MSPH 94 INS 14527/2012-B-65
Č.j.: MSPH 94 INS 14527/2012-B-65

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci

dlužníka-Petr Hozman, RČ 800409/0160, Pernerova 45/47, Praha 8, Karlín, PSČ 180 00

o žádosti dlužníka o osvobození od placení pohledávek

t a k t o:

Žádost dlužníka Petra Hozmana, RČ 800409/0160, Pernerova 45/47, Praha 8, Karlín, PSČ 180 00 ze dne 21. listopadu 2017 o osvobození od placení pohledávek věřitelů zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly tyto pohledávky uspokojeny a o osvobození od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a od placení pohledávek věřitelů, kteří nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, ač tak měli učinit, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

1/ Soud vzal v řízení na vědomí splnění oddlužení dlužníka usnesením Městského soudu v Praze č.j.-B-64 ze dne 27. listopadu 2017. Ze zprávy insolvenčního správce vyhotovené dne 22. listopadu 2017 vyplynulo, že za dobu trvání oddlužování dlužník na základě splátkového kalendáře uhradil pohledávky svých nezajištěných věřitelů zjištěných v řízení a zahrnutých do oddlužení v rozsahu 35 % a za šedesát měsíců trvání oddlužení zaplatil nezajištěným věřitelům v řízení celkem 164 000,-Kč. Toto usnesení nabylo právní moci. 2/ Dlužník v řízení podáním došlým soudu dne 21. listopadu 2017 požádal o osvobození od placení pohledávek dle § 414 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 3/ V řízení bylo usnesením ze dne 24. října 2012 rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka. Soud dlužníkovi tímto usnesením mimo jiné také uložil, aby ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil po dobu 5 let nebo do úplného zaplacení všech svých závazků nezajištěným věřitelům podle poměru jejich pohledávek, prostřednictvím insolvenčního správce, a to vždy k 20. dni kalendářního měsíce částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, to vše po odečtení částky náležející insolvenčnímu správci. 4/ Soud o schválení oddlužení rozhodl na základě jednání konaného dne 12. října 2012, které se konalo za účasti dlužníka a insolvenční správce. Soud při rozhodování o oddlužení dlužníka vyšel ze zjištění insolvenčního správce a vyjádření dlužníka ze kterých vyplynulo, že oddlužení plněním splátkového kalendáře je jediným způsobem, který umožňuje oddlužení dlužníka. Při placení věřitelům, měsíčně, částky, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, nejméně však 5000,-Kč, isir.justi ce.cz k čemuž se dlužník zavázal, by měly být pohledávky insolvenčních věřitelů placením na základě splátkového kalendáře zaplaceny na nejméně 50 %. 5/ Ve zprávě insolvenčního správce ze dne 12. srpna 2013 insolvenční správce upozornil na opožděné platby dlužníka při plnění oddlužení. Ve zprávě insolvenčního správce ze dne 20. prosince 2013 správce uvedl, že se plnění povinností dlužníka stabilizovalo a nevykazuje závažnější nedostatky. Ve zprávě insolvenčního správce ze dne 24. března 2014 správce upozornil, že dlužník neplnil svým věřitelům za únor 2014. Ve zprávě ze dne 3. listopadu 2015 insolvenčního správce upozornil, že dlužník nezaplatil splátku za měsíc červen 2015 a dlužník nepředkládá insolvenčnímu správci informace o svých příjmových poměrech. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 25. února 2016 dlužník neplnil svým věřitelům částku 5000 Kč v prosinci 2015 a dlužník nadále nepředkládá insolvenčnímu správci informace o svých příjmových poměrech. Ve zprávě ze dne 6. června 2016 insolvenčního správce uvedl, že dlužník nehradil splátky v měsících březnu a květnu 2016. Dlužník se správcem nekomunikuje a nepředkládá prohlášení o svých poměrech. Ve zprávě insolvenčního správce ze dne 16. září 2016 správce upozornil, že dlužník neplnil svým věřitelům částku 5000 Kč v červenci 2016. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 5. prosince 2016 dlužník neplnil svým věřitelům částky 5000 Kč za měsíce září, říjen a listopad 2016. Jak potom vyplývá ze zprávy insolvenčního správce ze dne 22. listopadu 2017, dlužník v průběhu řízení a při plnění splátkového kalendáře neuhradil bez odůvodnění 16 splátek po 5 000,-Kč a dále mu vznikl jeden nedoplatek ve výši 2 000 Kč. Podle správce takový přístup vykazuje znaky hrubé nedbalosti. 6/ Soud dospěl k závěru, že v řízení o oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník nesplnil oddlužení řádně a nejsou dány podmínky pro použití § 414 odst. 1 insolvenčního řízení a oddlužení dlužníka, tedy podmínky k osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly tyto pohledávky uspokojeny, k osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a podmínky k osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů, kteří nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, ač tak měli učinit. Takové osvobození dlužníka od placení pohledávek, za daných okolností plnění oddlužení dlužníkem namístě není, protože dlužník v průběhu řízení neplnil bez vysvětlení řadu svých splátek a přitom neposkytoval příslušná prohlášením, vysvětlení, a informace insolvenčnímu správci. Oddlužení tak nebylo splněno podle schváleného oddlužení a dlužník v té souvislosti opakovaně nedodržel a porušil své povinnosti v řízení. Žádné vysvětlení a argumentaci dlužníka k tomu potom neobsahovala ani žádost dlužníka o osvobození od placení pohledávek z 21.listopadu 2017. 7/ Proto soud, na základě § 414 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání dlužníka. Odvolání k Vrchnímu soudu v Praze je přípustné do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

Praha 10. ledna 2018

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zlatuše Hormandlová