MSPH 94 INS 11642/2013-C1-51
MSPH 94 INS 11642/2013-C1-51

NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

MČstskému soudu v Praze

ke sp. zn. 194 ICm 913/2014

V BrnČ dne 28. b ezna 2017 sp. zn.: 29 ICdo 26/2017

Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. 194 ICm 913/2014, když z jeho obsahu se podává, že písemnosti zasílané úastník m nebyly v p edchozích fázích ízení doruovány zákonem p edepsaným zp sobem (tyto písemnosti dosud nejsou úinnČ dorueny). S úinností od 1. ledna 2014 [po novele zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), provedené zákonem . 294/2013 Sb., kterým se mČní zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), ve znČní pozdČjších p edpis , a zákon . 312/2006 Sb., o insolvenních správcích, ve znČní pozdČjších p edpis ] není žádných pochyb o tom, že ustanovení § 160 odst. 3 insolvenního zákona pro dobu od 1. ledna 2014 p edepisuje insolvennímu soudu, který projednává a rozhoduje incidenní spor, aby všechny (!) písemnosti, které doruuje (nejen soudní rozhodnutí, ale i žalobu, vyjád ení k ní, opravné prost edky apod.) doruoval vyhláškou, tedy postupem podle § 71 insolvenního zákona. K tomu dále (p i vylouení aplikace § 75 odst. 2 insolvenního zákona) p edepisuje, aby úastník m (incidenního) ízení byly písemnosti dorueny i zvláš a rozhodnutí ve vČci samé do vlastních rukou (jde o zvláštní zp sob doruení ve smyslu § 75 odst. 1 insolvenního zákona). SouasnČ platí, že tam, kde je vedle doruení vyhláškou p edepsán i zvláštní zp sob doruení (což je i p ípad § 160 odst. 3 insolvenního zákona), se od zvláštního zp sobu doruení písemnosti odvíjí poátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu (je-li spojen s doruením takové písemnosti) [§ 74 odst. 2 insolvenního zákona], ale zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku (doruení písemnosti vyhláškou) je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti (§ 74 odst. 1 insolvenního zákona). Ze spisu (i z ISIRu, oddílu C) se pak nepodává, že by insolvenní soud beze zbytku v ízení povinnost doruovat soudní písemnosti v této vČci vyhláškou plnil. Ve smyslu výše eeného dosud nebyly ádnČ (zákonem p edepsaným zp sobem) dorueny nap . vyjád ení žalovaného k žalobČ ze dne 8. dubna 2014 (. l. 9 až 11), vyjád ení žalovaného k žalobČ ze dne 15. ledna 2015 (. l. 23 až 26), replika žalobkynČ k vyjád ení žalovaného ze dne 17. dubna 2015 (. l. 39 až 40), vyjád ení žalovaného ze dne 23. listopadu 2015 (. l. 74 až 75), vyjád ení žalovaného k odvolání žalobkynČ ze dne 29. února 2016 (. l. 102 isir.justi ce.cz 2 až 105), dovolání žalobkynČ ze dne 11. íjna 2016 (. l. 130 až 133) a vyjád ení žalovaného k dovolání žalobkynČ ze dne 6. prosince 2016 (. l. 152 až 155). Všechny závady v doruení nech jsou proto p ed novým p edložením vČci Nejvyššímu soudu zhojeny.

JUDr. Ji í Z a v á z a l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková

P íloha: spis zn. 194 ICm 913/2014