MSPH 94 INS 10453/2011-C1-12
MSPH 94 INS 10453/2011-C1-12

Č .j.: MSPH 194 ICm 3127/2016-74

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci na určení neplatnosti kupní smlouvy, v právní věci žalobců-Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Budínek 30, Svaté Pole, Dobříš, PSČ 263 01, a Jana anonymizovano , nar. 01.07.1954, bytem Budínek 30, Svaté Pole, Dobříš, PSČ 263 01, obou právně zastoupených JUDr. Vlastimilou Kaufmannovou, advokátkou, se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4, PSČ 140 00, proti žalovanému č. 1-Mgr. Robert Hynek, se sídlem Vodičkova 30, Praha 1, PSČ 110 00, jako insolvenčnímu správci dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano , a Jany anonymizovano , nar. 01.07.1954, oba bytem Budínek 30, Svaté Pole, Dobříš, PSČ 263 01, právně zastoupenému JUDr. Františkem Hrudkou, advokátem, Hrudka & partneři, advokátní kancelář, se sídlem Vodičova 30, Praha 1, PSČ 110 00 a proti žalované č. 2-Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem U Slavie 951, Dobříš, PSČ 263 01, právně zastoupené JUDr. Jitkou Pasekovou, advokátkou se sídlem Zahradnická 74, Příbram III, PSČ 261 01, o žalobě ze dne 22. srpna 2016

takto:

I. Žaloba o neplatnost kupní smlouvy ze dne 30. 5. 2016 uzavřena mezi Mgr. Robertem Hynkem, insolvenčním správcem dlužníků Martina anonymizovano a Jany anonymizovano , jako prodávajícím a paní Hanou anonymizovano jako kupující, jejíž předmětem je stavební parc. č. st. 94-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č. e. 30, část obce Svaté Pole a pozemková parcela par. č. 128/68- zahrada, vše v k.ú. Svaté Pole, obec Svaté Pole, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, s e z a m í t á . isir.justi ce.cz Pokračování-2-MSPH 194 ICm 3127/2016

II. Žalovaní mají vůči žalobcům právo na náhradu nákladů řízení. Náhrada nákladů žalovaného č. 1 je v celkové výši 70 180,-Kč. Náhrada nákladů žalované č. 2 je v celkové výši 70 937,-Kč. Tyto částky jsou splatné k rukám právních zástupců žalovaných do deseti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobci v žalobě ze dne 22. srpna 2016 zejména uvedli, že podávají žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 30.5.2016, která byla uzavřena mezi Mgr. Robertem Hynkem, insolvenčním správcem dlužníků Martina anonymizovano a Jany Matušové jako prodávajícím a Hanou anonymizovano jako kupující. Podle této kupní smlouvy byly prodány nemovitosti-stavební parc. č. stavební 94, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova číslo evidenční 30 a pozemková parc. č. 128/68, zahrada. Tyto nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Svaté Pole, obec Svaté Pole a jsou zapsány v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram (dále jen předmětné nemovitosti). Žalobci namítali, že kupní smlouva ze dne 30.5.2016 je neplatná, protože insolvenční správce přislíbil dlužníkům, že předmětné nemovitosti umožní koupit dceři dlužníků za podmínky, když jejich syn Martin anonymizovano převede členská práva a povinností, včetně nájmu bytu 3+1, první kategorie v bytovém družstvu META, na adrese Cílkova 645, Praha 4 na své rodiče. Syn dlužníků Martin anonymizovano toto učinil a práva a povinnosti, včetně nájmu bytu na své rodiče jako dlužníky převedl. Insolvenční správce potom členská práva a povinnosti, včetně nájmu bytu prodal. Zástupce věřitelů v insolvenčním řízení dlužníků dále domluvil s insolvenčním správcem, že dlužníci budou platit do doby, než si dcera dlužníků zajistí finanční prostředky na koupi předmětných nemovitostí v obci Svaté Pole na účet insolvenčního správce měsíční nájemné ve výši 5 000,-Kč, a to od října 2015. Tyto platby za nájemné byly potom hrazeny do června 2016. V dubnu 2016, z pověření pana anonymizovano navštívila insolvenčního správce v jeho kanceláři Petra Chloubová s nabídkou na okamžité složení částky 550 000,-Kč za předmětné nemovitosti na účet správce s tím, že zbytek 200 000,-Kč bude zaplacen do měsíce srpna 2016. Insolvenční správce však odmítl s paní Chloubovou jednat a peníze nechtěl, přestože slíbil, že dcera dlužníků má pro složení peněz termín do srpna 2016.

V této době, podle žaloby z podezřelých důvodu, prodal insolvenční správce bez toho, aniž by žalobce vyrozuměl, předmětné nemovitosti žalované číslo 2. Žalobci namítli, že neví, zda na předmětné nemovitosti byl vypracován znalecký posudek a pokud byl, dlužníci se znaleckým posudkem nebyli seznámeni a neměli možnost proti němu podat námitky. Insolvenční správce neinformoval dlužníky o uzavření kupní smlouvy a ve všem je obešel. Ze všech uvedených důvodů je smlouva neplatná. Neexistuje ani vyjádření příslušného Finančního úřadu o ceně předmětných nemovitostí. Žalobci se o uzavřené kupní smlouvě dozvěděli až z přípisu katastrálního úřadu. Insolvenční správce věděl, že předmětné nemovitosti žalobci mají k trvalému bydlení a nemají jinou možnost bydlet. Jednání insolvenčního správce tak odporuje dobrým mravů. Pokračování-3-MSPH 194 ICm 3127/2016

Je podivné, že kupující-žalovaná č. 2 se nebyla na předmětné nemovitosti podívat a přesto v kupní smlouvě uvádí, že se seznámila se stavem předmětných nemovitostí. Pokud se zájemci o prohlídku nemovitosti dostavili, jednalo se o zájemce realitní kanceláře REMAX, které provázel Ing. Chodounský. Je zarážející, že byl dne 15. dubna 2016 insolvenčnímu správci udělen souhlas zástupcem věřitelů k prodeji nemovitostí paní Haně anonymizovano a přitom ještě potom probíhaly prohlídky předmětných nemovitostí.

Současná vlastnice na dotaz uvedla, že insolvenčního správce nikdy neviděla a že ho nezná. Potom není jasné, jak s insolvenčním správcem mohla uzavřít kupní smlouvu a kupní smlouva nebyla uzavřena platně.

Podle žalobců tak insolvenční správce porušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2012, kdy mu soud uložil, aby usiloval, o co nejvíce nabídek a předmětné nemovitosti zpeněžil na nejvyšší nabídku. Proto žalobci navrhli, aby soud rozhodl o tom, že kupní smlouva ze dne 30.5.2016 je neplatná a současně, aby žalobcům přiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný insolvenční správce ve svém vyjádření k žalobě ze dne 13. října 2016 zejména uvedl, že žalobou uplatněný nárok neuznává, kupní smlouvu považuje za platnou a jednání žalobců považuje za ryze účelové a vedené snahou, co nejdéle oddálit vyklizení budovy, kterou insolvenční správce prodal v rámci insolvenčního řízení žalované č. 2 jako kupující. Žalovaná č. 2 se v řízení před Okresním soudem v Příbrami domáhá vyklizení budovy.

Insolvenční správce uvedl, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2012 bylo schváleno oddlužení žalobců jako dlužníků, a to zpeněžením majetkové podstaty, do které patří mimo jiné i předmětné nemovitosti. Městský soud v Praze vyslovil souhlas s prodejem předmětných nemovitostí usnesením ze dne 17. října 2012. Prodej předmětných nemovitostí byl realizován prostřednictvím realitní kanceláře REMAX Power a jejího makléře Ing. Pavla Chodounského. O koupi předmětných nemovitostí projevila zájem žalovaná č. 2, a to za kupní cenou 750.000,-Kč. O této skutečnosti žalovaný č.1 informoval zástupce věřitelů, kterým je v insolvenčním řízení dlužníků Česká správa sociálního zabezpečení, za kterou jedná JUDr. Václav Novotný a zástupce věřitelů vyslovil dne 15. dubna 2016 souhlas s prodejem předmětných nemovitostí žalované č. 2 za uvedenou kupní cenu 750.000,-Kč. Proto byla dne 30.5.2016 uzavřena kupní smlouva na prodej předmětných nemovitostí, když smlouvu nejprve podepsala jako kupující žalovaná č. 2 dne 26. května 2016 a dne 30. května 2016 podepsal smlouvu žalovaný č. 1 jako prodávající. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram povolil potom vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve prospěch žalované č. 2 rozhodnutím ze dne 21. června 2016 s tím, že právní účinky zápisu nastaly ke dni 31. květnu 2016.

Insolvenční zákon neobsahuje důvody, které mají za následek neplatnost smluv při zpeněžování majetkové podstaty mimo dražbu a je nutné vycházet z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Občanský zákoník vymezuje důvody pro neplatnost právního jednání a žalobci neuvádí ani nenapadli žádný konkrétní důvod neplatnosti kupní smlouvy o prodeji předmětných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníků. Žalobci proto ryze účelově tvrdí a dovozují neplatnost kupní smlouvy z údajného příslibu insolvenčního správce, že umožní koupi předmětných nemovitostí dceři žalobců, z nevědomosti žalobců jako dlužníků o znaleckém posudku na ocenění předmětných Pokračování-4-MSPH 194 ICm 3127/2016 nemovitostí, z neexistence vyjádření příslušného finančního úřadu o ceně nemovitostí a z netransparentního uzavření kupní smlouvy. Tyto důvody jsou však zcela irelevantní a žalovaný č. 1 tak vzhledem k absenci jakéhokoliv důvodu pro neplatnost kupní smlouvy o prodeji předmětných nemovitostí a na základě skutečnosti, že žádné z uvedených tvrzení žalobců nezpůsobuje neplatnost uzavřené kupní smlouvy a kupní smlouva je tak platná, navrhl, aby soud žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 30. 5. 2016 zamítl a přiznal žalovanému číslo 1 náhradu nákladů řízení.

Žalovaná č. 2 ve vyjádření k žalobě ze dne 9. října 2016 uvedla, že s žalobou nesouhlasí a považuje ji za zcela účelovou. Uvedla, že žalovaná č. 2 se rozhodla koupit předmětné nemovitosti, aby zde mohla být se svým nezletilým dítětem, protože v současné době bydlí v pronajatém bytě, když za nájem a služby spojené s užíváním tohoto bytu platí částku 12.000,-Kč měsíčně. Žalovaná č. 2 proto hledala nemovitost, která by byla dostupná jejím finančním možnostem, neboť je samoživitelkou. Žalovaná č. 2 na internetu, portálu reality objevila nemovitosti, které vyhovovaly jejím finančním možnostem a spojila se s realitní kanceláří REMAX, která měla zprostředkovat prodej předmětných nemovitostí a to konkrétně s Ing. Pavlem Chodounským. Žalovaná č. 2 se domluvil na prohlídce nemovitosti, když cena na internetu byla 800.000,-Kč.

Žalovaná č. 2 byla přítomna jedné prohlídky nemovitostí. Prohlídky se zúčastnilo více zájemců, avšak nikdo neprojevil vážný zájem. Není tedy pravdou, že by se žalovaná č. 2 nezúčastnila prohlídky nemovitostí. Nakonec byla ohledně předmětných nemovitostí snížena kupní cena na 750.000,-Kč a za tuto cenu je žalovaná č. 2 zakoupila. Žalované č. 2 byl na koupi předmětných nemovitostí zčásti poskytnut úvěr. Žalovaná také uhradila daň z převodu nemovitých věcí, pojištění nemovitostí a vydala se tak téměř ve všech svých úspor.

Žalobci však odmítli nemovitosti vyklidit a postupně odmítli se žalovanou č. 2 komunikovat. Žalovaná č. 2 je tak situaci, kdy musí splácet úvěr, platit nájem a za služby v pronajatém bytě, a to i když je vlastníkem nemovitostí. Žalovaná č. 2 proto musela podat žalobu na vyklizení nemovitostí, která je vedena u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 138/2016 a ohledně které bylo řízení zatím přerušeno.

Pokud žalobci uvedli, že žalovaná č. 2 nikdy neviděla insolvenční správce tak, to je pravda, to však nebrání tomu, aby byla uzavřena kupní smlouva prostřednictvím zprostředkovatele-realitní kancelář REMAX a realitního makléře pana Ing. Chodounského.

Podle žalované č. 2 je tak žalobu zcela účelová, když žalobci jejím podáním oddalují vyklizení předmětných nemovitostí. Proto žalovaná č. 2 navrhla, aby byla žaloba žalovaných jako zcela nedůvodná zamítnuta a aby žalované č. 2 bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Soud v této právní věci jednal dne 21. listopadu 2016 a 2. února 2017.

Žalobci při jednáních na podané žalobě trvali s tím, že jednání insolvenčního správce odporuje dobrým mravům, když správce přislíbil, že posečká s prodejem až do srpna 2016, aby umožnil nabýt nemovitosti dcerou dlužníků, která se pro tyto účely vyřizovala úvěr. Správce sice dlužníkům sdělil, že pokud budou zájemci o koupi nemovitostí, tak budou nemovitosti navštěvovat, ale bude se jednat pouze o prohlídky. Správce také uváděl značně jiné hodnoty, pokud se jedná o cenu nemovitostí, dokonce na jednání, které se konalo v roce Pokračování-5-MSPH 194 ICm 3127/2016

2012 uvedl za nemovitosti částku kolem 2 000 000,-Kč. Potom byla cena přibližně 1 000 000,-Kč a nakonec byly předmětné nemovitosti prodány za 750 000,-Kč.

Přitom, manželé anonymizovano po dohodě se správcem a jejich dcerou platili do majetkové podstaty dlužníků jakousi náhradu za nájem, právě v souvislosti s tím, že v nemovitostech ve Svatém Poli bydleli. Dále byl na dlužníky převeden družstevní podíl syna dlužníků v Cílkově ulici v Praze 4. To požadoval insolvenční správce s tím, že na druhé straně nebude prodávat nemovitosti dlužníků v obci Svaté Pole, neboť jsou to nemovitosti, ve kterých dlužníci bydlí a jiné bydlení nemají. Kdyby byl byt v Cílkově ulici, respektive družstevní podíl prodán za cenu 2 500 000,-Kč a nikoliv za cenu 1 600 000,-Kč, možná by došlo k takovému uspokojení věřitelů, že by nemovitosti ve Svatém Poli nebylo nutné prodávat. Přestože od roku 2013 cena nemovitostí rostla, byly nemovitosti ve Svatém Poli prodány za 750.000,-Kč, což je zlomek ceny podle toho co původně uváděl insolvenční správce.

Když se zájemci přišli na nemovitosti ve Svatém Poli podívat, tak byli informováni, že tam manželé anonymizovano mají trvalé bydliště a nemají jinou možnost bydlení a vlastně z morálních důvodů nemovitosti nekoupili.

Podle právní zástupkyně žalovaného č. 1-insolvenčního správce, insolvenční správce podal v řízení odpůrčí žalobu, kterou odporoval převodu práv k družstevnímu podílu z majetku dlužníků na jejich syna. Pokud se insolvenční správce zmiňoval o ceně 2 500 000,-Kč bylo to právě v souvislosti s hodnotou družstevního podílu, který se vztahoval k bytu v Cílkově ulici v Praze 4 a nikoliv v souvislosti s cenou nemovitosti v obci Svaté Pole. Insolvenční správce nemohl ponechat bez povšimnutí smlouvu, kterou dlužníci převedli členská práva k družstevnímu podílu na svého syna, protože by tak došlo ke zkrácení insolvenčních věřitelů. V době incidenčního sporu převedl syn dlužníků družstevní podíl na dlužníky zpět a proto insolvenční správce vzal zpět svou žalobu v incidenčním sporu. Družstevní podíl byl potom se souhlasem soudu z majetkové podstaty dlužníků prodán.

Nemovitosti ve Svatém Poli byly oceněny znaleckým posudkem v roce 2013 a v červenci 2013, o tom insolvenční správce informoval dlužníky a také o tom, že cena podle posudku je 1 500 000,-Kč. Správce vyzval dlužníky, aby pokud jsou schopni tuto cenu zaplatit mu tuto schopnost zaplatit kupní cenu doložili. Příslušnou výzvu si dlužníci a na dodejce je podepsán pan anonymizovano , převzali 4. července 2013 spolu s jedním vyhotovením znaleckého posudku.

Dále, probíhal prodej nemovitostí ve Svatém Poli přes realitní kancelář REMAX, kde se konkrétně touto záležitostí zabýval Ing. Pavel Chodounský.

Ohledně údajného příslibu insolvenčního správce, že nemovitosti ve Svatém Poli prodá dceři dlužníkův právní zástupkyně žalovaného č. 1 uvedla, že správce dlužníkům pouze sdělil, že takový prodej je možný, a to za předpokladu, že s tím bude souhlasit zástupce věřitelů a soud povolí výjimku za zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Dcera dlužníků však žádnou nabídku insolvenčnímu správci neposlala a dokonce ani žádost o tuto koupi. V květnu 2016 byla proto uzavřena kupní smlouva se žalovanou č. 2 a to za cenu 750 000,-Kč. S prodejem za tuto cenu zástupce věřitelů souhlasil. Pokračování-6-MSPH 194 ICm 3127/2016

Dlužníci neposkytovali potřebnou součinnost k prodeji předmětných nemovitostí a nemovitosti ve Svatém Poli neudržovali tak, aby je bylo možno prodat za cenu podle znaleckého posudku. Proto prodej trval tak dlouhou dobu, když znalecký posudek byl vyhotoven v roce 2013 a prodej nemovitostí se uskutečnil v roce 2016. Pokud byli v mezidobí o koupi předmětných nemovitostí nějací zájemci, tak od koupě ustoupili, protože nechtěli kupovat nemovitosti, kde někdo bydlí. O nemovitosti ve Svatém Poli nebyl vážný zájem a bylo nutno snižovat prodejní cenu. S tím vyslovil zástupce věřitelů souhlas a udělil k tomu pokyn insolvenčnímu správci.

Pokud insolvenční správce podle protokolu ze dne 20. dubna 2012 uvedl, že výtěžek z prodeje nemovitostí ve Svatém Poli odhaduje na 2 500 000,-Kč bylo to v době, kdy neexistoval znalecký posudek a byl to pouze předběžný odhad.

Podle právní zástupkyně žalované č. 2 se u nemovitostí ve Svatém Poli jednalo o nemovitosti zanedbané a žalovaná č. 2 si před koupí nemohla tyto nemovitosti ani zcela prohlédnout, přitom, na prohlídce nemovitostí sama byla a bylo tam nejméně šest dalších zájemců. Protože však měla žalovaná č. 2 o předmětné nemovitosti vážný zájem, vyřídila si úvěr a nemovitosti od insolvenčního správce koupila, když se ale přes realitní kancelář prodávají nemovitosti po dobu tří let musí se to projevit na jejich stavu, i když se každá realitní kancelář snaží dosáhnout co nejvyšší ceny, aby mohla inkasovat co nejvyšší provizi.

Soud v řízení dokazoval: -slyšením Mgr. Roberta Hynka, insolvenčního správce v insolvenčním řízení dlužníků-manželů Martina anonymizovano a Jany anonymizovano , -slyšením Ing. Pavla Chodounského, realitní kancelář REMAX, která zprostředkovávala koupi předmětných nemovitostí, -Martiny anonymizovano , dcery dlužníků, -kupní smlouvou uzavřenou mezi Mgr. Hynkem a Hanou Fialisovou dne 30.5. 2016, -usnesením o schválení oddlužení zpeněžení majetkové podstaty dlužníků ze dne 24. 12. 2012, -usnesením Městského soudu v Praze o souhlasu s prodejem nemovitostí ze dne 17. 10. 2012, -souhlasem zástupce věřitelů z 15. 4. 2016 a z 20. 3. 2014, -vyrozuměním o provedeném vkladu Katastrální úřad pro Středočeský kraj ke dni 20. 6. 2016, -usnesením o nařízení exekuce č. j. 050 EX 574/10-90, -výpisy z osobního účtu za období 1. 11. 2015-30. 11. 2015, domácí platba 7.000 Kč AV anonymizovano , dále domácí platba 3.000 Kč AV anonymizovano , domácí platba 5.000 Kč AV anonymizovano , 5.000,-Kč AV anonymizovano , 5.000 Kč AV anonymizovano nájem a výpisem 5.000 Kč AV anonymizovano nájem, -emailovou korespondencí ze dne 13. 4. 2016 a 14. 4. 2016 mezi právní zástupkyní dlužníků a insolvenčním správcem, -zápisem ze schůze věřitelů ze dne 20. 4. 2012.

Dokazování prokázalo skutkový stav věci za situace, kdy žalobci jsou dlužníky v insolvenčním řízení, ve kterém bylo povoleno jejich oddlužení, a to zpeněžením majetkové Pokračování-7-MSPH 194 ICm 3127/2016 podstaty dlužníků. Do majetkové podstaty dlužníků náležely mimo jiného majetku nemovitosti v obci Svaté Pole. Jednalo se o parcelu s nádvořím a zastavěnou plochou, na které se nachází budova, která je stavebně technicky rekreační chatou a o zahradu (předmětné nemovitosti). V exekuci, která byla již před insolvenčním řízením vůči dlužníkům vedena byla cena předmětných nemovitostí stanovena podle usnesení o ceně nemovitostí ze 7.března 2011 na částku 1 950 000 Kč. Podle zpracovaného znaleckého posudku zpracovaného v insolvenční řízení byly nemovitosti oceněny na 1 500 000 Kč.

Insolvenční správce se nejprve pokusil v insolvenční řízení předmětné nemovitosti prodat ve veřejné dražbě, ale tato dražba byla neúspěšná, když se k ní nedostavil žádný zájemce. V neúspěšné dražbě byly předmětné nemovitosti nabízeny za vyvolávací cenu 1 300 000 Kč. Proto insolvenční správce se souhlasem zástupce věřitelů a také s náhradníkem za zástupce věřitelů dojednal v roce 2014 prodej předmětných nemovitosti přes realitní kancelář REMAX, za kterou v této záležitosti jednal Ing. Pavel Chodounský. Realitní kancelář prodej předmětných nemovitostí inzerovala za 800 000 Kč. Na nabídku reagovalo několik desítek zájemců, ale k prodeji se podařilo dohodnout jen asi dvě prohlídky, protože komunikace s dlužníky v těchto záležitostech byla obtížná. Poslední prohlídky se zúčastnilo více zájemců a podařilo se získat zájemce, který nakonec nemovitosti koupil za 750.000 Kč. Kupující musela ke kupní ceně nemovitostí zaplatit také daň z převodu nemovitostí, a to 4 % z výše kupní ceny.

Na výslednou kupní cenu předmětných nemovitostí mělo vliv zejména to, že se nemovitosti prodat nedařilo a postupně bylo nutno snižovat cenu a dále se jednalo o nemovitosti dlužníků v insolvenčním řízení a dlužníci zde také bydleli. Jinak se ve stejné oblasti, v jaké se předmětné nemovitosti nacházejí prodávají obdobné nemovitosti za cenu přibližně 1 000 000 Kč až 1 200 000 Kč.

Dlužníci měli zájem, aby předmětné nemovitosti koupila jejich dcera Martina anonymizovano a v té souvislosti platili insolvenčnímu správci do majetkové podstaty měsíčně částku 5 000,-Kč. Neprokázalo se však, že by insolvenční správce od dlužníků nějaké platby požadoval a prodej předmětných nemovitostí dceři dlužníků slíbil. Bylo prokázáno, že insolvenční správce dlužníkům pouze sdělil, že takový prodej není vyloučen při splnění zákonných podmínek.

Dlužníci ani jejich děti po celou dobu řízení v této záležitosti nikdy insolvenčnímu správci neučinili žádnou konkrétní nabídku. Za účelem koupě předmětných nemovitostí si začala v roce 2016 vyřizovat hypotéku dcera dlužníků Martina anonymizovano , která si za uvedeným účelem chtěla půjčit 800 000 Kč nebo 900 000 Kč a postupně, s ohledem na výši a dobu splátek takového úvěru, částku kolem 1 000 000 Kč. Tento proces dokončen nebyl a úvěr poskytnut nebyl. Soud o výjimku a možnost nabýt v insolvenčním řízení nemovitosti z majetku svých rodičů Martina anonymizovano nežádala.

Přemětné nemovitosti byly nakonec insolvenčním správcem prodány kupní smlouvou ze dne 30. května 2016. S prodejem za podmínek podle této smlouvy souhlasil zástupce věřitelů a soud s prodejem předmětných nemovitostí mimo dražbu vyjádřil souhlas v usnesení ze dne 17. října 2012.

Soud na základě provedeného dokazování a skutkového průběhu věci dospěl k závěru, že právní jednání a uzavření kupní smlouvy ze dne 30. května 2016 v souvislosti s prodejem předmětných nemovitostí ve Svatém Poli z majetkové podstaty dlužníků není neplatné. Pokračování-8-MSPH 194 ICm 3127/2016

Dlužníci sami k řešení své dlužnické situace podali v roce 2011 insolvenční návrh a věřitelé dlužníků potom v řízení rozhodli o tom, že způsobem řešení oddlužení dlužníků bude oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníků a soud o tomto způsobu oddlužení následně také rozhodl.

Za této situace je potom povinností insolvenčního správce majetek dlužníků k dosažení cíle oddlužení, zpeněžit. Tedy, insolvenční správce v daném případě nejednal v rozporu, ale v souladu se zákonem (insolvenčním zákonem). Toto jednání se nepříčí dobrým mravům, když účelem tohoto zpeněžení je získat prostředky k úhradě dluhů věřitelů dlužníků přihlášených do insolvenčního řízení, kterým věřitelé dluží. Dále také, tímto postupem se vytváří podmínky k tomu, aby dlužníci mohli dosáhnout osvobození od dluhů podle § 414 insolvenčního zákona. Je také evidentní, že zkoumaným právním jednáním insolvenčního správce při prodeji předmětných nemovitostí nebylo usilováno o nemožné plnění, když protihodnotou za nemovitosti bylo peněžní plnění ze strany kupující. Nebylo také zjištěno nic, že by dosažená kupní cena neodpovídala tržní situaci a tedy ceně, kterou bylo možno dosáhnout v době prodeje nemovitostí. Bylo naopak prokázáno, že se předmětné nemovitosti dlouhodobě prodat nepodařilo a to se projevilo také na stavu nemovitostí a na výsledné výši kupní ceny. K této situaci došlo i z důvodů na straně dlužníků, kteří k prodeji nemovitostí neposkytovali potřebnou součinnost. Přitom, pokud měli dlužníci zájem o prodej předmětných povinností osobě sobě blízké, nebyla k tomu insolvenční správci předložena žádná konkrétní nabídka. Dále, není povinností insolvenčního správce respektovat přání dlužníků při prodeji majetku z majetkové podstaty, je zde pouze dána možnost povolení výjimky podle zákona, aby v určitých odůvodněných případech se tak na základě souhlasu soudu mohlo stát, resp. aby majetek dlužníka/dlužníků mohla v odůvodněných případech získat osoba dlužníkům blízká.

Osoby, které sjednaly kupní smlouvu ze dne 30. května 2016 byly osoby svéprávné a právní jednání bylo učiněno v odpovídající legitimní formě. Nebyl také zjištěn žádný omyl, do kterého by měla být uvedena některá ze stran právního jednání, který by měl být důvodem neplatnosti takového jednání.

Nebyly shledány okolnosti, ze kterých by bylo možno dovozovat, že správce při prodeji předmětných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníků porušil povinnosti insolvenčního správce v insolvenčním řízení dlužníků nebo, že by nejednal s řádnou péčí.

Soud tedy ve vztahu ke kupní smlouvě ze dne 30. května 2016 neshledal žádné důvody neplatnosti podle §§ 580 až 585 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

K prodeji předmětných nemovitostí mimo dražby byly potom naplněny podmínky podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona a insolvenční správce tak v řízení postupoval se všemi náležitostmi oprávněně.

Proto soud o žalobě žalobců rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení.

O nákladech řízení rozhodl potom soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že žalovaní měli ve sporu úspěch a mají tak právo na náhradu nákladu řízení proti účastníkům, který v řízení úspěch neměli, tedy proti žalobcům. Pokračování-9-MSPH 194 ICm 3127/2016

Soud zde vyšel z vyčíslení náhrady nákladů řízení žalovaného č. 1 ze dne 6. února 2017, který vyúčtoval na odměně advokáta (tarifní hodnota věci 750 000,-Kč) celkem 56 500,-Kč za pět úkonů právní služby dle § 11 odst. vyhl. č. 177/1996 Sb., za přípravu a převzetí zastoupení, sepsání vyjádření k žalobě a zastoupení klienta při dvou jednáních soudu a celkem náhradu hotových výdajů ve výši 1 500,-Kč při pěti úkonech právní služby dle § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. K nákladům právního zastoupení náleží dále daň z přidané hodnoty (21%), která činí 12 180,-Kč. Celková náhrada nákladů řízení žalovaného č. 1 je tak 70 180,-Kč.

Náhrada nákladů žalovaného č. 2 dle vyúčtování ze dne 4. února 2017 podle hodnoty sporu za pět úkonů právní služby-jeden úkon 11 300,-Kč je 56 500,-Kč, režijní paušál 5 x 300,-Kč činí celkem 1 500,-Kč, dále, 2x cestovné Příbram-Praha a zpět-130 km x 5,10 Kč je 663,-Kč a náhrada za ztrátu času je 400,-Kč. Náhrada nákladů žalované č. 2 je tak 58 626,-Kč a s daní z přidané hodnoty (21%) celkem 70 937,-Kč.

Proto soud o nákladech řízení rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 2. února 2017

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hormandlová