MSPH 94 INS 10452/2011-B-49
Č.j. MSPH 94 INS 10452/2011-B-49 (MSPH 94 INS 10453/2011)

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Daliborem Ryšlavým v insolvenční věci dlužníka-Martin Matouš, rodné číslo 510712/275, Cílkova 645/12, Praha 4, PSČ 142 00 a dlužnice-Jana Matoušová, rodné číslo 545701/1912, Cílkova 645/12, Praha 4, PSČ 142 00, k žádosti dlužníka a dlužnice ze dne 4. března 2013

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a dlužnice dlužníku a dlužnici s tím, že výjimka je povolena k nabytí osobního automobilu Peugeot 307, reg. zn. 7A2 5659, VIN VF33CKFUB83599282.

O d ů v o d n ě n í:

Toto usnesení vydává soud na základě § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, na návrh dlužníka a dlužnice ze dne 4. března 2013 a se souhlasem zástupce věřitelů i souhlasem insolvenčního správce.

Dlužník a dlužnice jako důvod pro nabytí osobního automobilu Peugeot 307 uvedli, že jej potřebují k dojíždění do zaměstnání a v jejich bydlišti není dostupná pravidelná autobusová nebo vlaková doprava. Také dle zprávy insolvenčního správce ze dne 6. března 2013 dlužníci podali nejvyšší nabídku pro odkup osobního automobilu Peugeot 307. Oddlužení dlužníků probíhá zpeněžením majetkové podstaty dlužníka a dlužnice, povolením výjimky ze zákazu nabývání je tak též v zájmu věřitelů. Proto rozhodl tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení jeho vyhotovení pouze dlužník a dlužnice, odvolání se podává prostřednictvím Městského soudu v Praze (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Praze dne 15. března 2013

Mgr. Dalibor Ryšlavý, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Hormandlová