MSPH 94 INS 14634/2011-A-70
Č.j.: MSPH 94 INS 14634/2011-A-70

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem k insolvenční věci navrhovatele-Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, identifikační číslo 00001350 proti dlužníkovi-Michal Štěpánek, Nepilova 903/3, Praha 9, Vysočany, identifikační číslo 73866245, zastoupenému Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem, Lublaňská 6/55, Praha 2, PSČ 120 00 k odvolání navrhovatele proti rozhodnutí o soudním poplatku

takto :

Zrušuje se bod třetí výroku usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 14634/2011-A-68 ze dne 10.října 2013. Poplatková povinnost za řízení se navrhovateli neukládá.

O d ů vo d ně n í:

Navrhovatel podáním dne 17.srpna 2011 navrhl, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením č.j. MSPH 94 INS č.j.-A-68 ze dne 10.října 2013 soud zastavil řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu a dále mimo jiné, uložil navrhovateli v bodě třetím výroku tohoto usnesení, zaplatit soudní poplatek za řízení ve výši 2 000,-Kč.

Navrhovatel se podáním ze dne 18.října 2013 proti bodu třetímu výroku uvedeného usnesení, tedy proti části výroku o povinnosti zaplatit soudní poplatek za řízení včas odvolal, argumentoval tím, že toto insolvenční řízení je od povinnosti platit soudní poplatek osvobozeno, neboť insolvenční návrh byl podán před účinností novely zákona o soudních poplatcích č. 218/2011 Sb., jež nabyla účinnosti 1.září 2011. Navrhovatel navrhl, aby přímo soud prvního stupně zrušit tento bod výroku usnesení, neboť´ toto rozhodnutí o soudním poplatku nemůže nijak zasáhnout do práv dalších osob

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Soud dospěl k závěru, že toto ustanovení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení, že se v daném případě ohledně placení soudního poplatku jedná o obdobný typ usnesení jako ta uvedená v § 210a o.s.ř. a že z tohoto usnesení v části o zaplacení soudního poplatku dosud žádná osoba práva nenabyla.

Podle § 15 zákona č. 218/2011 Sb. (novela zákona o soudních poplatcích), jež nabyl účinnosti 1.září 2011 a který zavedl poplatkovou povinnost v insolvenčním řízení-soudní poplatek ve výši 2 000,-Kč, se z řízení zahájených před účinností tohoto zákona vybírají soudní poplatky podle dosavadních předpisů. Insolvenční návrh byl v tomto případě podán 17.srpna 2013 a tedy čtrnáct dnů před účinností novely zákona o soudních poplatcích. Poplatková povinnost za insolvenční řízení ve výši 2 000,-Kč před účinností novely zákona o soudních poplatcích stanovena nebyla. Odvolání navrhovatele je tak důvodné a je namístě mu vyhovět.

Proto soud, na základě § 7 insolvenčního zákona a § 210 o.s.ř. rozhodl vyhovět odvolání navrhovatele proti rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek za insolvenční řízení. Soud proto změnil bod třetí výroku napadeného usnesení ze dne 10.října 2013 tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Boďová