MSPH 94 INS 13888/2011-P1-4
Č.j.: MSPH 94 INS 13888/2011-P1-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužníka a Martin anonymizovano , anonymizovano , Pod Žvahovem 285/36, Praha 5, Hlubočepy, PSČ 152 00 o pohledávce věřitele P 1: Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

takto :

I. Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení pro zpětvzetí pohledávky č.j. MSPH 94 INS 13888/2011-P1-3 ze dne 21. listopadu 2013.

II. Společnost Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 je nadále věřitelem P 1 se svými přihlášenými pohledávkami ze dne 26.9.2011 v insolvenčním řízení dlužníka Martin anonymizovano , anonymizovano , Pod Žvahovem 285/36, Praha 5, Hlubočepy, PSČ 152 00 .

Odůvodnění :

Podáním ze dne 1.11. 2013 označeným jako zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitel P5 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., IČ: 60197609, Vinohradská 1632, 130 11 Praha 3 vzal zpět svou přihlášku pohledávky ze dne 21.10.2011.

Usnesením ze dne 21.11.2013, č.j. :-P1-3 soud rozhodl o zastavení řízení pro zpětvzetí pohledávky.

Soud zjistil, že toto podání bylo omylem založeno do přihlášky pohledávky věřitele P1 Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, nikoli do přihlášky oprávněného věřitele P5 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., IČ: 60197609, Vinohradská 1632, 130 11 Praha 3.

Proto soud postupoval na základě ust. § 210 a o.s.ř a zrušil usnesení Městského soudu v Praze-P1-3 ze dne 21. listopadu 2013 výrok I. a současně rozhodl, že věřitel-Společnost Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 nadále zůstavá v předmětném insolvenčním řízení jako věřitel P 1 přihlášený se svými nároky do předmětného insolvenčního řízení výrok II. z něhož nenabyla dosud práva jiná než odvolatel, nebo usnesení o uložení pořádkového opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odvolání, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a o.s.ř., může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Soud dospěl k závěru, že toto usnesení lze v daném případě přiměřeně použít i pro dané insolvenční řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 25. listopadu 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Boďová