MSPH 93 INS 8678/2016-A-15
č. j.: MSPH 93 INS 8678/2016-A-15

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Vaňousem v insolvenční věci dlužníka: FasTech s.r.o., IČO 251 28 604, se sídlem Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5, o insolvenčním návrhu věřitele A/: ABREX s.r.o., IČO 256 65 651, se sídlem Mokřanská 3260/2, 100 00 Praha 10, práv. zast. Mgr. Jaroslavem Trunečkem, advokátem, Pleskotova 1698, 263 01 Dobříš, B/: PENTA TRADING, spol. s r.o., IČO 430 05 136, se sídlem Michelská 3/9, 140 00 Praha 4, práv. zast. Mgr. Ivanem Courtonem, advokátem, Moskevská 450/38, 101 00 Praha 10

takto:

I. Výrok I. usnesení Městského soudu v Praze č. j.: MSPH 93 INS 8678/2016-B-12 ze dne 9. srpna 2016, s e m ě n í tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

II. Výrok II. usnesení Městského soudu v Praze č. j.: MSPH 93 INS 8678/2016-B-12 ze dne 9. srpna 2016, s e m ě n í tak, že se část zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč navrhovatelům nevrací.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatelé A/ a B/ se svými podáními ze dne 13. dubna 2016 a 6 dubna 2016 doručenými zdejšímu soudu dne 14. dubna 2016 domáhali zjištění dlužníkova úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením ze dne 20. června 2016, č.j.-A-10, byla navrhovatelům uložena povinnost zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Navrhovatelé byli soudem zároveň ve smyslu ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), poučeni, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přistoupit k jejímu vymáhání. Ve stanovené lhůtě byla uhrazena pouze polovina předepsané zálohy, a to navrhovatelem A/, a proto insolvenční soud rozhodl usnesením ze dne 9. srpna 2016, č.j. MSPH 93 INS 8678/2016-A-12, tak, že se insolvenční řízení zastavuje a navrhovatelům se vrací část složené zálohy ve výši 25.000,-Kč. Dne 12. srpna 2016 byla navrhovatel A/ doplacena zbývající část zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč a dne 19. srpna 2016 bylo podáno proti usnesení ze dne 9. srpna 2016, č.j. MSPH 8678/2016-A-9, odvolání, v němž se navrhovatel B/ domáhal zrušení shora uvedeného usnesení, a to z důvodu uhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení v soudem předepsané výši.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to isir.justi ce.cz neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedeného insolvenční soud s ohledem na skutečnost, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla uhrazena v plné výši, rozhodl tak, v plném rozsahu odvolání věřitele B/ vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 8. září 2016

JUDr. Petr Vaňous, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Křížková