MSPH 94 INS 12401/2013-C1-29
MSPH 94 INS 12401/2013-C1-29

Č.j.: MSPH 194 ICm 4385/2013-230 (MSPH 94 INS 12401/2013)

USNESENÍ

Městský soud v Praze soud rozhodl asistentem soudce Mgr. Martinem Rozsypalem v právní věci žalobce-LEXICO, a.s., IČ 25856235, Legionářská 1319/10, Olomouc-Nová Ulice, PSČ 779 00, zastoupeného Mgr. Pavlem Říčkou, advokátem se sídlem Litevská 1174/8, Praha 10, PSČ 100 00, proti žalovanému-WAKE spol. s r.o., IČ 61168629, Jakubská 647/2, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zastoupenému Mgr. Jiřím Solilem, advokátem, AK Solil, Fiala a spol., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, PSČ 110 00, k odvolání žalovaného ze dne 8. prosince 2015 proti částečnému rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2015, č.j. 194 ICm 4385/2013-116

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2016 č.j.: 194 ICm 4385/2013- 225, jímž bylo rozhodnuto o zastavení odvolacího řízení o odvolání žalovaného ze dne 8. prosince 2015 proti částečnému rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2015, č.j. 194 ICm 4385/2013-116 pro nezaplacení soudního poplatku a o nákladech odvolacího řízení, s e zrušuje a v odvolacím řízení bude pokračováno.

Odůvodnění:

Žalovaný napadl částečný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2015, č.j. MSPH 194 ICm 4385/2013-116 blanketním odvoláním ze dne 8. prosince 2015. K výzvě soudu žalovaný své blanketní odvolání doplnil podáním ze dne 12. ledna 2016.

Žalovanému vznikla na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podáním odvolání poplatková isir.justi ce.cz Pokračování-2-MSPH 194 ICm 4385/2013 povinnost. Řízení o podaném odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v incidenčním sporu je zpoplatněno soudním poplatkem, který činí podle Položky 22 bod 11. s odkazem na Položku 4 bod 1. písmeno c) Sazebníku soudních poplatků, tvořícího přílohu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částku 2.000,-Kč. Podle § 2 odst. 5 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích je poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem odvolatel. Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání. Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Žalovaný však soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v incidenčním sporu nezaplatil.

Jelikož tedy odvolatel spolu s podáním odvolání nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej soud usnesením č.j. 194 ICm 4385/2013-137 ze dne 20. ledna 2016, aby soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000,-Kč zaplatil do tří dnů ode dne doručení daného usnesení. Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo právnímu zástupci žalovaného-odvolatele doručeno dne 22. ledna 2016.

Podáním ze dne 25. ledna 2016 požádal žalovaný prostřednictvím svého právního zástupce o úplné osvobození od soudního poplatku, neboť se žalovaný důvodně domnívá, že jsou v dané věci dány okolnosti pro osvobození žalovaného od povinnosti hradit soudní poplatek.

Usnesením ze dne 8. března 2016, č.j. 194 ICm 4385/2013-148 soud žalovanému osvobození od soudních poplatků nepřiznal. Proti usnesení o nepřiznání osvobození žalovaného od soudních poplatků podal žalovaný blanketní odvolání ze dne 29. března 2016, které doplnil podáním ze dne 6. dubna 2016. O odvolání žalovaného rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. července 2016, č.j. 194 ICm 4385/2013, 104 VSPH 379/2016-211, jímž potvrdil usnesení Městského soudu v Praze č.j. 194 ICm 4385/2013-148 ze dne 8. března 2016. Usnesení Vrchního soudu v Praze nabylo právní moci dne 3. srpna 2016.

Městský soud v Praze po pravomocném vyřešení otázky osvobození žalovaného od soudních poplatků opětovně vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 2.000,-Kč do 3 dnů ode dne doučení usnesení ze dne 17. srpna 2016, č.j. 194 ICm 4385/2013-217. Usnesení s opětovnou výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo právnímu zástupci žalovaného-odvolatele doručeno dne 18. srpna 2016. Posledním dnem soudem dodatečně určené lhůty pro zaplacení soudního za odvolání tak bylo pondělí 22. srpna 2016. Pokračování-3-MSPH 194 ICm 4385/2013

Jelikož nebyl soudní poplatek ani po marném uplynutí soudem určené lhůty zaplacen, rozhodl soud na základě § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích usnesením ze dne 9. září 2016, č.j.: 194 ICm 4385/2013-225 tak, že odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil.

Žalovaný poté ve lhůtě pro podání odvolání proti rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení, a tedy dne 13. září 2016, zaplatil převodem na účet soudu soudní poplatek za odvolání.

Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Jelikož byl tedy soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v incidenčním sporu zaplacen, a žalovaný tedy splnil svoji poplatkovou povinnost, rozhodl soud na základě ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích o zrušení usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, a tedy tak, jak je shora uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti výroku tohoto usnesení j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 22. září 2016

Mgr. Martin Rozsypal, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Chvojková