r.o. a Robertem Koprdou, podepsané 4. srpna 2010, -fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu mezi EkoSolar s.r.o. a Radislavem Koprdou, podepsané 4. srpna 2010, -fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu podepsaná dne 24. srpna 2010 mezi EkoSolar s.r.o. a Michalem Trubačíkem, -fotokopií smlouvy o převodu obch. podílu podepsaná dne 24. srpna 2010 mezi EkoSolar s.r.o. a Petrem Švrčkem, -fotokopií kupní smlouvy ze dne 29. července 2010 uzavřené mezi Marií Jílkovou a společností Greton s.r.o., IČO: 24688932, -fotokopií kupní smlouvy ze dne 29. července 2010 uzavřené mezi manželi Koprdovými a společností Greton s.r.o., IČO: 24688932, -fotokopií příkazu k úhradě z 31. července 2010, č. 240710 9898 na částku 500.000 Kč z účtu společnosti EkoSolar s.r.o., -smlouvou o půjčce mezi společnostmi EkoSolar s.r.o. a Greton s.r.o., IČO: 24688932 z 29. července 2010, -fotokopií stanoviska k žádosti o připojení adresovaná na ESWA s.r.o. ze dne 23. března 2009, -fotokopií smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120419959, -fotokopií dohody o převedení rezervovaného výkonu z 13. září 2010, -fotokopií smlouvy o připojení výrobny elektřiny v distribuční soustavě vysokého napětí z 22. listopadu 2010, -fotokopií veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby z 15. září 2010, -fotokopií smlouvy o dílo mezi společnostmi Greton s.r.o., IČO: 24688932 jako objednatelem a společností EkoSolar s.r.o. jako zhotovitelem ze dne 22. září 2010, -fotokopií harmonogramu fakturace FWE Neznášov Černožice, -fotokopií kupní smlouvy uzavřené mezi společnostmi Greton s.r.o., IČO: 24688932 jako kupující a Fa RENE, s.r.o. jako prodávající, smlouva ze dne 7. října 2010.

10. Podle soudu prokázalo provedené dokazování skutková tvrzení účastníků, mezi kterými není ohledně skutkového stavu žádný podstatný rozpor ani rozdíl, ale zásadně odlišná jsou stanoviska, která účastníci řízení zaujímají, pokud jde o právní hodnocení skutkového stavu a oprávněnost stavu zapsání příslušných podílů do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Soud se proto pro rozhodnutí ve věci dále zaměřil na právní posouzení věci, které je rozhodné pro vyhodnocení oprávněnosti žaloby. Vyšel z toho, že v právní věci dlužníka-EkoSolar s.r.o., IČO: 28303172, Ocelářská 392/9, Praha 9, PSČ 190 00, sp.zn.rozhodl Městský soud v Praze jako soud insolvenční usnesením ze dne 23.prosince 2011 o zjištění úpadku dlužníka a mimo jiné také o ustanovení insolvenčního správce JUDr. Davida Termera, Opatovická 24/156, Praha 1, PSČ 110 00 a usnesením ze dne 15.března 2012 rozhodl soud o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Do majetkové podstaty dlužníka byly insolvenčním správcem sepsány na základě § 224 insolvenčního zákona mimo jiné také obchodní podíly ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, se sídlem Bratří Štefanů 886, Hradec Králové, Slezské předměstí, PSČ 500 03, a to obchodní podíl Fa RENE a.s. v rozsahu 24 % (žalobce 1/), obchodní podíl Jiřího Staši v rozsahu 38 % (žalobce 2/), obchodní podíl Mgr. Michele anonymizovano v rozsahu 30 % (žalobce 3/) a obchodní podíl Ing. Karla Jirušky v rozsahu 8 % (žalobce 4/) s tím, že převod podílů je neplatný. 8 94 ICm 1896/2012

11. Podle § 205 odst. 4 insolvenčního zákona, majetek jiných osob než je dlužník, náleží do majetkové podstaty dlužníka tehdy, stanoví-li to zákon, a to zejména tehdy, jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů, kdy se pro účely zpeněžení na takový majetek pohlíží jako na majetek dlužníka. Na základě § 224 odst. 1 insolvenčního zákona lze do soupisu majetkové podstaty dlužníka pojmout také hodnoty, které nenáleží dlužníkovi, a také hodnoty, jejichž zahrnutí do majetkové podstaty dlužníka je sporné, zejména proto, že k nim uplatňuje práva třetí osoba. V daném případě byly obchodní podíly sepsány do majetkové podstaty dlužníka proto, že převody obchodního podílu dlužníka ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 ze společnosti EkoSolar s.r.o. na postupníky Roberta Koprdu, Radislava Koprdu, Michala Trubačíka a Petra Švrčka považuje insolvenční správce za absolutně neplatné a za neplatné považuje také další smlouvy o převodu obchodních podílů, ke kterým ještě dále došlo.

12. Podle § 231 odst. 3, první věta insolvenčního zákona, je-li k neplatnosti právního úkonu nutné, aby ten, kdo je takovým úkonem dotčen, se jeho neplatnosti dovolal, může tak učinit i insolvenční správce a podle § 233 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li pravomocným rozhodnutím zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku dlužníka, musí být majetkový prospěch získaný plněním z neplatného právního úkonu vydán do majetkové podstaty dlužníka. Podle úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové jsou nyní společníky v této společnosti žalobci v tomto sporu a tedy 1/Fa RENE a.s., IČO: 15061931, se sídlem Bratří Štefanů 886, Hradec Králové, PSČ 500 03 s obchodním podílem 24 %, 2/Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Štefanů 1076/67a, Hradec Králové, PSČ 500 03 s obchodním podílem 38 %, 3) Mgr. Michele anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Štefanů 1076/67a, Hradec Králové, PSČ 500 03 s obchodním podílem 30 % a 4/ Ing. Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hřibiny-Ledská, Paseky 7, PSČ 571 41 s obchodním podílem 8 %. Jako bývalý společník do 13. září 2010 s obchodním podílem 100 % je zde evidován dlužník EkoSolar s.r.o., IČO: 28303172 a po dlužníkovi jsou jako další bývalí společníci také evidováni Robert Koprda, Radislav Koprda, Michal Trubačík a Petr Svrček.

13. Podle § 30 odst. 2, první věta obchodního zákoníku, tedy právního předpisu platného pro zápis do obchodního rejstříku v době nabývání podílů společníky Robertem Koprdou, Radislavem Koprdou, Michalem Trubačíkem a Petrem Svrčkem, jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na povolení zápisu osoby, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, považuje se její ustanovení od počátku za neplatné. Tedy, naopak, Robert Koprda, Radislav Koprda, Michal Trubačík a Petr Svrček byli jako společníci u společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 zapsáni do obchodního rejstříku jako společníci a platí tak domněnka, že jejich zapsání je platné. Nabytí obchodních podílů těmito společníky se proto považuje za platné až do doby, dokud nedojde k rozhodnutí o neplatnosti takových úkonů a případně i takového zápisu. V návaznosti na §§ 231 odst. 1 a 2 a 232 insolvenčního zákona může sice insolvenční soud posoudit, v některých případech sám, platnost právního úkonu, ale to pouze v případech, že již byla zjištěna jiným soudem neplatnost takového úkonu a tuto neplatnost je namístě z důležitých důvodů v insolvenčním řízení posoudit znovu a případně i jinak. Nejedná se zde však o případy, že úkon (skutečnost) existuje jako platný a navíc, když jeho platnosti svědčí zápis ve veřejném rejstříku a je tedy dána domněnka platnosti a insolvenční soud by se měl zabývat posuzováním platnosti nebo neplatnosti takového právního úkonu (právní skutečnosti) v souvislosti se zapsáním takového úkonu (skutečnosti), resp. příslušné hodnoty, které se úkon (skutečnost) týká do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Tedy, zabývat se posuzováním platnosti nebo neplatnosti takového právního úkonu za situace, kdy insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty dlužníka takový úkon (skutečnost), resp. jeho hodnotu, sepsal. 9 94 ICm 1896/2012

Podobně jako u neúčinnosti právních úkonů, které představují nejvíce typickou hodnotu patřící do majetkové podstaty dlužníka, která je dotčena právy třetích osob a která je do majetkové podstaty získávána až na základě rozhodnutí o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo úspěšně odporováno dlužníkovým právním úkonům, je možno hodnotu získanou na základě neplatného právního úkonu sepsat do majetkové podstaty dlužníka až na základě úspěšné žaloby insolvenčního správce (dlužníka), kterou jsou příslušné úkony nebo skutečnosti prohlášeny za neplatné, a kdy tedy dlužníkovi (insolvenčnímu správci) začne svědčit právo, aby byly takové úkony, resp. hodnoty z nich, pojaty do soupisu majetkové podstaty dlužníka.

14. Soud již v řízení dospěl k tomu, že takový právní titul o neplatnosti příslušných úkonů insolvenční správce nemá a že tedy na převody obchodních podílů ve společnosti FVE NEZNÁŠOV s.r.o na Roberta Koprdu, Radislava Koprdu, Michala Trubačíka a Petra Švrčka nelze nahlížet jako na neplatné, a tedy na obchodní podíly Fa RENE a.s., IČO: 15061931, se sídlem Bratří Štefanů 886, Hradec Králové, PSČ 500 03-24 %, 2/Jiřího Staši, anonymizovano , bytem Bratří Štefanů 1076/67a, Hradec Králové, PSČ 500 03-38 %, 3) Mgr. Michele anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Štefanů 1076/67a, Hradec Králové, PSČ 500 03-30 % a 4/ Ing. Karla Jirušky, anonymizovano , bytem Hřibiny-Ledská, Paseky 7, PSČ 571 41-8 % jako na oprávněně sepsané podíly do majetkové podstaty dlužníka. Proto soud rozsudkem z 8. prosince 2014 rozhodl tak, že vyloučil obchodní podíly žalobce č. 1, žalobce č. 2, žalobce č. 3 a žalobce č. 4 ve společnosti Greton s.r.o., IČO: 24688932 z majetkové podstaty dlužníka sepsané v insolvenčním řízení dlužníka a dále rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

15. Žalovaný se proti rozsudku ze dne 8. prosince 2014 odvolal a Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 9. května 2017 rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Jak odvolací soud ve svém usnesení zejména uvedl, soud prvního stupně nedostatečně vysvětlil, jakými úvahami se při posuzování otázky platnosti převodu obchodních podílů dlužníka ve společnosti Greton s.r.o. řídil, neboť toliko odkaz na stávající zápis v obchodním rejstříku, který má pouze deklaratorní povahu, je pro posouzení platnosti převodů obchodních podílů nedostatečný a neodůvodněný je tak i závěr soudu prvního stupně, že žalovanému nesvědčil titul (žalovaný existenci takového titulu ani netvrdil) pro sepsání obchodních podílů do majetkové podstaty dlužníka. Žalovaný insolvenční správce sepsal podle ust. § 205 a § 206 insolvenčního zákona do majetkové podstaty dlužníka mimo jiné i předmětné obchodní podíly s odůvodněním, že smlouvy o jejich převody považuje za absolutně neplatné, o tomto soupisu žalovaný vyrozuměl žalobce a ti postupem podle § 225 insolvenčního zákona podali vylučovací žalobu. Soud prvního stupně se tak měl primárně zabývat otázkou platnosti či neplatnosti převodních smluv, a tuto otázku si posoudit jako otázku předběžnou, a teprve následně po jejím zodpovězení posoudit oprávněnost provedeného soupisu žalovaným. Absence titulu žalovaného insolvenčního správce k soupisu obchodních podílů a ani odkaz na zápis v obchodním rejstříku není dostatečně odůvodněnou odpovědí na otázku, proč soud prvního stupně smlouvy o převodu obchodních podílů hodnotí jako smlouvy platné a z těchto činí závěr, který se stal podkladem pro vyhovění žalobě, a lze akceptovat i další odvolací důvody, podle kterých se soud prvního stupně nevypořádal s tvrzením žalovaného, že v rámci převodu předmětných obchodních podílů nebyl dodržen postup dle §196a odst. 3 obchodního zákoníku, neboť nebyl zpracován znalecký posudek na ohodnocení hodnoty obchodního podílu, který se převáděl na pana Michala Trubačíka. I zde též nemůže obstát zjištění soudu prvního stupně o ceně za převod obchodního podílu toliko odkazem na majetkovou situaci společnosti Greton s.r.o. a výši jejího vlastního kapitálu, když z písemného odůvodnění rozhodnutí není ani zřejmé, zda se jedná o zjištění soudu z jím provedených důkazů či pouze o tvrzení žalobců, která ale žalovaný rozporoval. Soud také opomněl zabývat se v odůvodnění rozsudku námitkou vedlejšího účastníka na straně žalovaného, 10 94 ICm 1896/2012 který namítal nicotnost rozhodnutí jediného společníka, který udělil s převodem obchodních podílů souhlas. Odvolací soud uvedl, že nemůže učinit nějaký, pro soud prvního stupně závazný názor, s výjimkou dalšího postupu soudu po vrácení věci k dalšímu řízení, ve kterém se soud prvního stupně bude opět zabývat otázkou platnosti smluv o převodu obchodních podílů, tak, jak důvody jejich neplatnosti namítá žalovaný i vedlejší účastník na straně žalovaného, a dále otázkou dodržení postupu podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku při stanovení hodnoty převáděného majetku, případně s dostatečným odůvodněním, proč tento postup nemusel být dodržen, a teprve poté učiní nový závěr o důvodnosti nebo nedůvodnosti podané vylučovací žaloby.

16. Soud prvního stupně proto v této právní věci dále jednal, a to ve dnech 16. října 2017, 4. prosince 2017, 8. února 2018 a 3. května 2018.

Soud v řízení dále dokazoval:

-notářským zápisem NZ 143/2010, N 146/2010 ze dne 4. srpna 2010, -rozvahou v plném rozsahu ke dni 16. září 2010, -rozvahou v plném rozsahu ze dne 4. srpna 2010, -třemi listy, které se týkají stavby fotovoltaické elektrárny Neznášov 1,20 MWP, -listem č. 61 soudního spisu. -kupní smlouvou ze dne 29. července 2010 mezi Marií Jílkovou a společností Greton s.r.o., -kupní smlouvou ze dne 29. července 2010 mezi manželi Koprdovými a společností Greton s.r.o., -příkazem k úhradě ze dne 29. července 2010, -smlouvou o půjčce ze dne 29. července 2010 mezi společností Greton s.r.o. a společností Ekosolar, s. r. o., -příjmovými pokladními doklady společností EkoSolar s.r.o., -stanoviskem k žádosti o připojení pro společnost ESWA s.r.o., -smlouvou o budoucí smlouvě č. 4120419959, -smlouvou o připojení výrobně elektřiny v distribuční soustavě vysokého napětí ze dne 29. 9. 2010, -kupní smlouvou mezi Greton s.r.o. a firmou Fa RENE a.s. ze dne 7. října 2010, -fakturou č. 210/01/12 dodavatele Ing. Tomáše Zemánka na částku 33 tis. Kč.

17. Na základě provedeného dokazování dospěl soud k otázce platnosti či neplatnosti převodních smluv k závěru, že pokud se jedná o smlouvu o převodu obchodního podílu uzavřenou mezi společností EkoSolar s.r.o. a Petrem Švrčkem dne 15. července 2010, smlouvu o převodu obchodního podílu mezi společností EkoSolar s.r.o. a Michalem Trubačíkem ze dne 15. července 2010, dále o smlouvu o převodu obchodního podílu uzavřenou mezi společností EkoSolar s.r.o. a Radislavem Koprdou ze dne 15. července 2010 a smlouvu o převodu obchodního podílu uzavřenou mezi společností EkoSolar s.r.o. a Robertem Koprdou ze dne 15. července 2010, soud zde u těchto smluv žádné důvody pro neplatnost neshledal. Podle § 39 tehdy platného občanského zákoník číslo 40/1964 Sb., je neplatný právní úkon, který svým účelem odporuje zákonu nebo je obchází nebo se příčí dobrým mravům. Dále podle § 38 téhož zákona je neplatný právní úkon, pokud ten, kdo ho činí, nemá způsobilost k právním úkonům, a neplatný je právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. Dále také podle § 40 odst. 1 občanského zákoníku nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný. Dále ještě podle § 37 odst. 2 tehdy platného občanského zákoníku je neplatný právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, ale právní 11 94 ICm 1896/2012

úkon není neplatný tehdy, pokud by v něm byly obsaženy chyby v psaní a počtech, je-li význam těchto údajů nepochybný. Soud má za to, že uvedené smlouvy o převodu obchodního podílu nejsou ustanoveními o neplatnosti podle tehdy platného občanského zákoníku číslo 40/1964 Sb. nijak dotčeny, protože u těchto úkonů nebyly shledány žádné důvody neplatnosti podle výše uvedených ustanovení zákona. Tyto úkony obsahují veškeré potřebné údaje, které jsou nezbytné pro to, aby úkony byly srozumitelné a určité, aby bylo zřejmé, co je těmito úkony zamýšleno, a také to, kdo tyto úkony činí. Nebylo také zjištěno nic o tom, že by tyto nebyly učiněny svobodně a vážně. Soud má tedy za to, že jsou uvedené úkony platné, a v této souvislosti také nezakládá žádné pochybnosti o platnosti notářský zápis N 133/2010, NZ 120/2010 sepsaný zástupkyní notářky JUDr. Jarmily Váňové, notářskou kandidátkou Mgr. Adélou Hrabovskou dne 15. července 2010, podle kterého bylo mimo jiné rozhodnuto o rozdělení obchodního podílu společnosti EkoSolar s.r.o. jako jediného společníka obchodní společnosti Greton s.r.o. na čtyři části a o převodu rozděleného obchodního podílu ve výši 25 % na Roberta Koprdu, ve výši 24 % na Radislava Koprdu, ve výši 25,5 % na Michala Trubačíka a o převodu rozděleného obchodního podílu společnosti EkoSolar s.r.o. ve výši 25,5 % na Petra Svrčka. Tedy, soud u výše uvedených právních úkonů neshledal žádná pochybení, neboť má za to, že jak ohledně své formy, tak také z hlediska svého smyslu zde není žádný rozpor s tehdy platným právem, a uvedené úkony jsou samy o sobě platné a na jejich platnosti nemění nic ani to, že smlouvy o převodu obchodního podílu, pokud se týkají Radislava Koprdy obsahují údaj o výši obchodního podílu 24,5%, a pokud se týkají Roberta Koprdy obsahují údaj o výši obchodního podílu 24,5%, ale notářský zápis N 133/2010, NZ 120/2010 obsahuje údaje o výši rozdělného obchodního podílu 24% a 25%. S obchodními podíly ve společnosti Greton s.r.o. 24,5%, 24,5%, 25,5% a 25,5% byli potom dne 13. září 2010 Robert Koprda, Radislav Koprda, Michal Trubačík a Petr Svrček zapsáni jako společníci do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 18. Podle soudu nemůže dále také obstát napadení převodu obchodního podílu ve společnosti Greton s.r.o. ze společnosti EkoSolar s.r.o., jejímž jednatelem byl František Trubačík, na Michala Trubačíka z důvodu nevypracovávání znaleckého posudku k tomuto převodu. Obchodní zákoník sice v § 196a odst. 3 obsahuje ustanovení o tom, že jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo od jiné osoby uvedené v odstavci prvním § 196a nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale toto ustanovení bylo zmírněno rozhodnutím a stanoviskem Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 31 Cdo 3986/2009. Podle tohoto stanoviska, byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Soud má za to, že se toto zmírňující stanovisko uplatní i v daném případě. Převod obchodního podílu na Michala Trubačíka byl sjednán za 50 000 Kč a soud je přesvědčen, že se jednalo o cenu v daném místě a čase odpovídající a dokonce i jedině možnou. Jak soud dokazováním zjistil z rozvahy v plném rozsahu ke dni 4. srpnu 2010, představovala aktiva společnosti Greton s.r.o. celkem částku 700 000 Kč s tím, že dlouhodobý majetek byl 500 000 Kč a krátkodobý finanční majetek byl 200 000 Kč. Vlastní kapitál této společnosti byl 200 000 Kč, když částku 500 000 Kč tvořily cizí zdroje-krátkodobé závazky. Z kupní smlouvy ze dne 29. července 2010 sjednané mezi Marií Jílkovou jako prodávající a společnosti Greton s.r.o. jako kupující lze zjistit, že prodávající uvedenou kupní smlouvou prodala kupujícím pozemek p.č. 175/16 v obci Rožnov, katastrální území Neznášov. Přitom, kupní cena byla sjednána na částku 490 000 Kč a kupující, jak je zřejmé z kupní smlouvy, tuto částku uhradil před podpisem smlouvy na účet prodávající. Podle další smlouvy ze dne 29. července 2010 prodali manželé Koprdovi společnosti Greton s.r.o. pozemek p.č. 147/1 v obci 12 94 ICm 1896/2012

Rožnov, katastrální území Neznášov, a to za 10 000 Kč s tím, že se kupující zavázal uhradit tuto kupní cenu neprodleně po podpisu kupní smlouvy. Z další smlouvy o půjčce uzavřené mezi obchodní firmou EkoSolar s.r.o. a obchodní firmou Greton s.r.o. ze dne 29. července 2010 lze zjistit, že se zde strany dohodly na půjčce ve výši 500 000 Kč a na poskytnutí této půjčky společností EkoSolar s.r.o. společnosti Greton s.r.o. Podle výpisu z účtu od 27. června 2010 do 31. července 2010 byla tato částka 29. července 2010 také poukázána. Z uvedeného je zřejmé, že matematicky a případně účetně vzato, byl kapitál společnosti Greton s.r.o. v době převodu obchodního podílu na Michala Trubačíka ve výši 200 000 Kč, a to za situace, kdy tato společnost sice měla dvě parcely orné půdy, ale na druhé straně závazek k zaplacení ve výši 500 000, jehož splatnost byla pod sankcemi. Za těchto okolností je zřejmé, že cena obchodního podílu pro Michala Trubačíka byla zcela odpovídající času, místu a podmínkám prodeje obchodního podílu. Do hodnoty a ceny obchodního podílu v době prodeje nelze přitom kalkulovat skutečnosti a okolnosti, které nastaly až po převodu podílu, anebo by bývaly nebyly nastaly, kdyby k převodům podílů nedošlo. Příležitost k realizaci podnikatelského záměru totiž nastala až s ochotou Roberta a Radislava Koprdových, resp. společnosti ESWA s.r.o., aby na společnost Greton s.r.o. byla převedena část reservovaného výkonu, což potom umožnilo uzavření smlouvy o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě vysokého napětí, a to na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a společností Greton s.r.o. ze dne 15. listopadu 2010. Obdobné platí také ohledně smluv u umístění stavby, provedení stavby a smlouvy o dílo o vybudování a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny, které by nepochybně nebyly uzavírány, kdyby zde nebyla dobrá víra nových nabyvatelů obchodních podílů o tom, že jsou společníky ve společnosti Greton s.r.o. jako nástupci společnosti EkoSolar s.r.o. Bratři Koprdové také vlastnili část nemovitostí, na kterých potom byla fotovoltaická elektrárna postavena, a prostřednictvím své společnosti ESWA s.r.o. byli držiteli souhlasu a oprávnění ohledně fotovoltaické elektrárny a logicky tedy na nich byl závislý vznik příležitosti k úspěšnému podnikatelskému záměru výstavby a připojení fotovoltaické elektrárny. Nelze tedy nahlížet na hodnotu a cenu obchodních podílů v době jejich převodu až optikou úspěšně vybudované a fungující fotovoltaické elektrárny, ale nezbývá než setrvat v době převodu podílů v místě a čase, kdy jedinou spolehlivou hodnotou společnosti Greton s.r.o. byl její vlastní kapitál ve výši 200 000 Kč. Vše ostatní byla jen příležitost, která v této době neměla žádnou spolehlivě určitelnou cenu, když možná hodnota této příležitosti byla současně spojena jak s možností rizika, tak také s možností neúspěchu. Soud má proto za to, že není namístě v řízení, jak to navrhoval žalovaný, jmenovat k ohodnocení obchodního podílu, který byl převeden na Michala Trubačíka, znalce, aby ten určil ocenění hodnoty společnosti Greton s.r.o. při vzetí v úvahu obchodní příležitosti a know how, které vedly až k vybudování fungující fotovoltaické elektrárny na pozemku v katastrálním území Neznášov. Podle soudu je to především otázka právního hodnocení, zda vůbec pojmout uvedenou příležitost jako hodnotu k ocenění převáděného obchodního podílu, a podle soudu uvedená příležitost do hodnoty obchodního podílu vložena být nemůže, když reálná existence této příležitosti vycházela až z toho, že k legitimním převodům obchodních podílů jako právního základu celého podnikání v daném případě dojde a nabyvatelé z těchto převodů dají k dispozici spoluúčast, která byla s úspěšným projektem elektrárny nutně spojena. Obdobně nemá smysl podle soudu slyšet projektanta Ing. Tomáše Zemánka, pověřeného vypracováním projektu stavby fotovoltaické elektrárny Neznášov, protože zde žádná pochybnost o vypracování tohoto projektu není, není řešen žádný spor přímo s touto elektrárnou spojený a slyšení Ing. Tomáše Zemánka nemůže nahradit posouzení soudu o právních souvislostech a účincích okolností, které je správné a namístě vzít v úvahu k posuzování ceny převáděných obchodních podílů tak, jak to vyplývá z toho, co soud k této věci již uvedl výše.

19. Pokud se jedná o námitku nicotnosti rozhodnutí jediného společníka ze dne 4. srpna 2010, dospěl soud k vyhodnocení, že se nemůže jednat o nicotný úkon, když vyšel z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. června 2013, sp. zn. 29 Cdo 4221/2011, podle kterého není 13 94 ICm 1896/2012 případný nedostatek usnášeníschopnosti valné hromady či nedostatečný počet hlasů odevzdaných pro přijetí usnesení valné hromady důvodem nicotnosti, ale může být důvodem neplatnosti usnesení valné hromady, přičemž platnost usnesení valné hromady akciové společnosti lze přezkoumat pouze v řízení zahájeném návrhem podle § 183 a § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, popř. v rejstříkovém řízení, ve kterém soud rozhoduje o povolení zápisu skutečnosti založené usnesením valné hromady do obchodního rejstříku. Protože ustanovení § 183 a § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku výslovně neřeší otázku, zda je přípustné rozhodovat o neplatnosti usnesení valné hromady i v jiných případech, než v případech, jež jsou uvedeny v § 131 a § 183 obch. zák., Nejvyšší soud ČR v právní věci sp.zn. 32 Cdo 500/2000 dovodil, že nelze-li ze samotného znění ustanovení § 131 a § 183 obchodního zákoníku učinit jednoznačný závěr o jeho důsledcích, je namístě důsledky posoudit, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 obch. zák. podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník. Protože jednou ze stěžejních zásad obchodního zákoníku je zásada ochrany třetích osob, které jednají v dobré víře, mohlo by prohlášení usnesení valné hromady za neplatné nad rámec upravený v ustanovení § 131 a § 183 obchodního zákoníku znamenat podstatný zásah do práv třetích osob, a to zpravidla zásah tím větší, čím delší doba uplynula od přijetí usnesení, do jeho prohlášení za neplatné. Tomuto závěru nasvědčují i poměrně krátké lhůty pro podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady a omezení okruhu osob, které mohou žalobu podat. Možnost rozhodnout o neplatnosti usnesení valné hromady, jehož neplatnosti se žádná z oprávněných osob nedovolala bez časového omezení, by však též bylo v rozporu se zásadou právní jistoty, která je rovněž jednou ze zásad obchodního zákoníku. Vytvoření právní situace, kdy by mohla být kdykoli, bez časového omezení a bez ohledu na to, zda již byla zapsána do obchodního rejstříku, právní skutečnost, o které valná hromada usnesením rozhodla, zrušena, by činila zcela nejisté právní postavení všech osob, které kdykoli v budoucnu budou na základě takového stavu v dobré víře jednat. Z těchto důvodů dospěl Nejvyšší soud ČR k závěru, že ustanovení § 131 a § 183 obchodního zákoníku je třeba vykládat tak, že po marném uplynutí lhůty v něm uvedené již nelze přezkoumávat platnost usnesení valné hromady a usnesení je platné. Jakmile potom již byla odpovídající právní skutečnost do obchodního rejstříku pravomocně zapsána, nelze provedený zápis přezkoumávat. Tedy, pokud se jedná o rozhodnutí ze dne 4. srpna 2010 dle notářského zápisu NZ 143/2010, N 146/2010 ze dne 4. srpna 2010, bylo by namístě vždy je posuzovat pouze jen jako usnesení platné nebo neplatné. Platnost anebo i případnou neplatnost bylo dovoleno přezkoumat pouze v rámci rejstříkového řízení, a to na základě dle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Proto ani insolvenční soud, po marném uplynutí tříměsíční, resp. jednoroční lhůty, již nemůže přezkoumávat platnosti či neplatnost rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 4. srpna 2010. Soud má tak za to, že je tímto výkladem tvrzení strany žalovaného o nicotnosti rozhodnutí překonáno a námitka žalovaného o tom, že v okamžiku, kdy došlo k podpisu převodní smlouvy o obchodním podílu panem Michalem Trubačíkem, došlo současně i k jeho doručení společnosti vzhledem k tomu, že František Trubačík byl jednatelem společnosti Greton s.r.o., a okamžikem podpisu této převodní smlouvy se převodní smlouva stala účinnou i vůči samotné společnosti Greton s.r.o. a že na valné hromadě dne 4. srpna 2010 nebyl osobně přítomen Petr Švrček, neboť, jak to vyplývá ze zápisu z valné hromady, byl zastoupen Františkem Trubačíkem, se pro účely důvodu k sepsání do majetkové podstaty dlužníka EkoSolar s.r.o. neuplatní, a to bez ohledu na konkrétní okolnosti a situaci, jako je ohledně rozhodnutí z 8. srpna 2010 dána v této věci.

20. Na základě argumentace uvedené výše dospěl soud k závěru, že obchodní podíly žalobců 1. až 4. nejsou do majetkové podstaty dlužníka EkoSolar s.r.o. sepsány oprávněně a proto rozhodl o jejich vyloučení z majetkové podstaty dlužníka, a tedy tak, jak je to uvedeno shora v bodech prvním až čtvrtém výroku tohoto rozsudku. 14 94 ICm 1896/2012

21. Při rozhodování o nákladech řízení má soud nadále za to, že je za dané situace namístě vyjít z § 150 o.s.ř., podle kterého nemusí soud výjimečně přiznat náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti účastníku, který měl v řízení úspěch, jsou-li tu důvody zvláštního zřetele. Soud vychází z toho, že insolvenční správce jako žalovaný sice nebyl úspěšný se svým stanoviskem v řízení a neobhájil soupis příslušných obchodních podílů do soupisu majetkové podstaty dlužníka, ale přesto postupoval v insolvenčním řízení odpovědně a svědomitě při respektování povinnosti podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona, kdy je povinen vyvinout veškeré potřebné úsilí, které na něm lze požadovat, aby věřitelé byli v insolvenčním řízení v co nejvyšší míře uspokojeni. Insolvenční správce je současně v insolvenčním říze v situaci, kdy musí postupovat s odbornou péčí a nese odpovědnost za případnou škodu nebo jinou újmu, která by neodborným postupem insolvenčního správce vznikla. V tomto smyslu je také povinen insolvenční správce dát před vlastními zájmy i před zájmy jiných osob přednost společnému zájmu věřitelů. Soud má proto za to, že tím, že sepsáním příslušných obchodních podílů do majetkové podstaty dlužníka insolvenční správce postupoval svědomitě, s náležitou opatrností a pečlivě, aby tak maximálně dosáhl a přispěl k dosažení cíle insolvenčního řízení a nezanedbal řádnou a odbornou péči v insolvenčním řízení, jehož zásadou je podle § 5 písm. a/ insolvenčního zákona dosáhnout pokud možno co nejvyššího uspokojení věřitelů. Nebylo by proto správné a odpovídá to smyslu a určení § 150 o.s.ř., aby byl insolvenční správce za tento přístup potrestán tím, že mu bude uložena náhrada nákladů řízení. Zde je podle názoru soudu situace insolvenčního správce v zásadě obdobná, jako je jeho postavení insolvenčního správce ohledně nákladů řízení, pokud se jedná o popření pohledávek insolvenčním správcem při přezkumném jednání. Podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši, nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Účelem takového ustanovení nepochybně je, aby insolvenční správce mohl volně uvážit svá stanoviska k přihlášeným pohledávkám a nebyl v situaci, kdy je vystaven případné hrozbě nést náhradu nákladů řízení v případném incidenčním sporu, pokud k němu na základě stanoviska insolvenčního správce při přezkumném jednání k pohledávce insolvenčního věřitel, dojde a insolvenční správce v něm nebude úspěšný. Proto rozhodl soud o náhradě nákladů řízení tak, jak je to uvedeno shora v bodě pátém výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze. Nabytím tohoto rozsudku právní moci je tento rozsudek vykonatelný.

Praha 3. května 2018

JUDr. Pavel Janout, v. r. samosoudce 15 94 ICm 1896/2012

Shodu s prvopisem potvrzuje Nguyen Xuan Hien